Ktl-icon-tai-lieu

đề cương bài giải pháp luật kinh tế

Được đăng lên bởi Thao le Thi
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng
vÒ ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
_____________________________________

Ch-¬ng i
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
vÒ ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
I – Ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
1/ Ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý NN vÒ kinh doanh :
a) Ho¹t ®éng kinh doanh :
- Kinh doanh lµ g× ?
Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn liªn tôc, th-êng xuyªn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng
®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t-, tõ s¶n xuÊt ®Õn ph©n phèi hµng hãa hoÆc cung øng dÞch vô
trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn .

V× vËy mµ c¸c nhµ kinh doanh bao giê còng muèn sù quay vßng cña ®ång vèn cµng
nhanh cµng tèt, sinh lîi cµng nhiÒu cµng tèt .
TLSX
T-H

. ......SX.......

H‟ - T‟

Søc SX
1
2
3
+ 2 Giai ®o¹n : T – H ( 1 ) vµ H‟ – T‟ ( 3 )
+ 1 Giai ®o¹n s¶n xuÊt ( 2 )

- §Æc tr-ng cña kinh doanh : cã 2 ®Æc tr-ng :
+ Thø nhÊt, ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh, c¸c chñ thÓ ph¶i ®Çu t- vÒ tµi s¶n ;
+ Thø hai, môc ®Ých cña c¸c chñ thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh lµ lîi nhuËn .
Nh- vËy, c¶ 2 ®Æc ®iÓm cña kinh doanh ®Òu lµ ®Çu t- vµ môc ®Ých x· héi cña viÖc
®Çu t- nµy cã chung néi dung lµ tµi s¶n
- Mét ho¹t ®éng x· héi ®-îc gäi lµ kinh doanh vµ ¸p dông nhùng nh÷ng qui chÕ ph¸p lý vÒ
kinh doanh nÕu trong ®ã cã ®Çu t- vÒ tµi s¶n vµ môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy víi môc ®Ých
còng nh»m thu ®-îc nh÷ng lîi Ých vÒ tµi s¶n.
- Trong nÒn KT thÞ tr-êng ViÖt Nam hiÖn nay, ho¹t ®éng KD diÔn ra trªn nhiÒu lÜnh vùc
kh¸c nhau, bªn c¹nh nh÷ng lÜnh vùc truyÒn thèng lµ s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i – nh÷ng ho¹t
®éng dÞch vô cho ho¹t ®éng SX, th-¬ng m¹i, ®êi sèng tiªu dïng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
- Nh- vËy cã thÓ hiÓu :
+ Ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¶n chÊt, ®ång thêi lµ ®Æc tr-ng cña c¸c chñ thÓ kinh
doanh. Trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ n¨m 1986 ®Õn nay, tham gia ho¹t ®éng kinh
doanh bao gåm nhiÒu chñ thÓ thuéc mäi thµnh phÇn KT kh¸c nhau .
+ Ho¹t ®éng kinh doanh lu«n ph¶i tiÕn hµnh trong mét m«i tr-êng kinh doanh nhÊt
®Þnh. M«i tr-êng kinh doanh víi nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau do NN t¹o nªn - m«i tr-êng
kinh doanh ®-îc ®Ò cËp ë ®©y chÝnh lµ m«i tr-êng ph¸p lý kinh doanh .NghÜa lµ "Mäi
ng-êi cã quyÒn tù do kinh doanh„‟nh-ng ph¶i kinh doanh „ ‟ trong nh÷ng ngµnh nghÒ
mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm ‟‟ (§iÒu 33, HP 2013)
- VËy m«i tr-êng ph¸p lý cho KD lµ g× ?
Lµ sù thÓ chÕ hãa thµnh quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi c¶ hai phÝa chñ thÓ KD vµ CQNN
+ QuyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi c¸c chñ thÓ KD ®ã lµ c¸c néi dungthµnh lËp, qu¶n
lý,gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh; x¸c lËp vµ gi¶i quyÕt c¸c hîp ®ång KD; vÊn ®Ò ®Çu
