Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Ngô Thị Linh Hoà
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài chính doanh nghiệp

2013

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Phƣơng pháp xác định giá thành sản phẩm.
STT

Đơn vị

Công thức

Chú giải
Z: Giá thành tổng sản phẩm.
Cđk: Chi phí dở dang đầu kỳ.
Đồng
Ctk: Chi phí dở dang trong kỳ.
Cck: Chi phí dở dang cuối kỳ.
z: Giá thành đơn vị sản phẩm.
Đồng/sp Q: Khối lượng SP hoàn thành trong kỳ.

1
z

2

Z
Q

ZSX: Giá thành sản xuất.
CVC: Chi phí vận chuyển.
CNC: Chi phí nhân công trực tiếp.
CVC: Chi phí sản xuất chung.
ZTB: Giá thành toàn bộ.
CBH: Chi phí bán hàng.
CQL: Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đồng

3

ZTB  Z SX  CBH  CQL

4

Đồng

2. Hạ giá thành sản phẩm.
STT

Công thức

Đơn vị

1

M Z    Qi1  zi1    Qi1  zi 0  



Đồng

n

i 1

TZ 

2

MZ
n

 Q

i1

i 1

 zi 0 

100

Chú giải
MZ: Mức hạ giá thành SP, HH so sánh được.
Qi1: Số lượng SP thứ i sản xuất năm nay.
zi1: Giá thành đvsp thứ i năm nay.
zi0: Giá thành đvsp thứ i năm trước.
i: Sảm phẩm so sánh thứ i (i=1 n).
TZ: Tỷ lệ hạ giá thành sản phẩm so sánh được.

%

3. Phƣơng pháp xác định doanh thu bán hàng.
STT

1

DTBH   Qtti  Pi

Đơn vị

Công thức
n

i 1



Đồng

Đồng

2

3



DTT  DTBH  GT

Đồng

Chú giải
DTBH : Doanh thu bán hàng trong kỳ.

Qtti : Khối lượng SP-HH loại thứ i tiêu thụ trong kỳ.
Pi : Giá bán đvsp loại thứ i .
i  1  n : Số loại SP tiêu thụ trong kỳ.
Qtt: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ.
Qđk: Khối lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ.
Qtk: Khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.
Qck: Khối lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ.
DTT: Doanh thu thuần bán hàng.
GT: Các khoản giảm trừ doanh thu.
(bao gồm: Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán,
Giá trị hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ
đặc biệt, thuế GTGT nộp theo PP trực tiếp)

4. Điểm hoà vốn.
SV: Ngô Thị Linh Hoà – KT 4D - QUI

1

Tài chính doanh nghiệp

STT

Đơn vị

Công thức

Chú giải
Qhvkt : Sản lượng hoà vốn kinh tế.

FC : Tổng chi phí cố định.
AVC : Biến phí đvsp.
P : Giá bán đvsp.
I : Lãi vay vốn của doanh nghiệp.

1

Qhvkt 

FC
P  AVC

Sản
phẩm

2

Qhvkt 

FC  I
P  AVC

Sản
phẩm

DThv  Qhv  P
FC
FC
 P

P  AVC 1  AVC
P
TH: Có nhiều mặt hàng:
FC
DThv 
AVC
1 
 DTtt

3

h
4

DThv : Doanh thu hoà vốn.
DTtt: Doanh thu tiêu thụ.
Đồng

h : Công suất hoà vốn.
QCSTK : Sản lượng theo công suất thiết kế.

FC
100
 P  AVC   QCSTK
%

TH: Có nhiều mặt hàng:
DThv
h
100
DTtt
k  100  h
Q
t  hv
QCSTK
Q
t  hv 12
QCSTK

5

6

%

tháng

STT
1

Công thức
EBIT  DTT  ZTB

Đơn vị
Đồng

2

EB...
Tài chính doanh nghip
2013
SV: Ngô Th Linh Hoà KT 4D - QUI
1
CÔNG THC TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
Chƣơng I: TỔNG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
1. Phƣơng pháp xác định giá thành sn phm.
STT
Công thc
Đơn vị
Chú gii
1

 

 

Đồng
Z: Giá thành tng sn phm.
C
đk
: Chi phí d dang đầu k.
C
tk
: Chi phí d dang trong k.
C
ck
: Chi phí d dang cui k.
2
Z
z
Q
Đồng/sp
z: Giá thành đơn vị sn phm.
Q: Khối lượng SP hoàn thành trong k.
3


 

 

Đồng
Z
SX
: Giá thành sn xut.
C
VC
: Chi phí vn chuyn.
C
NC
: Chi phí nhân công trc tiếp.
C
VC
: Chi phí sn xut chung.
4
TB SX BH QL
Z Z C C
Đồng
Z
TB
: Giá thành toàn b.
C
BH
: Chi phí bán hàng.
C
QL
: Chi phí qun lý doanh nghip.
2. H giá thành sn phm.
STT
Công thc
Đơn vị
Chú gii
1
1 1 1 0
1
n
Z i i i i
i
M Q z Q z


Đồng
M
Z
: Mc h giá thành SP, HH so sánh được.
Q
i1
: S ng SP th i sn xuất năm nay.
z
i1
: Giá thành đvsp thứ i năm nay.
z
i0
: Giá thành đvsp thứ i năm trước.
i: Sm phm so sánh th i (i=1n).
2
10
1
100
Z
Z
n
ii
i
M
T
Qz

%
T
Z
: T l h giá thành sn phẩm so sánh được.
3. Phƣơng pháp xác định doanh thu bán hàng.
STT
Công thc
Đơn vị
Chú gii
1
1
i
n
BH tt i
i
DT Q P

Đồng
BH
DT
: Doanh thu bán hàng trong k.
i
tt
Q
: Khối lượng SP-HH loi th
i
tiêu th trong k.
i
P
: Giá bán đvsp loại th
i
.
1in
: S loi SP tiêu th trong k.
2


 

 

Đồng
Q
tt
: Khối lượng sn phm tiêu th trong k.
Q
đk
: Khối lượng sn phm tồn kho đầu k.
Q
tk
: Khối lượng sn phm sn xut trong k.
Q
ck
: Khối lượng sn phm tn kho cui k.
3
BH
DTT DT GT
Đồng
DTT: Doanh thu thun bán hàng.
GT: Các khon gim tr doanh thu.
(bao gm: Chiết khấu thương mại, Gim giá hàng bán,
Giá tr hàng bán b tr li, thuế xut khu, thuế tiêu th
đặc bit, thuế GTGT np theo PP trc tiếp)
4. Điểm hoà vn.
Công thức tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Ngô Thị Linh Hoà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công thức tài chính doanh nghiệp 9 10 644