Ktl-icon-tai-lieu

Công thức kế toán quản trị

Được đăng lên bởi Danny Ry
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÂN TÍCH MỐI QH CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN
1. Số dư đảm phí: là phần chệnh lệch giữa doanh thu và biến phí
Số dư đảm phí
toàn bộ sp

=

Doanh thu

–

Biến phí toàn bộ sản phẩm

Số dư đảm phí
1 sp

=

Giá bán 1 sp

–

Biến phí 1 sp

2. Tỷ lệ số dư đảm phí:
Tổng số dư đảm phí
Tỷ lệ số dư đảm phí =

* 100%
Tổng doanh thu

Nếu tính riêng từng loại sản phẩm có thể tính như sau:
Giá bán – Biến phí
Tỷ lệ số dư đảm phí =

* 100%
Giá bán

3. Đòn bẩy kinh doanh:
Tốc độ tăng lợi nhuận
Đòn bẩy kinh doanh =

>1
Tốc độ tăng doanh thu
Số dư đảm phí

Độ lớn đòn bẩy KD =
Lợi nhuận (trước thuế)
Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh: Giả sử độ lớn đòn bẩy kinh doanh bằng 4 tức là khi doanh thu
tăng 1% thì lợi nhuận tăng 4%
4. Điểm hòa vốn:
Định phí
Sản lượng tiêu thụ hòa vốn =
Số dư đảm phí 1 sp
Định phí
Doanh thu hòa vốn =
Tỷ lệ số dư đảm phí

Page 1 of 10

5. Sản lượng cần bán, doanh thu cần bán
Định phí + Lợi nhuận mong muốn
Sản lượng cần bán

=
Số dư đảm phí 1 sp
Định phí + Lợi nhuận mong muốn

Doanh thu cần bán

=
Tỷ lệ số dư đảm phí

6. Số dư an toàn:
Số dư an toàn =

Doanh thu thực hiện
(doanh thu dự kiến)

–

Doanh thu hòa vốn

Số dư an toàn
Tỷ lệ số dư an toàn

=

* 100%
Doanh thu thực hiện

7. Báo cáo KQHĐKD theo số dư đảm phí
Số tiền
Chỉ tiêu

Tổng số sản phẩm

Đơn vị sản phẩm

Doanh thu
Biến phí
Số dư đảm phí
Định phí
Lợi nhuận
8. Sản lượng tiêu thụ
Tổng số dư đảm phí
Sản lượng tiêu thụ

=

* 100%
Số dư đảm phí 1 sp

Page 2 of 10

9. Đối với trường hợp định gia bán trong trường hợp đặc biệt phải thỏa mãn các yêu
cầu sau
+ Bù đắp biến phí đơn vị sản phẩm
+ Bù đắp chi phí phát sinh thêm
+ Bù đắp khoản lỗ trước đó (hay sddp chưa bù đắp hết định phí)
+ Lợi nhuận mong muốn của thương vụ
10. Khi chọn các phương án kinh doanh, trong trường hợp số dư đảm phí đơn vị không
đổi sử dụng công thức này

Tồng SDDP tăng thêm = (Q2 – Q1) * SDDP đơn vị
Tồng SDDP tăng thêm = Doanh thu tăng thêm * Tỉ lệ SDDP

Page 3 of 10

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT
1. Phân tích biến động chi phí NVL trực tiếp:
• Xác định chỉ tiêu phân tích
C0 = Q1*m0*G0
C1 = Q1*m1*G1
C0 : Chi phí NVL trực tiếp định mức
C1 : Chi phí NVL trực tiếp thực tế
Q1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
m0­ : Lượng NVL trực tiếp định mức sản xuất 1 sp
m1­ : Lượng NVL trực tiếp thực tế sản xuất 1 sp
G0 : Giá mua định mức 1 đơn vị NVL trực tiếp
G1 : Giá mua thực tế 1 đơn vị NVL trực tiếp
• Xác định đối tượng phân tích – Biến động chi phí (∆C)
∆C = C1 – C0
∆C > 0: bất lợi
∆C <= 0: thuận lợi
• Xác định ảnh hưởng của các ...
PHÂN TÍCH MỐI QH CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN
1. Số dư đảm phí: là phần chệnh lệch giữa doanh thu và biến phí
2. Tỷ lệ số dư đảm phí:
Nếu tính riêng từng loại sản phẩm có thể tính như sau:
3. Đòn bẩy kinh doanh:
Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh: Giả sử độ lớn đòn bẩy kinh doanh bằng 4 tức là khi doanh thu
tăng 1% thì lợi nhuận tăng 4%
4. Điểm hòa vốn:
Page 1 of 10
Số dư đảm phí = Doanh thu – Biến phí toàn bộ sản phẩm
toàn bộ sp
Số dư đảm phí = Giá bán 1 sp – Biến phí 1 sp
1 sp
Tổng số dư đảm phí
Tỷ lệ số dư đảm phí = * 100%
Tổng doanh thu
Giá bán – Biến phí
Tỷ lệ số dư đảm phí = * 100%
Giá bán
Tốc độ tăng lợi nhuận
Đòn bẩy kinh doanh = > 1
Tốc độ tăng doanh thu
Số dư đảm phí
Độ lớn đòn bẩy KD =
Lợi nhuận (trước thuế)
Định phí
Sản lượng tiêu thụ hòa vốn =
Số dư đảm phí 1 sp
Định phí
Doanh thu hòa vốn =
Tỷ lệ số dư đảm phí
Công thức kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức kế toán quản trị - Người đăng: Danny Ry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công thức kế toán quản trị 9 10 909