Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tổ chức công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

Được đăng lên bởi phuochung169
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên GVHD: Ngô Thị Thu
lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp mét chñ thÓ
kinh doanh trong quan träng, mét bµo cña nÒn kinh quèc d©n víi chøc
n¨ng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho héi. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh
nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra,
trªn c¬ së ®ã t×m c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thµnh gióp cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®îc
tèt h¬n. NhiÖm ®ã ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp
kh«ng chØ ®Çu t tèt cho s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n.
vËy khi míi ra ®êi, to¸n ®· ®îc xem mét c«ng quan träng
cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra kiÓm
so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, to¸n ®· ®ang
c«ng cô thùc sù quan träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®îc c¶i
tiÕn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n trong nÒn kinh thÞ trêng. §èi víi c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ®îc dông nh mét c«ng h÷u hiÖu nhÊt
®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan gi¸m ®èc hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã, to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh
phÈm mét phÇn hµnh to¸n quan träng ph¶n ¸nh gi¸m dèc t×nh h×nh biÕn
®éng thµnh phÈm vµ qu¸ tr×nh tiªu thô.
Doanh nghiÖp tiªu thô ®îc thµnh phÈm míi ®iÒu kiÖn ®Ó ®¾p chi
phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n. MÆt kh¸c th«ng qua tiªu
thô s¶n phÈm, Doanh nghiÖp míi thu ®îc lîi nhuËn. lîi nhuËn Doanh nghiÖp
míi nguån ®Ó h×nh thµnh c¸c quü thùc hiÖn nghÜa ®èi víi nhµ níc.
®ã, Doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, nhê sù híng dÉn cña c¸c thÇy c« cïng víi
gióp ®ì nhiÖt t×nh Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên, ®Æc biÖt
lµ phßng KÕ to¸n vµ c¸c phßng ban liªn quan, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu toµn bé c«ng
t¸c kÕ to¸n cña C«ng tylùa chän chuyªn ®Ò: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên ®Ó viÕt
b¸o c¸o thùc tËp.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp cña e gåm 4 phÇn:
PhÇn I: §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên
PhÇn II: luËn cña to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh phÈm t¹i
C«ng ty Cổ phần TMDV Hưng Yên
SV: Bùi Thị Loan 1 Lớp: 45CK3
Chuyên đề tổ chức công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tổ chức công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm - Người đăng: phuochung169
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Chuyên đề tổ chức công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 9 10 118