Ktl-icon-tai-lieu

công văn khấu trừ thuế GTGT

Được đăng lên bởi lt-kt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 4840/ CT-TTHT
V/v: Khấu trừ thuế giá trị gia tăng .

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành.
Địa chỉ: số 7 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1.
MST 0300847936

Trả lời văn thư số 102 – CV/BTT ngày 08/6/2012 của Công ty về khấu
trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của những chi phí liên quan đến việc đầu tư
xây dựng tòa nhà văn phòng tại Quận 1, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày
11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:
“ Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
thì được khấu trừ toàn bộ.”
Trường hợp Công ty theo trình bày vừa có hoạt động kinh doanh chịu
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và vừa có hoạt động kinh doanh chịu
thuế GTGT nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh thuế
GTGT đầu vào của tài sản cố định (toà nhà văn phòng) thì được kê khai khấu
trừ toàn bộ theo quy định trên.
Lưu ý: Công ty không được tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây
dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hoá, dịch vụ mua vào để tính giá
trị gia tăng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định
tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 3;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: (HC,TTHT)
1244 – 138779/12
Tri36

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga

Website Cục Thuế TP.HCM: 

...
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
Số : 4840/ CT-TTHT
V/v: Khấu trừ thuế giá trị gia tăng .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2012
Kính gửi: Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành.
Địa chỉ: số 7 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1.
MST 0300847936
Trả lời văn thư số 102 CV/BTT ngày 08/6/2012 của Công ty về khấu
trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của những chi phí liên quan đến việc đầu
xây dựng tòa nhà văn phòng tại Quận 1, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Thông số 06/2012/TT-BTC ngày
11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:
Thuế GTGT đầu vào của tài sản c định sử dụng đồng thời cho sản
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
thì được khấu trừ toàn bộ.”
Trường hợp Công ty theo trình bày vừa có hoạt động kinh doanh chịu
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa hoạt động kinh doanh chịu
thuế GTGT nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phát sinh thuế
GTGT đầu vào của i sản cố định (toà nhà văn phòng) thì được khai khấu
trừ toàn bộ theo quy định trên.
Lưu ý: Công ty không được tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây
dựng làm i sản cố định vào doanh số hàng hoá, dịch v mua vào để tính giá
trị gia tăng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định
tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Website Cục Thuế TP.HCM: www.hcmtax.gov.vn
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 3;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: (HC,TTHT)
1244 – 138779/12
Tri36
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga
công văn khấu trừ thuế GTGT - Người đăng: lt-kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
công văn khấu trừ thuế GTGT 9 10 594