Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng đầy đủ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(1)Danh mục Báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ):
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ(dạng đầy đủ):
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
(dạng đầy đủ) :
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ):
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Mẫu số B 01a – DN;
Mẫu số B 02a – DN;
Mẫu số B 03a – DN;
Mẫu số B 09a – DN;

(2) Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ)
1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Đơn vị báo cáo:………………....
Địa chỉ:………………………….

Mẫu số B 01a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý.... năm ...
Tại ngày... tháng... năm...
TÀI SẢN
1
a - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100)=110+120+130+140+150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1.Tiền
... (*)

Mã
số
2

Thuyết
minh
3

Đơn vị tính:.............
Số
Số
cuối quý
đầu năm
4
5

100
110
111

Ghi chú:(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng
cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN.
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Đơn vị báo cáo: .................
Địa chỉ:…………...............

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Quý ...năm...
Đơn vị tính:............

2

Mã
số

CHỈ TIÊU

Thuyết
minh

Luỹ kế từ đầu năm
đến cuối quý này

Quý.....
Năm
nay
4

Năm
trước
5

Năm
nay
6

Năm
trước
7

1
2
3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
... (*)
Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B02 – DN.
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Đơn vị báo cáo: .................
Địa chỉ:…………...............

Mẫu số B 03a – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý…..năm….
Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu

Mã
số

Thuyết
minh

1

2

3

Luỹ kế từ đầu năm
đến cuối quí này
Năm nay
Năm trước

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu
01
khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp h...
(1)Danh mục Báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ):
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ(dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a – DN;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
(dạng đầy đủ) :
Mẫu số B 02a – DN;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a – DN;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN;
(2) Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ)
1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Đơn vị báo cáo:……………….... Mẫu số B 01a – DN
Địa chỉ:………………………….
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý.... năm ...
Tại ngày... tháng... năm...
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN
số
Thuyết
minh
Số
cuối quý
Số
đầu năm
1 2 3 4 5
a - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100)=110+120+130+140+150
100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
1.Tiền 111
... (*)
Ghi chú:(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng
cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN.
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Đơn vị báo cáo: ................. Mẫu số B 02a – DN
Địa chỉ:…………...............
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý ...năm...
Đơn vị tính:............
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng đầy đủ - Trang 2
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng đầy đủ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng đầy đủ 9 10 604