Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thuế giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi Thuy Lam Nguyen
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Tài chính công 44

Lời mở đầu
Thuế là công cụ hiệu quả để quản lý vĩ mô nề kinh tế phát triển theo
định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh
doanh phát triển, giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội, để điều tiết một
phần tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân vào Ngân sách nhà nước
nhằm đảm bảo nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước và xã hội. Trong điều
kiện hội nhập quốc tế đang diễn ra như hiện nay thì việc hoàn chỉnh hệ
thống thuế là điều rất được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm.
Thuế Giá trị gia tăng ( GTGT ) là một sắc thuế quan trọng trong hệ
thống thuế ở nước ta, được áp dụng chính thức ở Việt Nam từ năm 1999
thay thế cho thuế doanh thu. Về mặt lý thuyết đây là loại thuế có tính khoa
học rất cao, có khả năng tạo công bằng trong việc thu thuế, thúc đẩy các
doanh nghiệp cải tiến quản lý, tăng năng suất lao động, hạ giá thành để
cạnh tranh thuận lợi ở trong và ngoài nước, điều quan trọng hơn nữa là thuế
GTGT có thể khắc phục được nhược điểm thu trùng lắp của thuế doanh thu.
Những ưu điểm của sắc thuế này đã được thể hiện qua các thành tựu
mà Việt Nam đã đat được trong suốt 7 năm qua, tuy nhiên trong quá trình
thực hiện chúng ta cũng gặp phải một số khó khăn, bất cập cần được nghiên
cứu để có những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung thích hợp nhằm hoàn thiện dần
Luật thuế GTGT nói riêng và hệ thống thuế nói chung.
Là sinh viên khoa Ngân hàng – tài chính, trong quá trình học tập em có
điều kiện được nghiên cứu về thuế GTGT, hơn nữa thời gian thực tập tại
Vụ chính sách thuế – Bộ tài chính đã giúp em nhìn nhận rõ hơn một số vấn
đề còn tồn tại trong sắc thuế GTGT. Bởi vậy, em đã mạnh dạn nghiên cứu
đề tài: “ Hoàn thiện thuế Giá trị gia tăng ở Việt Nam”.
Vận dụng phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh,
trong phạm vi nội dung chuyên đề xoay quanh các chính sách và phương
Vũ thị thanh huyền

1

Chuyên đề tốt nghiệp

Tài chính công 44

diện quản lý thuế em rất mong được tìm hiểu sâu hơn và kiến nghị một số
giải pháp nhằm hoàn thiện sắc thuế GTGT.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, bố cục bài viết gồm có ba phần:
Chương 1: Những vấn đề chung về thuế GTGT
Nội dung chính của chương này là giới thiệu rõ hơn về thuế nói chung
và thuế GTGT nói riêng, các vấn đề từ lịch sử hình thành, phát triển đến vai
trò, đặc điểm, điều kiện áp dụng của thuế GTGT đều được đề cập ở đây.
Bên cạnh đó nội dung cụ thể của Luật thuế GTGT nước ta cũng là một phần
quan trong của chương.
Chương 2: Thực tiễn áp dụng thuế GTGT ở Việt...
Chuyên đ t t nghi p Tài chính công 44
L i m đ u
Thu công c hi u qu đ qu n n kinh t phát tri n theoế ế
đ nh h ng h i ch nghĩa, t o môi tr ng thu n l i cho s n xu t kinh ướ ườ
doanh phát tri n, gi i quy t nhi u v n đ kinh t h i, đ đi u ti t m t ế ế ế
ph n t ng s n ph m h i thu nh p qu c dân vào Ngân sách nhà n c ướ
nh m đ m b o nhu c u chi tiêu chung c a Nhà n c h i. Trong đi u ướ
ki n h i nh p qu c t đang di n ra nh hi n nay thì vi c hoàn ch nh h ế ư
th ng thu là đi u r t đ c Đ ng, Nhà n c và Chính ph quan tâm. ế ượ ướ
Thu Giá tr gia tăng ( GTGT ) là m t s c thu quan tr ng trong hế ế
th ng thu n c ta, đ c áp d ng chính th c Vi t Nam t năm 1999 ế ướ ượ
thay th cho thu doanh thu. V m t thuy t đây lo i thu tính khoaế ế ế ế
h c r t cao, kh năng t o công b ng trong vi c thu thu , thúc đ y các ế
doanh nghi p c i ti n qu n lý, tăng năng su t lao đ ng, h giá thành đ ế
c nh tranh thu n l i trong ngoài n c, đi u quan tr ng h n n a là thu ợ ở ướ ơ ế
GTGT có th kh c ph c đ c nh c đi m thu trùng l p c a thu doanh thu. ượ ượ ế
Nh ng u đi m c a s c thu này đã đ c th hi n qua các thành t u ư ế ượ
Vi t Nam đã đat đ c trong su t 7 năm qua, tuy nhiên trong quá trình ượ
th c hi n chúng ta cũng g p ph i m t s khó khăn, b t c p c n đ c nghiên ượ
c u đ có nh ng đi u ch nh, s a đ i b sung thích h p nh m hoàn thi n d n
Lu t thu GTGT nói riêng và h th ng thu nói chung. ế ế
Là sinh viên khoa Ngân hàng – tài chính, trong quá trình h c t p em
đi u ki n đ c nghiên c u v thu GTGT, h n n a th i gian th c t p t i ư ế ơ
V chính sách thu B tài chính đã giúp em nhìn nh n h n m t s v n ế ơ
đ còn t n t i trong s c thu GTGT. B i v y, em đã m nh d n nghiên c u ế
đ tài: “ Hoàn thi n thu Giá tr gia tăng Vi t Nam ế ”.
V n d ng ph ng pháp th ng phân tích, ph ng pháp so sánh, ươ ươ
trong ph m vi n i dung chuyên đ xoay quanh các chính sách ph ng ươ
Vũ th thanh huy n
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thuế giá trị gia tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thuế giá trị gia tăng - Người đăng: Thuy Lam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thuế giá trị gia tăng 9 10 127