Ktl-icon-tai-lieu

Đề án chuyên ngành

Được đăng lên bởi Pé_Ngok
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay các thông tin kế toán đóng vai trò ngày càng quan trọng. Những
quyết định của nhà quản lý, của nhà đầu tư hay của chủ doanh nghiệp đều dựa vào
các thông tin kế toán để đưa ra các quyết định đúng đắn và định hướng cho hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy đã có rất nhiều đề tài viết về lĩnh
vực kế toán nhằm hoàn thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay.
Trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta đang gia nhập vào nền kinh tế của thế
giới với nhiều bước chuyển biến đáng kể. Đặc biệt là khi có càng nhiều doanh
nghiệp ra đời, trong quá trình hoạt động kinh doanh việc ghi nhận doanh thu là hết
sức quan trọng.
Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp thường
xuyên đối mặt các nguy cơ khác nhau. Một trong những nguy cơ gặp phải đó là vấn
đề không thu hồi được các khoản nợ phải thu như phải thu các khoản cho vay, phải
thu khách hàng. Nếu doanh nghiệp không dự phòng được các khoản tổn thất từ các
khoản phải thu này cũng như không chuẩn bị nguồn bù đắp thiệt hại sẽ rất khó khăn
và lúng túng trong hoạt động của mình, chính vì vậy mà vấn đề kế toán lập dự
phòng phải thu khó đòi đã được đặt ra cho mỗi doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, chế độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi được bộ tài chính quy
định cũng như hướng dẫn cụ thể và không ngừng được hoàn thiện. Nhưng liệu chế
độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay có phù hợp với thực
tiễn cũng như đã hoàn thiện hay chưa? Trước câu hỏi đó nên em đã quyết định chọn
đề tài: “Ghi nhận doanh thu và lập dự phòng phải thu khó đòi” để nghiên cứu.
Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về doanh thu và ghi nhận doanh thu.
Chương 2: Lập dự phòng phải thu khó đòi trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự
phòng phải thu khó đòi.

2

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH THU VÀ GHI NHẬN DOANH THU.
1.1.
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH THU
1.1.1. Khái niệm.

Theo chuẩn mực kế toán VAS số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” trong hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế
doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh
doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu”.
1.1.2. Phân loại doanh thu

Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đ...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay các thông tin kế toán đóng vai trò ngày càng quan trọng. Những
quyết định của nhà quản lý, của nhà đầu tư hay của chủ doanh nghiệp đều dựa vào
các thông tin kế toán để đưa ra các quyết định đúng đắn và định hướng cho hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy đã có rất nhiều đề tài viết về lĩnh
vực kế toán nhằm hoàn thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay.
Trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta đang gia nhập vào nền kinh tế của thế
giới với nhiều bước chuyển biến đáng kể. Đặc biệt là khi có càng nhiều doanh
nghiệp ra đời, trong quá trình hoạt động kinh doanh việc ghi nhận doanh thu là hết
sức quan trọng.
Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp thường
xuyên đối mặt các nguy cơ khác nhau. Một trong những nguy cơ gặp phải đó là vấn
đề không thu hồi được các khoản nợ phải thu như phải thu các khoản cho vay, phải
thu khách hàng. Nếu doanh nghiệp không dự phòng được các khoản tổn thất từ các
khoản phải thu này cũng như không chuẩn bị nguồn bù đắp thiệt hại sẽ rất khó khăn
và lúng túng trong hoạt động của mình, chính vì vậy mà vấn đề kế toán lập dự
phòng phải thu khó đòi đã được đặt ra cho mỗi doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, chế độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi được bộ tài chính quy
định cũng như hướng dẫn cụ thể và không ngừng được hoàn thiện. Nhưng liệu chế
độ kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay có phù hợp với thực
tiễn cũng như đã hoàn thiện hay chưa? Trước câu hỏi đó nên em đã quyết định chọn
đề tài: “Ghi nhận doanh thu và lập dự phòng phải thu khó đòi” để nghiên cứu.
Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về doanh thu và ghi nhận doanh thu.
Chương 2: Lập dự phòng phải thu khó đòi trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự
phòng phải thu khó đòi.
Đề án chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án chuyên ngành - Người đăng: Pé_Ngok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề án chuyên ngành 9 10 351