Ktl-icon-tai-lieu

Công thức toán vi tích phân

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM CƠ 
BẢN

Nguyên hàm của các hàm số sơ cấp thường gặp

∫ dx = x +C

∫

∫ du = u + C

x α +1
+ C , (α ≠ −1)
α +1

α
∫ x dx =

u α +1
+ C , (α ≠ −1)
α +1
dx
1
∫ ax + b = a ln ax + b + C , ( x ≠ 0)
α
∫ u du =

dx
= ln x + C , ( x ≠ 0)
x

∫e

x

∫e

dx = e x + C

dx
2

x

= tan x + C

du

∫ cos

dx
∫ sin 2 x = − cot x + C
dx
1
∫ x2 = − x + C

2

u

du

∫ sin
du

∫u

dx
= 2 x +C
x

∫

du = e u + C

mx +n
∫ a dx =

∫cos xdx = sin x + C
∫sin xdx = −cos x +C

∫ cos

u

a mx +n
+ C , (0 < a ≠ 1)
m ln a
1
∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C
1
∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C

ax
+ C , (0 < a ≠ 1)
ln a

x
∫ a dx =

Nguyên hàm của các hàm số hợp

∫

1
α +1
∫ (ax + b) dx = a(α +1) (ax + b) + C
1 ax +b
ax +b
∫ e dx = a e + C
α

2

2

u

= tan u + C
= − cot u + C

=−

1
+C
u

du
= 2 u +C
u

∫ (au + b)

∫e

au +b

α

du =

1
(au + b) α +1 + C
a (α + 1)

1
du = e au +b + C
a

* Một vài nguyên hàm và vi phân thường dùng:
dx

x +a

1

∫ ( x + a)( x + b) = b − a ln x + b
x

dx

π

∫ cos x = ln tan 2 + 4  + C



∫

+ C , ( a ≠ b)

∫

;

dx
x ±a
2

2

;

∫ tan xdx = −ln cos x

2

dx

∫ (ax + b)α = ∫ (ax + b)

−α

=

1
a (−α + 1)

∫cot xdx = ln sin x

= ln x + x 2 ± a 2 + C ;

x
a2
x ± a dx =
x2 ± a2 ±
ln x 2 + x 2 ± a 2 + C ;
2
2
2

;

+C

.(ax + b) −α +1

1
(a.e mx + n + b) α

=

( a.e mx + n + b) − a.e mx + n + b + 1
a mx +b .e + b)

(

)

+C

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

a

1)

∫ f ( x)dx = 0
a

b

2)

∫ f ( x)dx = F ( x)

b
a

= F (b) − F (a )

a

b

3)

b

a

b

b

∫ kf ( x)dx = k ∫ f ( x)dx
a

a

c

b

a

5)

c

a

∫ f ( x)dx = ∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx
b

6)

a

∫[ f ( x) + g ( x)]dx = ∫ f ( x)dx +∫ g ( x)dx
a

4)

b

∫ udv = u.v
a

b
a

b

b

− ∫ vdu
a

---HẾT---

...
BAÛNG CAÙC COÂNG THÖÙC NGUYEÂN HAØM CÔ
BAÛN
Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caáp thöôøng gaëp Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp
+=
Cxdx
+
+
=
+
)1(,
1
1
α
α
α
α
C
x
dxx
+=
)0(,ln xCx
x
dx
+=
Cedxe
xx
)10(,
ln
<+=
aC
a
a
dxa
x
x
+=
Cxxdx sincos
+=
Cxxdx cossin
Cx
x
dx
+=
tan
cos
2
+=
Cx
x
dx
cot
sin
2
+=
Cx
x
dx
2
++
+
=+
+
Cbax
a
dxbax
1
)(
)1(
1
)(
αα
α
+=
++
Ce
a
dxe
baxbax
1
+=
Cudu
+
+
=
+
)1(,
1
1
α
α
α
α
C
u
duu
++=
+
)0(,ln
1
xCbax
abax
dx
+=
Cedue
uu
<+=
+
+
)10(,
ln
aC
am
a
dxa
nmx
nmx
++=+
Cbax
a
dxbax )sin(
1
)cos(
++=+
Cbax
a
dxbax )cos(
1
)sin(
+=
Cu
u
du
tan
cos
2
+=
Cu
u
du
cot
sin
2
+=
Cu
u
du
2
++
+
=+
+
Cbau
a
dubau
1
)(
)1(
1
)(
αα
α
Ce
a
due
baubau
+=
++
1
* Moät vaøi nguyeân haøm vaø vi phaân thöôøng duøng:
)(,ln
1
))((
baC
bx
ax
abbxax
dx
+
+
+
=
++
;
Cxxdx
+=
coslntan
;
+=
Cxxdx sinlncot
+
+=
C
x
x
dx
42
tanln
cos
π
;
Caxx
ax
dx
+±+=
±
22
22
ln
;
Caxx
a
ax
x
dxax
+±+±±=±
222
2
2222
ln
22
;
( )
).
1.).(
).(
1
bea
beabea
bea
bmx
nmxnmx
nmx
+
+++
=
+
+
++
+
α
+
+
+
=+=
+
1
).(
)1(
1
)(
)(
αα
α
α
bax
a
bax
bax
dx
Công thức toán vi tích phân - Trang 2
Công thức toán vi tích phân - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức toán vi tích phân 9 10 787