Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Được đăng lên bởi hoangquoc1089
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 24 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.

Khái niệm và nhiệm vụ kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm
1.1.1. Khái niệm
Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp khai thác,
sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn … để sản xuất sản phẩm; Đó là quá trình phát
sinh thường xuyên, liên tục các khoản chi phí khác nhau để sản xuất sản phẩm như:
chi phí nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ, chi phí về nhân công, chi phí về khấu
hao tài sản cố định … Như vậy, chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản hao phí mà
doanh nghiệp đã bỏ ra đề thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Nói một cách tổng
quát:
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh
nghiệp bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định.
Quá trình sản xuất bỏ ra chi phí và kết quả sản xuất thu được sản phẩm hoàn
thành. Do vậy sản phẩm sản xuất ra kết tinh trong nó các khoản hao phí nhất định;
Việc định lượng chi phí sản xuất để tạo nên sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cần
thiết, là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, đây chính là công việc tính giá thành sản xuất trong kỳ. Như vậy, giá
thành sản phẩm là chi phí đã kết tinh trong một kết quả sản xuất và được xác định
theo những tiêu chuẩn nhất định. Nói một cách tổng quát:
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của tổng số hao phí kết tinh trong
sản phẩm hoàn thành trong một thời kỳ nhất định.
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt
động của doanh nghiệp về mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức quản lý, là cơ sở để định
giá bán và tính toán kết quả kinh doanh; Nó được xác định trên cơ sở tập hợp và
phân bổ chi phí sản xuất phù hợp với phương pháp tính giá thành mà doanh nghiệp
đang áp dụng.
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giống nhau về chất lượng nhưng
khác nhau về lượng do kỳ tính giá thành không trùng với kỳ sản xuất hoặc do yêu
cầu đảm bảo sự ổn định và chính xác của giá thành sản phẩm.
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán

-

Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành; vận dụng các
phương pháp phân bổ và tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất và quy trình

-

công nghệ của doanh nghiệp.
Tổ chức ghi chép và tổng hợp chi phí sản xuất đầy đủ, chính xác và kịp thời theo

-

từng đối tượng hạch toán chi phí và tính giá thành.
Xác định giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành.
Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định m...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. Khái niệm nhiệm vụ kế toán Chi phí sản xuất tính giá thành sản
phẩm
1.1.1. Khái niệm
Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp quá trình doanh nghiệp khai thác,
sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn để sản xuất sản phẩm; Đó quá trình phát
sinh thường xuyên, liên tục các khoản chi phí khác nhau để sản xuất sản phẩm như:
chi phí nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ, chi phí về nhân công, chi phí về khấu
hao tài sản cố định Như vậy, chi phí sản xuất toàn bộ các khoản hao phí
doanh nghiệp đã bỏ ra đề thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Nói một cách tổng
quát:
Chi phí sản xuất biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí doanh
nghiệp bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định.
Quá trình sản xuất bỏ ra chi phíkết quả sản xuất thu được sản phẩm hoàn
thành. Do vậy sản phẩm sản xuất ra kết tinh trong các khoản hao phí nhất định;
Việc định lượng chi phí sản xuất để tạo nên sản phẩm hoàn thành yêu cầu cần
thiết, căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, đây chính công việc tính giá thành sản xuất trong kỳ. Như vậy, giá
thành sản phẩm chi phí đã kết tinh trong một kết quả sản xuất được xác định
theo những tiêu chuẩn nhất định. Nói một cách tổng quát:
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của tổng số hao phí kết tinh trong
sản phẩm hoàn thành trong một thời kỳ nhất định.
Giá thành sản phẩm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt
động của doanh nghiệp về mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức quản lý, sở để định
giá n tính toán kết quả kinh doanh; được xác định trên sở tập hợp
phân bổ chi phí sản xuất phù hợp với phương pháp tính giá thành mà doanh nghiệp
đang áp dụng.
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giống nhau về chất lượng nhưng
khác nhau về lượng do kỳ tính giá thành không trùng với kỳ sản xuất hoặc do yêu
cầu đảm bảo sự ổn định và chính xác của giá thành sản phẩm.
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán
Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành - Người đăng: hoangquoc1089
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 9 10 957