Ktl-icon-tai-lieu

Đề án chuyên ngành kế toán nghiệp vụ

Được đăng lên bởi bichthao0891
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN



ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHÀNH
TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
THANH TOÁN GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI
NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG

Học viên thực hiện

:

Lê Thị Bích Thảo

Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Trần Thị Yến
Lớp

: KT - H23PY

BÌNH ĐỊNH, Tháng 03 năm 2015

MỤC LỤC
Tran
g
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................1
PHẦN 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

THANH TOÁN GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH
HÀNG........................................................................................................................... 2
1.1.

QUAN HỆ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH

TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP…..........................................................................2
1.1.1. Khái niệm, vị trí của công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa
doanh nghiệp với người bán và khách hàng trong các quan hệ thanh
toán……......................................................................................................... 2
1.1.2. Vai trò của công tác kế toán thanh toán với người bán và khách hàng
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.............................................. 3
1.1.3. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người
bán và khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại................................4
1.1.3.1.

Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán giữa doanh nghiệp với người bán và

khách hàng…...............................................................................................4
1.1.3.2.
1.2.

Nhiệm vụ kế toán..........................................................................4

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ BỘ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG.........5
1.2.1.

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt............................................. 5

1.2.2.

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.................................. 6

1.3.

1.2.2.1.

Phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu (chi)............................6

1.2.2.2.

Phương thức chuyển tiền...............................................................6

1.2.2.3.

Phương thức thanh toán nhờ thu.................................................... 6

1.2.2.4.

Phương thức tín dụng chứng từ......................................................7

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA DOANH

NGHIỆP VỚI KHÁCH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN
ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHÀNH
TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
THANH TOÁN GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI
NGƯỜI BÁN VÀ KHÁCH HÀNG
Học viên thực hiện : Lê Thị Bích Thảo
Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Trần Thị Yến
Lớp : KT - H23PY
BÌNH ĐỊNH, Tháng 03 năm 2015
Đề án chuyên ngành kế toán nghiệp vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án chuyên ngành kế toán nghiệp vụ - Người đăng: bichthao0891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề án chuyên ngành kế toán nghiệp vụ 9 10 11