t-, c¹nh tranh, gi¶i quyÕt c¸c tra...
Bµi gi¶ng
vÒ ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
_____________________________________
Ch-¬ng i
Nh÷ng vÊn ®Ò chung
ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
I Ph¸p luËt kinh tÕ (kinh doanh)
1/ Ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý NN vÒ kinh doanh :
a) Ho¹t ®éng kinh doanh :
- Kinh doanh lµ g× ?
Kinh doanh viÖc thùc hiÖn liªn tôc, th-êng xuyªn mét, mét hoÆc tÊt c¸c c«ng
®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t-, s¶n xuÊt ®Õn ph©n phèi hµng hãa hoÆc cung øng dÞch
trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn .
vËy c¸c nhµ kinh doanh bao giê còng muèn quay vßng cña ®ång vèn cµng
nhanh cµng tèt, sinh lîi cµng nhiÒu cµng tèt .
TLSX
T - H . ......SX....... H - T
Søc SX
1 2 3
+ 2 Giai ®o¹n : T H ( 1 ) vµ H T ( 3 )
+ 1 Giai ®o¹n s¶n xuÊt ( 2 )
- §Æc tr-ng cña kinh doanh : cã 2 ®Æc tr-ng :
+ Thø nhÊt, ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh,c chñ thÓ ph¶i ®Çu t- vÒ tµi s¶n ;
+ Thø hai, môc ®Ých cña c¸c chñ thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh lîi nhuËn .
Nh- vËy, 2 ®Æc ®iÓm cña kinh doanh ®Òu ®Çu t- môc ®Ých héi cña viÖc
®Çu t- nµy cã chung néi dung lµ tµi s¶n
- Mét ho¹t ®éng héi ®-îc gäi kinh doanh vµ ¸p dông nhùng nh÷ng qui chÕ ph¸p
kinh doanh nÕu trong ®ã ®Çu t- tµi s¶n môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy víi môc ®Ých
còng nh»m thu ®-îc nh÷ng lîi Ých vÒ tµi s¶n.
- Trong nÒn KT thÞ tr-êng ViÖt Nam hiÖn nay, ho¹t ®éng KD diÔn ra trªn nhiÒu lÜnh c
kh¸c nhau, bªn c¹nh nh÷ng lÜnh vùc truyÒn thèng s¶n xuÊt th-¬ng m¹i nh÷ng ho¹t
®éng dÞch vô cho ho¹t ®éng SX, th-¬ng m¹i, ®êi sèng tiªu dïng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
- Nh- vËy cã thÓ hiÓu :
+ Ho¹t ®éng kinh doanh b¶n chÊt, ®ång thêi ®Æc tr-ng cña c¸c chñ thÓ kinh
doanh. Trong nÒn kinh ViÖt Nam n¨m 1986 ®Õn nay, tham gia ho¹t ®éng kinh
doanh bao gåm nhiÒu chñ thÓ thuéc mäi thµnh phÇn KT kh¸c nhau .
+ Ho¹t ®éng kinh doanh lu«n ph¶i tiÕn hµnh trong mét m«i tr-êng kinh doanh nhÊt
®Þnh. M«i tr-êng kinh doanh víi nhiÒu yÕu kh¸c nhau do NN t¹o nªn - m«i tr-êng
kinh doanh ®-îc ®Ò cËp ë ®©y chÝnh lµ m«i tr-êng ph¸p lý kinh doanh .NghÜa lµ "Mäi
ng-êi quyÒn do kinh doanh„‟nh-ng ph¶i kinh doanh trong nh÷ng ngµnh nghÒ
mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm ‟‟ (§iÒu 33, HP 2013)
- VËy m«i tr-êng ph¸p lý cho KD lµ g× ?
Lµ sù thÓ chÕ hãa thµnh quyÒnnghÜa vô ®èi víi c¶ hai phÝa chñ thÓ KD vµ CQNN
+ QuyÒn nghÜa ®èi víi c¸c chñ thÓ KD ®ã c¸c néi dungthµnh lËp, qu¶n
lý,gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh; x¸c lËp vµ gi¶i quyÕt c¸c hîp ®ång KD; vÊn ®Ò ®Çu
t-, c¹nh tranh, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp KD.
+ §èi víi c¸c CQNN ®ã nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña tõng CQNN
trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý KT .
đề cương bài giải pháp luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương bài giải pháp luật kinh tế - Người đăng: Thao le Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
đề cương bài giải pháp luật kinh tế 9 10 564