Ktl-icon-tai-lieu

Công tác kế toán trường học

Được đăng lên bởi Bá Dương
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 3936 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ LÝ DO:
Đã từ lâu Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục - đào tạo
là quốc sách hàng đầu, là một yếu tố quyết định nguồn nhân lực
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước, về mặt
xã hội từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, để tạo
điều kiện cho người học và người dạy được hưởng thụ nền giáo
dục tốt nhất. Bên cạnh việc củng cố cơ sở vật chất bằng việc
xây dựng sửa chữa trường, lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy
của đội ngũ giáo viên . . . , còn đòi hỏi công tác quản lý tài chính
trong các cơ sở giáo dục – đào tạo phải được thực hiện công
khai, minh bạch theo đúng các quy định pháp luật về hoạt động
tài chính – kế toán.
Ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận quan
trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Vì công tác kế
toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần ổn
định và phát triển của đơn vị đó. Ở các đơn vị hành chính sự
nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng vô cùng quan trọng vì
đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi
phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ tài chính được giao bằng
nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN).
Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu
thành hệ thống kế toán NN. Có chức năng thu thập xử lý, cung
cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ,
tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN. Thông qua đó
thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của
tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các

khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của NN kiểm soát đánh
giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ, lập dự
toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trường THCS

Đông Yên là đơn vị thụ hưởng ngân sách NN, cũng đã sử dụng
Kế toán như một công cụ đắc lực trong công việc quản lý nhân
sự và tiền lương toàn đơn vị.
Thời gian gần đây lĩnh vực Tin học đã có nhiều tiến bộ vượt
bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
Trong đó có cả lĩnh vực Kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông
tin (CNTT) đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn
vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp Tin học trong công tác
quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương là một
lĩnh vực cần thiết và quan trọng. Nhằm báo cáo cho lãnh đạo
một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác
tiền lương, nhân sự; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm
… Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn.
Cũng từ thực tế như trên các cấp lãnh đạ...
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ LÝ DO:
Đã từ lâu Đảng Nhà nước ta luôn coi giáo dục - đào tạo
là quốc sách hàng đầu, là một yếu tố quyết định nguồn nhân lực
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước, về mặt
xã hội từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, để tạo
điều kiện cho người học người dạy được hưởng thụ nền giáo
dục tốt nhất. Bên cạnh việc củng cố sở vật chất bằng việc
xây dựng sửa chữa trường, lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy
của đội ngũ giáo viên . . . , còn đòi hỏi công tác quản lý tài chính
trong các sở giáo dục đào tạo phải được thực hiện công
khai, minh bạch theo đúng các quy định pháp luật về hoạt động
tài chính – kế toán.
Ai ng biết rằng ng tác kế toán một bộ phận quan
trọng, không thể thiếu bất kỳ một đơn vị nào. công tác kế
toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần ổn
định phát triển của đơn vị đó. các đơn vị hành chính sự
nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng cùng quan trọng
đặc trưng bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi
phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ tài chính được giao bằng
nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN).
Kế toán HCSN công cụ quản lý, là một bộ phận cấu
thành hệ thống kế toán NN. chức năng thu thập xử lý, cung
cấp thông tin tình hình tiếp nhận s dụng kinh phí, quỹ,
tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN. Thông qua đó
thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của
tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các
Công tác kế toán trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác kế toán trường học - Người đăng: Bá Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Công tác kế toán trường học 9 10 427