Ktl-icon-tai-lieu

Công tác kế toán

Được đăng lên bởi bangnhuruby
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1857 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU.
Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt dược đã tạo nền móng vững
chắc để đưa Viện Nam tiến tới một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, Việt
Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đây là động lực lớn thúc đẩy
nền kinh tế nước ta phát triển hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn
thế giới. Trước sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế thị trường và nền kinh tế mở đề thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiên đại hóa thì các DN đã có sự biến chuyển, đổi mới phương thức SXKD,
phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan
trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó đã buộc các DN (đặc biệt là
các DN XDCB) phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án SXKD tối ưu
nhất để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa. Cơ
chế hạch toán đòi hỏi các DN XDCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có
lãi. Mặt khác, các công trình CDCB hiện nay đang tổ chức theo phương thức
đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác và sát xao.
Điều này không cho phép các DN sử dụng lãng phí vốn đầu tư.
Đối với một công ty làm về ngành xây dựng thì NVL-CCDC là yếu tố chính
cấu thành nên SP mới. Chi phí NVL-CCDC chiếm một tỷ trọng rất lớn trong
toàn bộ chi phí của công trình và số vốn của DN. Chỉ cần một biến động nhỏ về
chi phí NVL-CCDC cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành và lợi nhuận
của DN. Vì vậy, quá trình thu mua, bảo quản dự trữ, hạch toán và sử dụng NVLCCDC có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm chi phí, giảm giá thành và tăng
lợi nhuận cho DN. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán có vai trò rất quan trọng
trong việc tổ chức hạch toán NVL-CCDC cho DN. Đây cũng là một vấn đề đáng
được các DN quan tâm trong điều kiện hiện nay.
Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty TNHH Việt Trường Thành, em đã
nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL-CCDC trong việc
quản lý chi phí của DN. Đồng thời, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
1

ban lãnh đạo DN, đặc biệt là các cô chú trong phòng kế toán tại Công ty đã giúp
đỡ em làm quen với các công việc của một kế toán viên tại DN. Qua đó em đã
nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL-CCDC trong việc
quản lý chi phí của DN giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần
được quan tâm. Vì vậy, em đã đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu về đề tài:
“Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại TNHH Việt Trường
Thành ” để làm chuyên đề báo cáo t...
LỜI MỞ ĐẦU.
Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt dược đã tạo nền móng vững
chắc để đưa Viện Nam tiến tới một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, Việt
Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đây động lực lớn thúc đẩy
nền kinh tế nước ta phát triển hội nhập với các nước trong khu vực trên toàn
thế giới. Trước sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế thị trường nền kinh tế mở đ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiên đại hóa thì các DN đã sự biến chuyển, đổi mới phương thức SXKD,
phương thức quản lý, không ngừng phát triển khẳng định vị trí, vai trò quan
trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó đã buộc các DN (đặc biệt
các DN XDCB) phải tìm ra con đường đúng đắn phương án SXKD tối ưu
nhất để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa.
chế hạch toán đòi hỏi các DN XDCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có
lãi. Mặt khác, các công trình CDCB hiện nay đang t chức theo phương thức
đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác sát xao.
Điều này không cho phép các DN sử dụng lãng phí vốn đầu tư.
Đối với một công ty làm về ngành xây dựng thì NVL-CCDC là yếu tố chính
cấu thành nên SP mới. Chi phí NVL-CCDC chiếm một tỷ trọng rất lớn trong
toàn bộ chi phí của công trình số vốn của DN. Chỉ cần một biến động nhỏ về
chi phí NVL-CCDC cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành lợi nhuận
của DN. Vì vậy, quá trình thu mua, bảo quản dự trữ, hạch toán và sử dụng NVL-
CCDC có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm chi phí, giảm giá thành tăng
lợi nhuận cho DN. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán vai trò rất quan trọng
trong việc tổ chức hạch toán NVL-CCDC cho DN. Đây cũng là một vấn đề đáng
được các DN quan tâm trong điều kiện hiện nay.
Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty TNHH Việt Trường Thành, em đã
nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL-CCDC trong việc
quản chi phí của DN. Đồng thời, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
1
Công tác kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác kế toán - Người đăng: bangnhuruby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Công tác kế toán 9 10 383