Ktl-icon-tai-lieu

Đề án học phần : tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp xây dựng

Được đăng lên bởi Đặng Ngoan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÁN HỌC PHẦN Tích hợp QL, QT và hạch toán hàng tồn kho
Tên tiểu Đề án:
Lập đề án thực hiện hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ
quản lý - quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh)
XNK VT, HH trong Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn HD
1. SỰ CẦN THIẾT LẬP TIỂU ĐỀ ÁN
1.1. Sự cần thiết lập tiểu đề án:
- Đối với SV:
Học và nghiên cứu học phần hạch toán hàng tồn kho giúp sinh viên hiểu và
phân biệt được các loại hàng tồn kho; nắm được các phương pháp quản lý hàng
tồn kho, các phương pháp đánh giá hàng tồn kho, Kế toán nhập, xuất vật tư, kế
toán mua bán hàng hóa của doanh nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.
Trong cơ chế thị trường sản phẩm ngành xây lắp luôn bị biến động bởi bàn
tay vô hình, do vậy quản trị và hạch toán xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa trong
doanh nghiệp xây lắp sẽ quyết định thành công hay thất bại cho doanh nghiệp.
Xác định tầm quan trọng của hạch toán xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa
như trên đối với doanh nghiệp xây lắp, em lựa chọn tiểu đề án: “Hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý - quản trị và hạch toán (kế toán/
kinh tế/ kinh doanh) xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa trong doanh nghiệp xây dựng
đê kè và phát triển nông thôn- Hải Dương, ngành: xây lắp” làm báo cáo thu hoạch
sau khi kết thúc bài học đồng thời làm cơ sở để thực hành, thực tập và tạo ra hiện
vật cuối cùng.
1.2. Phạm vi đối tượng tiểu đề án.
- Phạm vi của tiểu đề án: là nghiên cứu kế toán xuất khẩu vật tư, hàng hóa
và xác định kết quả xuất khẩu vật tư hàng hóa tại doanh nghiệp, Công ty CP xây
dựng đê kè và phát triển nông thôn.
- Đối tượng của tiểu đề án: Xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa tại Công ty CP
xây dựng đê kè và phát triển nông thôn- Hải Dương nói chung trong đó nhấn
mạnh loại doanh nghiệp xây lắp đi sâu về nhập khẩu máy xây dựng các dự án
công trình.
1.3. Phương pháp thực hiện
1

- Phương pháp kế thừa: kế thừa các kiến thức đã học và biết trước;
- Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập, tổng hợp và thống kê các số liệu
có liên quan đến bài học và học phần trong lý luận và thực tiễn làm cơ sở phân
tích đánh giá;
- Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra nhằm thu thập các thông tin;
- Phương pháp thống kê: xử lý số liệu điều tra, phân tích kết quả điều tra
thông qua các chỉ tiêu thống kê;
- Phương pháp phân tích cơ hội và thách thức: khai thác vốn thông qua bán
hàng, khai thác trên thị trường… (SWOT);
- Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các thông tin, số liệu liên quan đế...
ĐỀ ÁN HỌC PHẦN Tích hợp QL, QT và hạch toán hàng tồn kho
Tên tiểu Đề án:
Lập đề án thực hiện hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát nghiệp vụ
quản lý - quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh)
XNK VT, HH trong Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn HD
1. SỰ CẦN THIẾT LẬP TIỂU ĐỀ ÁN
1.1. Sự cần thiết lập tiểu đề án:
- Đối với SV:
Học và nghiên cứu học phần hạch toán hàng tồn kho giúp sinh viên hiểu
phân biệt được các loại hàng tồn kho; nắm được các phương pháp quản hàng
tồn kho, c phương pháp đánh giá hàng tồn kho, Kế toán nhập, xuất vật tư, kế
toán mua bán hàng hóa của doanh nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.
Trong chế thị trường sản phẩm ngành xây lắp luôn bị biến động bởi bàn
tay hình, do vậy quản trị hạch toán xuất nhập khẩu vật , hàng hóa trong
doanh nghiệp xây lắp sẽ quyết định thành công hay thất bại cho doanh nghiệp.
Xác định tầm quan trọng của hạch toán xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa
như trên đối với doanh nghiệp xây lắp, em lựa chọn tiểu đề án: “Hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo kiểm soát nghiệp vụ quản lý - quản trị hạch toán (kế toán/
kinh tế/ kinh doanh) xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa trong doanh nghiệp xây dựng
đê và phát triển nông thôn- Hải Dương, ngành: xây lắp” làm báo cáo thu hoạch
sau khi kết thúc bài học đồng thời làm cơ sở để thực hành, thực tập tạo ra hiện
vật cuối cùng.
1.2. Phạm vi đối tượng tiểu đề án.
- Phạm vi của tiểu đề án: nghiên cứu kế toán xuất khẩu vật tư, hàng hóa
xác định kết quả xuất khẩu vật hàng hóa tại doanh nghiệp, Công ty CP xây
dựng đê kè và phát triển nông thôn.
- Đối tượng của tiểu đề án: Xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa tại Công ty CP
xây dựng đê phát triển nông thôn- Hải Dương nói chung trong đó nhấn
mạnh loại doanh nghiệp xây lắp đi sâu về nhập khẩu máy xây dựng các dự án
công trình.
1.3. Phương pháp thực hiện
1
Đề án học phần : tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án học phần : tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp xây dựng - Người đăng: Đặng Ngoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề án học phần : tổ chức hạch toán kế toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp xây dựng 9 10 18