Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục Chứng từ kế toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4446 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

1
A
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II
1
2
3
4

2
Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định này
Chỉ tiêu lao động tiền lương
Bảng chấm công
Bảng chấm công làm thêm giờ
Giấy báo làm thêm giờ
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm
Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)
Bảng thanh toán tiền thưởng
Bảng thanh toán phụ cấp
Giấy đi đường
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
Bảng kê thanh toán công tác phí
Chỉ tiêu vật tư
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ
Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng
hoá
Bảng kê mua hàng
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm,
hàng hoá
Chỉ tiêu tiền tệ
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tạm ứng
Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam)
Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc,
kim khí quí, đá quí)
Giấy đề nghị thanh toán

3

5
6
III
1
2
3
4
5
6
7

LOẠI CHỨNG
T
Ừ
K
Ế
T
O
Á
N
BB
HD

4

5

C01a-HD
C01b-HD
C01c-HD
C02a-HD
C02b-HD
C03-HD
C04-HD
C05-HD
C06-HD
C07-HD
C08-HD
C09-HD
C10-HD
C11-HD
C12-HD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C 20 - HD
C 21 - HD
C 22 - HD
C 23 - HD

X
X
X
X

C 24 - HD
C 25 - HD

X
X

C 30 - BB
C 31 - BB
C 32 - HD
C 33 - BB
C 34 - HD
C 35 - HD
C 37 - HD

X
X
X
X
X
X
X

8
9
10
IV
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Biên lai thu tiền
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập
huấn
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập
huấn
Chỉ tiêu tài sản cố định
Biên bản giao nhận TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Biên bản kiểm kê TSCĐ
Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
Bảng tính hao mòn TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản
pháp luật khác
Vé
Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại
Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại
Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ
Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ
Hoá đơn GTGT
Hoá đơn bán hàng thông thường
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền)
Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá
đơn
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai
sản
Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt
Giấy rút dự toán ngân sách kiêm ch...
DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
LOẠI CHỨNG
T
K
T
O
Á
N
BB HD
1 2 3 4 5
A Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định này
I Chỉ tiêu lao động tiền lương
1 Bảng chấm công C01a-HD X
2 Bảng chấm công làm thêm giờ C01b-HD X
3 Giấy báo làm thêm giờ C01c-HD X
4 Bảng thanh toán tiền lương C02a-HD X
5 Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm C02b-HD X
6 Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí) C03-HD X
7 Bảng thanh toán tiền thưởng C04-HD X
8 Bảng thanh toán phụ cấp C05-HD X
9 Giấy đi đường C06-HD X
10 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ C07-HD X
11 Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm C08-HD X
12 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài C09-HD X
13 Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán C10-HD X
14 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương C11-HD X
15 Bảng kê thanh toán công tác phí C12-HD X
II Chỉ tiêu vật tư
1 Phiếu nhập kho C 20 - HD X
2 Phiếu xuất kho C 21 - HD X
3 Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ C 22 - HD X
4 Biên bản kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng
hoá
C 23 - HD X
5 Bảng kê mua hàng C 24 - HD X
6 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm,
hàng hoá
C 25 - HD X
III Chỉ tiêu tiền tệ
1 Phiếu thu C 30 - BB X
2 Phiếu chi C 31 - BB X
3 Giấy đề nghị tạm ứng C 32 - HD X
4 Giấy thanh toán tạm ứng C 33 - BB X
5 Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam) C 34 - HD X
6 Biên bản kiểm quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc,
kim khí quí, đá quí)
C 35 - HD X
7 Giấy đề nghị thanh toán C 37 - HD X
Danh mục Chứng từ kế toán - Trang 2
Danh mục Chứng từ kế toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục Chứng từ kế toán 9 10 752