Ktl-icon-tai-lieu

Đề án TSCĐ

Được đăng lên bởi meoconquangbinh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3037 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng tiền mất giá, nhiều doanh
nghiệp rơi vào tình trạng phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động vì thiếu vốn. Thế
nên thuê tài chính là giải pháp mà nhiều công ty lựa chọn để khắc phục trước
tình trạng khó khăn hiện tại. Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê
tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này
xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong
những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội
nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, BộTài Chính đã ban hành
nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng
như chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp
với các chính sách mới. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của
hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời so sánh sự khác biệt
giữa chế độ tài chính và kế toán TSCĐ ở Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc
tế, em xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán
TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế
toán của các nước trên thế giới về TSCĐ thuê tài chính mà em đã sưu tầm nghiên
cứu được. Em thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi
vấn của mình, chỉ ra những thiếu sót của chế độ tài chính, kế toán thuê mua tài
chính ở Việt Nam và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang
còn khá xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt
Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng

suất, chất lượng, kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năngcạnh
tranh trên thị trường, kể cả thị trường trong nước.

Mục lục
Phần 1
Khái quát chung về TSCĐ thuê tài chính
1.Khái niệm và phân loại thuê tài sản
1.1

Khái niệm về thuê tài chính

1.2 Phân loại thuê tài sản
1.2.1 Thuê tài chính
1.2.2 Thuê hoạt động
2.Những quy định của kế toán Việt Nam về TSCĐ thuê tài chính
2.1 Chuẩn mực 06(ban hành và công bố theo quyết định 165/2002/QĐ-BTC
ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Tài Chính) hay VAS 06
2.2
2.3

Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 41/11/2003/của Bộ tài chính.
. Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 17) về thuê tài chính

3.Chuẩn mực kế toán Mỹ(US GAAP)
4.Quan điểm của những người nổi tiếng trên thế giới về thuê tài chính
4.1

Paul Getty- đại gia dầu lửa ở Mỹ

4....
Lời nói đầu
Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng tiền mất giá, nhiều doanh
nghiệp rơi vào tình trạng phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động vì thiếu vốn. Thế
nên thuê tài chính là giải pháp mà nhiều công ty lựa chọn để khắc phục trước
tình trạng khó khăn hiện tại. Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê
tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này
xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong
những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội
nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, BộTài Chính đã ban hành
nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng
như chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp
với các chính sách mới. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của
hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời so sánh sự khác biệt
giữa chế độ tài chính và kế toán TSCĐ ở Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc
tế, em xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán
TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế
toán của các nước trên thế giới về TSCĐ thuê tài chính mà em đã sưu tầm nghiên
cứu được. Em thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi
vấn của mình, chỉ ra những thiếu sót của chế độ tài chính, kế toán thuê mua tài
chính ở Việt Nam và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang
còn khá xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt
Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng
Đề án TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án TSCĐ - Người đăng: meoconquangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề án TSCĐ 9 10 910