Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng

Được đăng lên bởi khaphan01
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më ®Çu
Tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ mèi quan t©m hµng ®Çu
cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng.
Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn
kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh.
C¸c c¬ quan hµnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña
m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao
nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh
s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt
c¸i g× ? B»ng c¸ch nµo? Cho ai ? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô
hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng
ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò
nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô
tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ
x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc
l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng
chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén
còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ
®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ
mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï
hîp víi t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp
ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn

1

TiÕn sÜ_Ph¹m BÝch Chi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong phßng
KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi:
“ Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty
TNHH Phó Th¸i”. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµngvµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i.
Ch¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t...
Lêi Më ®Çu
Tiªu thô hµng ho¸ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô mèi quan t©m hµng ®Çu
cña tÊt c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng.
Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi chÕ qu¶n , c«ng t¸c tiªu t x¸c
®Þnh t qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn
kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh.
C¸c c¬ quan hµnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña
m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi nµy chñ yÕu giao
nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n theo ®Þa chØ vµ gi¸ do Nhµ níc ®Þnh
s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tËp trung khi ba vÊn ®Ò trung t©m:n xuÊt
c¸i g× ? B»ng c¸ch nµo? Cho ai ? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô
hµng ho¸ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô c viÖc chøc b¸n s¶n phÈm, hµng
ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò
nµy t nªn cïng quan träng nÕu doanh nghiÖp nµo chøc tèt nghiÖp
tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®·ra
x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc
l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng h cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng
chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén
còng ®i ®Õn c ph¸ s¶n. Thùc nÒn kinh thÞ trêng ®· ®ang cho thÊy
®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ th× to¸n víi t c¸ch
mét c«ng cô qu¶n kinh còng ph¶i ®îc thay ®æi hoµn thiÖn h¬n cho phï
hîp víi t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp
ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn
1
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng - Người đăng: khaphan01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng 9 10 881