Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xdkd

Được đăng lên bởi Soccon Nguyen
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 7434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập
Nga

GVHD:Nguyễn Thị Kiều

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực tập và hoàn thành cuốn chuyên đề này, em xin gửi lời cảm ơn
chân thành đến cô Nguyễn Thị Kiều Nga đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em suốt thời
gian qua.
Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị nhân viên trong công ty
TNHH Thành Thành Dũng đặc biệt là đến các anh chị trong bộ phận kế toán của công
ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập vừa qua, cung cấp
những kinh nghiệm, kiến thức thực tế quý báu cũng như các tư liệu cần thiết cho em
trong công việc thực tập tại công ty.
Cuối cùng, em xin chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển. Kính chúc
cho Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty cùng thầy cô Khoa Tài
Chính Ngân Hàng của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM luôn khỏe
mạnh, hạnh phúc và thành đạt.
Em xin chân thành cảm ơn!

SVTT: Võ Thị Thu Vân_C9KT3

Trang I

Báo cáo thực tập
Nga

GVHD:Nguyễn Thị Kiều

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

ĐỀ TÀI:………………………………………………………………
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:………………………………………………..
GVHD………………………………………………………………...
SVTT…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………

Ngày …. tháng …. năm …
Đơn vị thực tập
(ký tên và đóng dấu)

SVTT: Võ Thị Thu Vân_C9KT3

Trang II

Báo cáo thực tập
Nga

SVTT: Võ Thị Thu Vân_C9KT3

GVHD:Nguyễn Thị Kiều

Trang III

Báo cáo thực tập
Nga

GVHD:Nguyễn Thị Kiều

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...

Ngày …. tháng …. năm …
Giáo viên hướng dẫn
(ký và ghi họ tên)

SVTT: Võ Thị Thu Vân_C9KT3

Trang IV

Báo cáo thực tập
Nga

GVHD:Nguyễn Thị Kiều

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
- TP: Thành phẩm.
- TK: Tài khoản.
- KC: Kết chuyển
- CP: Chi phí.
- DT: Doanh thu.
- LN: Lợi nhuận.
- TM: Tiền mặt.
- VL: Vật liệu.
- DC: Dụng cụ.
- HH: Hàng hóa.
- SP: Sản phẩm.
- XK: Xuất khẩu
- Ztt: Giá thành thực tế.
- NKC: Nhật kí chung
- GTGT: Giá trị gia tăng.
- TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt.
- GVHB: Giá vốn hàng bán.
- CPTC: Chi phí tài chính
- CPBH: Chi phí bán hàng
- QLDN: Quản lý doanh nghiệp
- HĐKD: Hoạt động kinh doanh
- HĐTC: Hoạt động tài chính.
- TN...
Báo cáo thực tập GVHD:Nguyễn Thị Kiều
Nga
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập và hoàn thành cuốn chuyên đề này, em xin gửi lời cảm ơn
chân thành đến cô Nguyễn Thị Kiều Nga đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em suốt thời
gian qua.
Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị nhân viên trong công ty
TNHH Thành Thành Dũng đặc biệt đến các anh chị trong bộ phận kế toán của công
ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập vừa qua, cung cấp
những kinh nghiệm, kiến thức thực tế quý báu cũng như các liệu cần thiết cho em
trong công việc thực tập tại công ty.
Cuối cùng, em xin chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển. Kính chúc
cho Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty cùng thầy Khoa Tài
Chính Ngân Hàng của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM luôn khỏe
mạnh, hạnh phúc và thành đạt.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTT: Võ Thị Thu Vân_C9KT3 Trang I
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xdkd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xdkd - Người đăng: Soccon Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xdkd 9 10 615