Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục Sổ kế toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 18608 lần   |   Lượt tải: 28 lần
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
1- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp cơ sở
ST
T
1
1
2
3
4

TÊN SỔ
2

16
17
18
19
20
21

Nhật ký- Sổ Cái
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ
Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ
ghi sổ)
Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký
chung)
Sổ Nhật ký chung
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt)
Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ
Sổ kho (Hoặc thẻ kho)
Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ, sản phẩm, hàng hoá
Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá
Sổ tài sản cố định
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi
sử dụng
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ theo dõi cho vay (Dùng cho dự án tín dụng)
Sổ theo dõi dự toán ngân sách
Sổ theo dõi nguồn kinh phí
Sổ tổng hợp nguồn kinh phí
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

22

Sổ chi tiết doanh thu

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ký hiệu
mẫu sổ
3
S01- H
S02a- H
S02b- H
S02c- H

Phạm vi
áp dụng
4

S03- H
S04- H
S05-H
S11- H
S12- H
S13- H
S21- H
S22- H

Đơn vị có ngoại tệ
Đơn vị có kho vật liệu,
dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá

S23- H
S31 - H
S32 - H
S33- H
S34- H
S41- H
S42- H
S43- H
S45- H
S51- H

Đơn vị có đầu tư
chứng khoán
Đơn vị có hoạt động
sản xuất kinh doanh

23
24
25
26

Sổ chi tiết các khoản thu
Sổ theo dõi thuế GTGT
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

S52- H
S53- H
S54- H
S55- H

Đơn vị có nộp thuế
GTGT

27
28
29
30
31

Sổ chi tiết chi hoạt động
Sổ chi tiết chi dự án
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư
XDCB)
Sổ theo dõi chi phí trả trước
Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc

S61- H
S 62 - H
S63 - H

Đơn vị có dự án
Đơn vị có hoạt động
SXKD

S71- H
S72- H

2- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I, II (Cấp trên)
STT
1
1

TÊN SỔ
2
Sổ tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn
vị

Ký hiệu mẫu sổ
3
Mẫu số S04/CT- H

...
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
1- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp cơ sở
ST
T
TÊN SỔ
Ký hiệu
mẫu sổ
Phạm vi
áp dụng
1 2 3 4
1 Nhật ký- Sổ Cái S01- H
2 Chứng từ ghi sổ S02a- H
3 Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b- H
4 Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ
ghi sổ)
S02c- H
5 Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật
chung)
S03- H
6 Sổ Nhật ký chung
S04- H
7 Bảng cân đối số phát sinh S05-H
8 Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) S11- H
9 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12- H
10 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ S13- H
Đơn vị có ngoại tệ
11 Sổ kho (Hoặc thẻ kho) S21- H
Đơn vị có kho vật liệu,
12 Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ, sản phẩm, hàng hoá
S22- H
dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá
13 Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá
S23- H
14 Sổ tài sản cố định S31 - H
15 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi
sử dụng
S32 - H
16 Sổ chi tiết các tài khoản S33- H
17 Sổ theo dõi cho vay (Dùng cho dự án tín dụng) S34- H
18 Sổ theo dõi dự toán ngân sách S41- H
19 Sổ theo dõi nguồn kinh phí S42- H
20 Sổ tổng hợp nguồn kinh phí S43- H
21 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S45- H
Đơn vị có đầu tư
chứng khoán
22 Sổ chi tiết doanh thu S51- H
Đơn vị có hoạt động
sản xuất kinh doanh
23 Sổ chi tiết các khoản thu S52- H
24
Sổ theo dõi thuế GTGT S53- H
Đơn vị có nộp thuế
25
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S54- H
GTGT
26 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S55- H
Danh mục Sổ kế toán - Trang 2
Danh mục Sổ kế toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh mục Sổ kế toán 9 10 120