Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1- Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp dụng cho các đơn vị kế
toán cấp cơ sở
NƠI NHẬN

KỲ HẠN

STT

Ký hiệu
biểu

TÊN BIỂU BÁO CÁO

1

2

3

1

B01- H

Bảng cân đối tài khoản

2

B02- H

3

F02-1H

4

F02-2H

Tổng hợp tình hình kinh phí
và quyết toán kinh phí đã sử
dụng
Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt
động
Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

5

F02-3aH

6

F02-3bH

7

B03- H

8

B04- H

9

B05- H

10

B06- H

Ghi chú:

LẬP
BÁO CÁO

Bảng đối chiếu dự toán kinh
phí ngân sách tại KBNN
Bảng đối chiếu tình hình tạm
ứng và thanh toán tạm ứng
kinh phí ngân sách tại KBNN
Báo cáo thu- chi hoạt động sự
nghiệp và hoạt động sản xuất,
kinh doanh
Báo cáo tình hình tăng, giảm
TSCĐ
Báo cáo số kinh phí chưa sử
dụng đã quyết toán năm trước
chuyển sang
Thuyết minh báo cáo tài chính

4
Quý,
năm
Quý,
năm

Tài
chính
(*)

Kho
bạc

Cấp
trên

Thống
kê
(*)

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

Quý,
năm
Quý,
năm
Quý,
năm
Quý,
năm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quý,
năm

x

x

x

Năm

x

x

x

Năm

x

x

x

Năm

x

x

- (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm
- Những đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I, vừa là đơn vị dự toán cấp III nhận
dự toán kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND do cơ
quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho cơ quan Tài
chính.

1.2- Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng hợp quyết toán áp dụng
cho đơn vị kế toán cấp I và cấp II
STT

Ký hiệu

TÊN
BÁO CÁO TỔNG HỢP

1

2

3

1

Mẫu số B02/CT-H

Báo cáo tổng hợp tình
hình kinh phí và quyết
toán kinh phí đã sử
dụng

2

Mẫu số B03/CT-H

1

Mẫu số B04/CT-H

Kỳ
hạn
lập
4

NƠI NHẬN BÁO CÁO
Tài
Kho
Cấp Thống
chính
bạc
trên
kê

5

6

7

8

Năm

x

x

x

x

Báo cáo tổng hợp thuchi hoạt động sự
nghiệp và hoạt động
sản xuất, kinh doanh

Năm

x

x

x

x

Báo cáo tổng hợp quyết
toán ngân sách và
nguồn khác của đơn vị

Năm

x

x

x

x

Lưu ý: - Đơn vị dự toán cấp II chỉ gửi báo cáo tài chính cho đơn vị dự toán cấp I
- Đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan Tài chính, Thống kê, Kho bạc

...
DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1- Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp dụng cho các đơn vị kế
toán cấp cơ sở
STT
Ký hiệu
biểu
TÊN BIỂU BÁO CÁO
KỲ HẠN
NƠI NHẬN
LẬP
BÁO CÁO
Tài
chính
(*)
Kho
bạc
Cấp
trên
Thống
(*)
1 2 3 4
5 6
7 8
1 B01- H Bảng cân đối tài khoản Quý,
năm
x x
2 B02- H Tổng hợp tình hình kinh phí
quyết toán kinh phí đã sử
dụng
Quý,
năm
x x x x
3 F02-1H Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt
động
Quý,
năm
x x x x
4 F02-2H Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Quý,
năm
x x x x
5 F02-3aH Bảng đối chiếu dự toán kinh
phí ngân sách tại KBNN
Quý,
năm
x x x
6 F02-3bH Bảng đối chiếu tình hình tạm
ứng thanh toán tạm ứng
kinh phí ngân sách tại KBNN
Quý,
năm
x x x
7 B03- H Báo cáo thu- chi hoạt động sự
nghiệp hoạt động sản xuất,
kinh doanh
Quý,
năm
x x x
8 B04- H Báo o tình hình tăng, giảm
TSCĐ
Năm x x x
9 B05- H Báo cáo s kinh phí chưa s
dụng đã quyết toán m trước
chuyển sang
Năm x x x
10 B06- H Thuyết minh báo cáo tài chính Năm x x
Ghi chú: - (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm
- Những đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I, vừa đơn vị dự toán cấp III nhận
dự toán kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND do
quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho quan Tài
chính.
Danh mục Báo cáo tài chính - Trang 2
Danh mục Báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh mục Báo cáo tài chính 9 10 368