Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Được đăng lên bởi huynhlongho9999
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG-TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/CBGVL-LS

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2013.
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND
tỉnh Gia Lai Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên
địa bàn tỉnh Gia Lai.
Căn cứ công văn số 3690/UBND-CNXD ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tế thông báo giá của nhà sản xuất, nguồn cung ứng
vật liệu xây dựng, vật tư tại địa bàn tỉnh Gia Lai.
Liên Sở Xây dựng - Tài chính, công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư trong
bảng công bố giá (kèm theo) là giá gốc tại nguồn cung cấp trên địa bàn thành
phố Pleiku và các huyện, thị xã chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng (VAT)
tại thời điểm từ ngày 01/01/2015.
1. Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện
hành về kỹ thuật, chất lượng phù hợp với hồ sơ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải
có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định hiện hành.
2. Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung
ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu
phải đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.

1

3. Mức giá vật liệu xây dựng trong bảng giá là cơ sở để các đơn vị tham
khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa
bàn tỉnh. Chủ đầu tư xây dựng công trình khi sử dụng giá vật liệu, vật tư trong
công bố này, chịu trách nhiệm về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành ./.
SỞ XÂY DỰNG
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký

Nguyễn Bá Thạch

SỞ TÀI CHÍNH
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký

Nguyễn Tấn Đức

2

C¤NG Bè GI¸ VËT LIÖU N¡M 2015
(KÌM THEO C¤NG Bè Sè: 01/2015/CBGVL-LS NGµY 12/01/2015 CñA LI£N Së XD -TC)
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĐƠN
VỊ

Tªn vËt t­
1. Thµnh phè Pleiku
B¨ng dÝnh
B¶n ®Öm neo
B¶n chÞu lùc
Bµn ch¶i s¾t
B¶n lÒ g«ng L 160-200
B¶n l...
1
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG-TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2015/CBGVL-LS Gia Lai, ngày 12 tháng 01m 2015
CÔNG B
GIÁ VT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐA BÀN TNH GIA LAI
n cứ Luật Xây dựng s50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
n cứ Luật Gs11/2012/QH13 ngày 01/01/2013.
n cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14
tháng 12 năm 2009 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ng trình.
n c Thông tư s04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 ca BXây dựng
ớng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
n c Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND
tỉnh Gia Lai Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản giá trên
địa bàn tỉnh Gia Lai.
n c công n số 3690/UBND-CNXD ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
n ctình nh thực tế thông báo giá của nhà sản xuất, nguồn cung ứng
vật liệu xây dựng, vật tư tại địa bàn tỉnh Gia Lai.
Liên SXây dựng - Tài chính, công bgiá vật liệu xây dựng, vật trong
bảng ng bố giá (kèm theo) giá gốc tại ngun cung cấp trên địa bàn thành
phPleiku và các huyện, thị xã chưa bao gồm khoản thuế gtrị gia tăng (VAT)
tại thời điểm từ ngày 01/01/2015.
1. Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện
hành vkỹ thuật, chất lượng phù hợp với hồ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định hiện hành.
2. Thông tin gcủa các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung
ứng giấy phép kinh doanh theo quy đnh của pháp luật, giá của loại vật liệu
phi đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI - Người đăng: huynhlongho9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 9 10 825