Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài kế tóan HD

Được đăng lên bởi Cục Đá Nhỏ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI: ( bài 6.3 trang 193 sách giáo trình )
Nghiên cứu tình huống:
Bộ phận kiểm soát chất lượng (QC) trong một công ty sản xuất lớn báo cáo trực tiếp tới trưởng bộ phận sản xuất. Mục tiêu của QC là để áp dụng
các tiêu chuẩn chất lượng đó được xây dựng vào sản xuất. Giám đốc bộ phận QC có quyền bác bỏ quá trình sx hình thành và co quyền trì hoãn
quá trình sx khi thấy cần thiết để sửa chữa những vấn đề có liên quan tới chất lượng sản phẩm. Công ty đánh giá QC trong quan hệ với bốn phần
trong qui trình kiểm soát chất lượng là :
a. Xây dựng các thiết kế kỹ thuật phù hợp với các mức chất lượng được chấp nhận cho các chi tiết hoặc các sản phẩm hoàn thành. Trong mỗi bộ
phận của chu kỳ, trách nhiệm của bộ phận QC là đảm bảo hợp lý khoảng cách cụ thể về các mức chất lượng được xây dựng và thực tế dựa trên
việc xem xét tất cả các nhân tố thích đáng.
b. Bộ phận QC xác định cách thức làm thế nào để đạt được sự đảm bảo về chất lượng. Trách nhiệm của bộ phận này trong chu kỳ là xd chương
trình để ngăn ngừa các biện pháp sai lệch và xác định nhu cầu về phương tiện, thiết bị, và nhân sự để hoạt động các chương trình.
c. Bộ phận QC thực hiện các chương trình và đưa ra các quyết định liên quan tới chất lượng sp dựa trên việc điều tra về những bộ phận và toàn
bộ sản phẩm khi thấy cần thiết.
d. Bộ phận QC đánh giá kết quả của những hoạt động giám sát. trong mỗi bộ phận của chu kỳ, bộ phận này phân tích về sự nới rộng khoảng cách
chênh lệch so với các mức chất lượng chấp nhận, nghiên cứu bản chất và thực hiện những hành động sửa chữa kịp thời.
YÊU CẦU:
a. Trình bày các mục tiêu cho cuộc kiểm toán đối với mỗi chức năng nêu trên.
b. Liệt kê các bước kiểm toán cần thiết để có thể đạt được những mục tiêu trên.

...
ĐỀ BÀI: ( bài 6.3 trang 193 sách giáo trình )
Nghiên cứu tình huống:
Bộ phận kiểm soát chất lượng (QC) trong một công ty sản xuất lớn báo cáo trực tiếp tới trưởng bộ phận sản xuất. Mục tiêu của QC là để áp dụng
các tiêu chuẩn chất lượng đó được xây dựng vào sản xuất. Giám đốc bộ phận QC có quyền bác bỏ quá trình sx hình thành và co quyền trì hoãn
quá trình sx khi thấy cần thiết để sửa chữa những vấn đề có liên quan tới chất lượng sản phẩm. Công ty đánh giá QC trong quan hệ với bốn phần
trong qui trình kiểm soát chất lượng là :
a. Xây dựng các thiết kế kỹ thuật phù hợp với các mức chất lượng được chấp nhận cho các chi tiết hoặc các sản phẩm hoàn thành. Trong mỗi bộ
phận của chu kỳ, trách nhiệm của bộ phận QC là đảm bảo hợp lý khoảng cách cụ thể về các mức chất lượng được xây dựng và thực tế dựa trên
việc xem xét tất cả các nhân tố thích đáng.
b. Bộ phận QC xác định cách thức làm thế nào để đạt được sự đảm bảo về chất lượng. Trách nhiệm của bộ phận này trong chu kỳ là xd chương
trình để ngăn ngừa các biện pháp sai lệch và xác định nhu cầu về phương tiện, thiết bị, và nhân sự để hoạt động các chương trình.
c. Bộ phận QC thực hiện các chương trình và đưa ra các quyết định liên quan tới chất lượng sp dựa trên việc điều tra về những bộ phận và toàn
bộ sản phẩm khi thấy cần thiết.
d. Bộ phận QC đánh giá kết quả của những hoạt động giám sát. trong mỗi bộ phận của chu kỳ, bộ phận này phân tích về sự nới rộng khoảng cách
chênh lệch so với các mức chất lượng chấp nhận, nghiên cứu bản chất và thực hiện những hành động sửa chữa kịp thời.
YÊU CẦU:
a. Trình bày các mục tiêu cho cuộc kiểm toán đối với mỗi chức năng nêu trên.
b. Liệt kê các bước kiểm toán cần thiết để có thể đạt được những mục tiêu trên.
Đề bài kế tóan HD - Người đăng: Cục Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề bài kế tóan HD 9 10 788