Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục mẫu sổ kế toán

Được đăng lên bởi Dabi Vũ
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 7321 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính)
Số
TT
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Tên sổ

Ký hiệu

2
Nhật ký - Sổ Cái
Chứng từ ghi sổ
Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng
từ ghi sổ)
Sổ Nhật ký chung
Sổ Nhật ký thu tiền
Sổ Nhật ký chi tiền
Sổ Nhật ký mua hàng
Sổ Nhật ký bán hàng
Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký
chung)
Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký
- Chứng từ, Bảng kê
Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1
đến số 10
- Bảng kê từ số 1 đến số 11
Số Cái (dùng cho hình thức Nhật
ký-Chứng từ)
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản

3
S01-DN
S02a-DN
S02b-DN
S02c1-DN
S02c2-DN
S03a-DN
S03a1-DN
S03a2-DN
S03a3-DN
S03a4-DN
S03b-DN

phẩm, hàng hóa
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng
cụ, sản phẩm, hàng hóa

Hình thức kế toán
Nhật
Nhật
Nhật kýChứng
ký
ký - Sổ
Chứng
từ ghi sổ
chung
Cái
từ
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

S04-DN

-

-

-

x

S04a-DN
S04b-DN
S05-DN

-

-

-

x
x
x

S06-DN
S07-DN
S07a-DN
S08-DN
S10-DN

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

S11-DN

x

x

x

x

104

Số
TT
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tên sổ

Ký hiệu

2
Thẻ kho (Sổ kho)
Sổ tài sản cố định
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng
cụ tại nơi sử dụng
Thẻ Tài sản cố định
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán) bằng ngoại tệ
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch

3
S12-DN
S21-DN
S22-DN

vụ
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ kế toán chi tiết theo dõi các
khoản đầu tư vào công ty liên doanh
Sổ kế toán chi tiết theo dõi các
khoản đầu tư vào công ty liên kết
Sổ theo dõi phân bổ các khoản
chênh lệch phát sinh khi mua khoản
đầu tư vào công ty liên doanh
Sổ theo dõi phân bổ các khoản
chênh lệch phát sinh khi mua khoản
đầu tư vào công ty liên kết
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh
doanh
Sổ chi phí đầu tư xây dựng

Hình thức kế toán
Nhật
Nhật
Nhật kýChứng
ký
ký - Sổ
Chứng
từ ghi sổ
chung
Cái
từ
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

S23-DN
S31-DN

x
x

x
x

x
x

x
x

S32-DN

x

x

x

x

S33-DN
S34-DN
S35-DN
S36-DN
S37-DN

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

S38-DN
S41a-DN

x
x

x
x

x
x

x
x

S41b-DN

x

x

x

x

S42a-D...
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính)
Số
TT
Tên sổ Ký hiệu
Hình thức kế toán
Nhật
chung
Nhật
ký - Sổ
Cái
Chứng
từ ghi sổ
Nhật ký-
Chứng
từ
1 2 3 4 5 6 7
01 Nhật ký - Sổ Cái S01-DN - x - -
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DN - - x -
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DN - - x -
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng
từ ghi sổ)
S02c1-DN
S02c2-DN
- - x
x
-
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DN x - - -
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DN x - - -
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DN x - - -
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DN x - - -
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DN x - - -
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký
chung)
S03b-DN x - - -
11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký
- Chứng từ, Bảng kê
Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1
đến số 10
- Bảng kê từ số 1 đến số 11
S04-DN
S04a-DN
S04b-DN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
12 Số Cái (dùng cho hình thức Nhật
ký-Chứng từ)
S05-DN - - - x
13 Bảng cân đối số phát sinh S06-DN x - x -
14 Sổ quỹ tiền mặt S07-DN x x x -
15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN x x x -
16 Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN x x x x
17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản
phẩm, hàng hóa
S10-DN x x x x
18 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng
cụ, sản phẩm, hàng hóa
S11-DN x x x x
104
Danh mục mẫu sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục mẫu sổ kế toán - Người đăng: Dabi Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Danh mục mẫu sổ kế toán 9 10 652