Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi anhmaikt37n
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập dự toán ngân sách
1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
1.1 Khái niệm và mục tiêu của kế toán quản trị
1.1.1 Khái niệm:
- Theo Luật kế toán Việt Nam, KTQT “ là việc thu nhận xử lý, phân tích và cung cấp

thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính
trong nội bộ đơn vị kế toán”.
- Theo định nghĩa của Viện kế toán viên quản trị Hoa Kỳ thì KTQT “là quá trình nhận
diện, đo lường, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá trình thực hiện
các mục đích của tổ chức. KTQT là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý,
và nhân viên kế toán quản trị là những đối tác chiến lược quan trọng trong đội ngũ
quản lý của tổ chức”.
 Nhận diện : là sự ghi nhận và đánh giá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm
có hành động kế toán thích hợp.
 Đo lường: là sự định lượng, gồm cả ước tính, các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra
hoặc dự báo các sự kiện kinh tế có thể xảy ra.
 Phân tích: là sự xác định nguyên nhân của các kết quả trên báo cáo và mối
quan hệ của các nguyên nhân đó với các sự kiện kinh tế.
 Diễn giải: là sự liên kết các số liệu kế toán hay số liệu kế hoạch nhằm trình
bày thông tin một cách hợp lý, đồng thời đưa ra các kết luận rút ra từ các số
liệu đó.
 Truyền đạt: là sự báo cáo các thông tin thích hợp cho nhà quản trị và những

người khác trong tổ chức.
Có nhiều khái niệm về KTQT, được hiểu chung nhất là khoa học thu
nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ
thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực
hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.
- KTQT không chỉ thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ
kinh tế đã hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá mà còn xử lý và cung cấp các
thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản lý. Sử dụng các phương pháp
khoa học để phân tích, xử lý chúng một cách cụ thể phù hợp với nhu cầu thông
-

tin của nhà quản trị.
KTQT chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong phạm
vi yêu cầu của nội bộ doanh nghiệp.

GVHD : TS. Trần Phước

SVTH : Đào Thị Nhân – ĐHKT7ALT

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập dự toán ngân sách
-

2
KTQT là một bộ phận của công tác kế toán nói chung và là một công cụ quan

trọng không thể thiếu được đối với công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp.
1.1.2 Mục tiêu của kế toán quản trị
Do nhu cầu thông tin khác nhau cho từng đối tượng, phạm vi thông tin c...
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập dự toán ngân sách
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
1.1Khái niệm và mục tiêu của kế toán quản trị
1.1.1 Khái niệm:
- Theo Luật kế toán Việt Nam, KTQT việc thu nhận xử lý, phân tích cung cấp
thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị quyết định kinh tế, tài chính
trong nội bộ đơn vị kế toán”.
- Theo định nghĩa của Viện kế toán viên quản trị Hoa Kỳ thì KTQT “là quá trình nhận
diện, đo lường, phân tích, diễn giảitruyền đạt thông tin trong quá trình thực hiện
các mục đích của tổ chức. KTQT là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý,
nhân viên kế toán quản trị những đốic chiến lược quan trọng trong đội ngũ
quản lý của tổ chức”.
Nhận diện : là sự ghi nhận và đánh giá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm
có hành động kế toán thích hợp.
Đo lường: sự định lượng, gồm cả ước tính, các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra
hoặc dự báo các sự kiện kinh tế có thể xảy ra.
Phân tích: sự xác định nguyên nhân của các kết quả trên o cáo mối
quan hệ của các nguyên nhân đó với các sự kiện kinh tế.
Diễn giải: sự liên kết các số liệu kế toán hay số liệu kế hoạch nhằm trình
bày thông tin một cách hợp lý, đồng thời đưa ra các kết luận rút ra từ các số
liệu đó.
Truyền đạt: sựo cáo các thông tin thích hợp cho nhà quản trị những
người khác trong tổ chức.
nhiều khái niệm về KTQT, được hiểu chung nhất khoa học thu
nhận, xử cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ
thể, phục vụ cho các nhà quản trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực
hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.
- KTQT không chỉ thu nhận, xử cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ
kinh tế đã hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá còn xử và cung cấp các
thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản . Sử dụng các phương pháp
khoa học để phân tích, xử lý chúng một cách cụ thể phù hợp với nhu cầu thông
tin của nhà quản trị.
- KTQT chỉ cung cấp những thông tin vhoạt động kinh tế tài chính trong phạm
vi yêu cầu của nội bộ doanh nghiệp.
GVHD : TS. Trần Phước SVTH : Đào Thị Nhân – ĐHKT7ALT
1
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - Người đăng: anhmaikt37n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN 9 10 601