Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi prettypanda9x-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP CHƯƠNG 2: PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ
Baøi1
1. (y = 9x + 30.000)
2. Giaû söû trong quí I 2003 doanh nghieäp baùn 12.000 saûn phaåm vôùi ñôn giaù laø 100 ñoàng. Haõy
laäp baùo caùo thu nhaäp döï kieán cho quí naøy theo kieåu soá dö ñaûm phí.
Doanh thu (12.000x100)
1.200.000
Tröø bieán phí
 Giaù voán haøng baùn (12.000x35)
420.000
 Hoa hoàng (1.200.000x6%)
72.000
 Vaän chuyeån (V) (12.000x9)
108.000
Coäng bieán phí
600.000
Soá dö ñaûm phí
600.000
Tröø ñònh phí
 Quaûng caùo
210.000
 Vaän chuyeån (F)
30.000
 Löông quaûn lyù
145.000
 Baûo hieåm
9.000
 Khaáu hao
76.000
Coäng ñònh phí
470.000
Laõi
130.000
Baøi 2
1. Haõy tính chi phí baûo trì trong thaùng 7
Thaáp (Thaùng 5)
60.000h

Cao (Thaùng 7)
90.000h

Soá giôø maùy
Loaïi chi phí
1. Chi phí tieän ích (V)
48.000
72.000
2. Löông quaûn lyù phaân xöôûng (F)
21.000
21.000
3. Chi phí baûo trì (M)
105.000
153.000
Coäng
174.000
246.000
2. Theo phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc tieåu haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính chi phí baûo trì theo soá giôø
maùy.
153.000 = 90.000a + b
105.000 = 60.000a + b
Nhö vaäy Y = 1,6X + 9.000
3. Xaùc ñònh coâng thöùc tính CPSX chung theo soá giôø maùy.
246.000 = 90.000a + b
174.000 = 60.000a + b
Nhö vaäy Y = 2,4X + 30.000
4. Neáu trong 1 thaùng söû duïng 75.000 giôø/maùy thì öôùc tính chi phí baûo trì vaø CPSX chung laø
bao nhieâu ?
CP tieän ích
Y = 0,8X
Löông QLPX Y =
21.000
Baûo trì
Y = 1,6X +
9.000
CP SXC
Y = 2,4X +
30.000
Baøi 3
1. Hoaøn taát baùo caùo

Thaùng 7
4.000
400.000
240.000
160.000

Thaùng 8
4.500
450.000
270.000
180.000

Thaùng 9
5.000
500.000
300.000
200.000

Số löôïng sp baùn
Doanh thu
Giaù voán haøng baùn (V)
Laõi goäp
CP hoaït ñoäng
 Quaûng caùo
21.000
21.000
21.000
 Vaän chuyeån
34.000
36.000
38.000
 Löông & hoa hoàng
78.000
84.000
90.000
 Khaáu hao
16.000
16.000
16.000
 Baûo hieåm
5.000
5.000
5.000
Coäng
154.000
162.000
170.000
Laõi
6.000
18.000
30.000
2. Duøng nhöõng chöõ caùi V, F, M ñeå ñaùnh daáu phaân loaïi caùc chi phí.
3. Ñoái vôùi nhöõng chi phí hoãn hôïp haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính baèng phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc
tieåu,
a. Chi phí vaän chuyeån
38.000 = 5.000a + b
34.000 = 4.000a + b
Töông ñöông
A=4
B = 18.000
Coâng thöùc Y = 4X + 18.000
b. Chi phí löông vaø hoa hoàng
90.000 = 5.000a + b
78.000 = 4.000a + b
Töông ñöông
A = 12
B = 30.000
Coâng thöùc Y = 12X + 30.000








Giaù voán haøng baùn
Quaûng caùo
Vaän chuyeån
Löông & hoa hoàng
Khaáu hao
Baûo hieåm

Loaïi chi phí
V
F
M
M
F
F

Coâng thöùc tính
Y = 60X
Y = 21.000
Y = 4X + 18.000
Y = 12...
BAØI TAÄP CHƯƠNG 2: PHAÂN LOAÏI CHI PHÍ
Baøi1
1. (y = 9x + 30.000)
2. Giaû söû trong quí I 2003 doanh nghieäp baùn 12.000 saûn phaåm vôùi ñôn giaù laø 100 ñoàng. Haõy
laäp baùo caùo thu nhaäp döï kieán cho quí naøy theo kieåu soá dö ñaûm phí.
Doanh thu (12.000x100) 1.200.000
Tröø bieán phí
Giaù voán haøng baùn (12.000x35) 420.000
Hoa hoàng (1.200.000x6%) 72.000
Vaän chuyeån (V) (12.000x9) 108.000
Coäng bieán phí 600.000
Soá dö ñaûm phí 600.000
Tröø ñònh phí
Quaûng caùo 210.000
Vaän chuyeån (F) 30.000
Löông quaûn lyù 145.000
Baûo hieåm 9.000
Khaáu hao 76.000
Coäng ñònh phí 470.000
Laõi 130.000
Baøi 2
1. Haõy tính chi phí baûo trì trong thaùng 7
Thaáp (Thaùng 5) Cao (Thaùng 7)
Soá giôø maùy 60.000h 90.000h
Loaïi chi phí
1. Chi phí tieän ích (V) 48.000 72.000
2. Löông quaûn lyù phaân xöôûng (F) 21.000 21.000
3. Chi phí baûo trì (M) 105.000 153.000
Coäng 174.000 246.000
2. Theo phöông phaùp cöïc ñaïi cöïc tieåu haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính chi phí baûo trì theo soá giôø
maùy.
153.000 = 90.000a + b
105.000 = 60.000a + b
Nhö vaäy Y = 1,6X + 9.000
3. Xaùc ñònh coâng thöùc tính CPSX chung theo soá giôø maùy.
246.000 = 90.000a + b
174.000 = 60.000a + b
Nhö vaäy Y = 2,4X + 30.000
4. Neáu trong 1 thaùng söû duïng 75.000 giôø/maùy thì öôùc tính chi phí baûo trì vaø CPSX chung laø
bao nhieâu ?
CP tieän ích Y = 0,8X
Löông QLPX Y = 21.000
Baûo trì Y = 1,6X + 9.000
CP SXC Y = 2,4X + 30.000
Baøi 3
1. Hoaøn taát baùo caùo
ĐÁP ÁN MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁP ÁN MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Người đăng: prettypanda9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐÁP ÁN MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 9 10 337