Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
STT

SỐ HIỆU
TK

TÊN TÀI KHOẢN

PHẠM VI
ÁP DỤNG

GHI CHÚ

LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1

111

Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Mọi đơn vị

2

112

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Mọi đơn vị

3

113

4

121

5

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị

6

153

Công cụ, dụng cụ

Mọi đơn vị

7

155

Tiền đang chuyển
Đầu tư tài chính ngắn hạn
1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

Chi tiết theo
từng TK tại
từng NH, KB

Mọi đơn vị
Đơn vị có phát
sinh

Chi tiết theo
yêu cầu quản
lý

Đơn vị có hoạt
động SX, KD

Chi tiết
theo sản phẩm,
hàng hoá

TSCĐ hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho
sản phẩm
Tài sản cố định khác

Mọi đơn vị

Chi tiết theo
yêu cầu quản
lý

Sản phẩm, hàng hoá
1551 Sản phẩm
1552 Hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8

211
2111
2112
2113
2114
2115
2118

9

213

TSCĐ vô hình

Mọi đơn vị

10

214

Hao mòn TSCĐ

Mọi đơn vị

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ vô hình
11

221

Đầu tư tài chính dài hạn
2211 Đầu tư chứng khoán dài hạn
2212 Vốn góp
2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác

12

241

XDCB dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
LOẠI 3: THANH TOÁN

13

311
3111
3113
31131
31132
3118

Các khoản phải thu
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng
hoá, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu khác

Mọi đơn vị
Đơn vị được
khấu trừ thuế
GTGT

Chi tiết theo
yêu cấu
quản lý

Mọi đơn vị

Chi tiết
từng đối tượng

Đơn vị có dự
án tín dụng

Chi tiết
từng đối tượng

Các khoản phải trả
3311 Phải trả người cung cấp
3312 Phải trả nợ vay
3318 Phải trả khác

Mọi đơn vị

Chi tiết
từng đối tượng

Các khoản phải nộp theo lương
3321 Bảo hiểm xã hội
3322 Bảo hiểm y tế
3323 Kinh phí công đoàn

Mọi đơn vị

14

312

Tạm ứng

15

313

Cho vay
3131 Cho vay trong hạn
3132 Cho vay quá hạn
3133 Khoanh nợ cho vay

16

331

17

332

18

333
3331
33311
33312
3332

Các khoản phải nộp nhà nước
Thuế GTGT phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Phí, lệ phí

Các đơn vị có
phát sinh

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3337 Thuế khác
3338 Các khoản phải nộp khác
19

334

Phải trả công chức, viên chức

20

335

Phải trả các đối tượng khác

21

336

Tạm ứng kinh phí

22

337

23

341

Kinh phí cấp cho cấp dưới

24

342

T...
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
STT SỐ HIỆU
TK
TÊN TÀI KHOẢN
PHẠM VI
ÁP DỤNG GHI CHÚ
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1 111 Tiền mặt
Mọi đơn vị
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
2 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Mọi đơn vị Chi tiết theo
1121 Tiền Việt Nam
từng TK tại
1122 Ngoại tệ
từng NH, KB
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
3 113 Tiền đang chuyển
Mọi đơn vị
4 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đơn vị có phát
1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
sinh
1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
5 152 Nguyên liệu, vật liệu
Mọi đơn vị Chi tiết theo
yêu cầu quản
6 153 Công cụ, dụng cụ
Mọi đơn vị
7 155 Sản phẩm, hàng hoá
Đơn vị có hoạt Chi tiết
1551 Sản phẩm
động SX, KD theo sản phẩm,
1552 Hàng hoá
hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8 211 TSCĐ hữu hình
Mọi đơn vị Chi tiết theo
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
yêu cầu quản
2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho
sản phẩm
2118 Tài sản cố định khác
9 213 TSCĐ vô hình
Mọi đơn vị
10 214 Hao mòn TSCĐ
Mọi đơn vị
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán - Trang 2
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán 9 10 911