Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi ngocbi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 6545 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh

GVHD: Ngô Ngọc Linh

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Tổng quan về tiêu thụ thành phẩm
1.1.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1.1. Khái niện tiêu thụ thành phẩm.
Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất, khâu
trung gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Đó là việc cung cấp
cho khách hàng những sản phẩm, lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra,
đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Đặc trưng lớn nhất của một doanh nghiệp là sản phẩm, hàng hóa được bán
ra nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh của nhà
quản lý. Do đó quá trình tiêu thụ là một trong những khâu quan trọng của hoạt
động sản xuất kinh doanh, nó là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất và là
yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
Qua quá trình tiêu thụ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách
hàng để từ đó doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch và định hướng cho chu kỳ kinh
doanh mới.
Thông qua các thông tin từ kế toán mà người điều hành doanh nghiệp có thể
biết được tình hình tiêu thụ sản phẩm, tính toán và phản ánh kịp thời doanh thu
bán hàng. Từ đó xác định một cách chính xác KQKD trong kỳ, tạo điều kiện thuận
lợi cho danh nghiệp hoạt động tốt trong kỳ kinh doanh tiếp theo.
1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
a. Khái niệm: Kết quả kinh doanh hàng hoá là phần thu nhập còn lại sau
khi trừ đi tất cả các chi phí. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mọi
doanh nghiệp và nó phụ thuộc vào qui mô, chất lượng của quá trình sản xuất kinh
doanh.
b. Nội dung: Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh chi phí đã bỏ ra
và thu nhập đạt được trong cả quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu thu nhập lớn
hơn chi phí thì kết quả là lãi, ngược lại kết quả kinh doanh là lỗ. Việc xác định kết
quả kinh doanh thường được tiến hành vào cuối kỳ hạch toán là tháng, quý hay
năm tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng
doanh nghiệp.

SVTH: Hà Thị Điệp

Trang

1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh

GVHD: Ngô Ngọc Linh

Cuối mỗi kỳ, kế toán xác định KQKD trong kỳ tổng hợp KQKD từ hoạt
động sản xuất kinh doanh cơ bản và KQKD của hoạt động khác.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : là số chênh lệch giữa doanh thu
thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài ch...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh GVHD: Ngô Ngọc Linh
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Tổng quan về tiêu thụ thành phẩm
1.1.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1.1. Khái niện tiêu thụ thành phẩm.
Tiêu thụ thành phẩm giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất, khâu
trung gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Đó việc cung cấp
cho khách hàng những sản phẩm, lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra,
đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Đặc trưng lớn nhất của một doanh nghiệp sản phẩm, hàng hóa được bán
ra nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh của n
quản lý. Do đó quá trình tiêu thụ một trong những khâu quan trọng của hoạt
động sản xuất kinh doanh, nó là giai đoạn cuối ng của quá trình sản xuất và
yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
Qua quá trình tiêu thụ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về nhu cầu của khách
hàng để từ đó doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch định hướng cho chu kỳ kinh
doanh mới.
Thông qua các thông tin từ kế toán mà người điều hành doanh nghiệp có thể
biết được tình hình tiêu thụ sản phẩm, tính toán phản ánh kịp thời doanh thu
bán hàng. Từ đó xác định một cách chính xác KQKD trong kỳ, tạo điều kiện thuận
lợi cho danh nghiệp hoạt động tốt trong kỳ kinh doanh tiếp theo.
1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
a. Khái niệm: Kết quả kinh doanh hàng hoá là phần thu nhập còn lại sau
khi trừ đi tất cả các chi phí. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mọi
doanh nghiệp và nó phụ thuộc vào qui mô, chất lượng của quá trình sản xuất kinh
doanh.
b. Nội dung: Xác định kết quả kinh doanh việc so sánh chi phí đã bỏ ra
thu nhập đạt được trong cả quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu thu nhập lớn
hơn chi phí thì kết quả là lãi, ngược lại kết quả kinh doanh là lỗ. Việc xác định kết
quả kinh doanh thường được tiến hành vào cuối kỳ hạch toán tháng, quý hay
năm tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản của từng
doanh nghiệp.
SVTH: Hà Thị Điệp Trang
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh - Người đăng: ngocbi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh 9 10 431