Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương báo cáo thực tập kế toán

Được đăng lên bởi Dương Tiến
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CN CAO SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty:
1.1.1 Lịch sử hình thành:
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển:
1.2 Chức năng, Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
1.2.1 Chức năng hoạt động của Công ty:
1.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:
1.2.4 Ngành nghề kinh doanh của công ty :
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty:
1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
1.3.2 Nhiệm vụ của từng phòng ban:
1.4 Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
1.5 Những thuận lợi, khó khăn và xu hướng phát triển trong quá trình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
• Thuận lợi:
• Khó khăn:
• Xu hướng phát triển trong quá trình kinh doanh của Công Ty Cao Sơn:
1.6. Tổ chức bộ kế toán tại Công ty:
1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
1.6.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.6.1.2 Tổ chức công tác kế toán:
 Hình thức kế toán:
 Hệ thống chứng từ :
 Hệ thống tài khoản
 Hệ thống sổ kế toán
 Hệ thống báo cáo tài chính
 Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG 
NGHIỆP CAO SƠN.
2.1 Tổ chức quá trình mua hàng tại Công Ty:
2.1.1 Phương pháp tính giá hàng mua trong nước:
2.1.2 Phương pháp tính giá hàng nhập khẩu từ nước ngoài:
2.1.2.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.1.2.2 Phương thức thanh toán:
2.1.2.3 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.2 Kế toán quá trình mua hàng:
2.2.1 Chứng từ – luân chuyển chứng từ:
2.2.2 Trình tự hạch toán:
2.2.3 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.3 Tổ chức quá trình bán hàng:
2.3.1Phương thức bán hàng:
2.3.2Quá trình bán hàng:

2.3.3Tài khoản sử dụng:
2.3.4Trình tự hạch toán:
2.4 Kế toán Doanh thu bán hàng tại Công Ty Cao Sơn:
2.4.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.4.2 Tài khoản sử dụng và một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.5 Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp tại Công Ty Cao Sơn:
2.5.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.5.2 Tài khoản sử dụng và một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.6 Kế toán thu nhập khác tại công ty Cao Sơn:
2.6.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.6.2 Tài khoản sử dụng và định khoản nghiệp vụ:
2.6.3 Sơ đồ hạch toán:
2.7 Kế toán chi phí khác tại Công Ty Cao Sơn:
2.7.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2.7.2 Tài khoản sử dụng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.7.3 Sơ đồ hạch toán:
2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cao Sơn:
2.8.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng:
2....
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TN
CH NG 1 : GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TNHH V T LI U CN CAO S NƯƠ Ơ
1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công Ty:
1.1.1 L ch s hình thành:
1.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n:
1.2 Ch c năng, Nhi m v và ngành ngh kinh doanh
1.2.1 Ch c năng ho t đ ng c a Công ty:
1.2.3 Nhi m v và quy n h n c a Công ty:
1.2.4 Ngành ngh kinh doanh c a công ty :
1.3 C c u t ch c b máy qu n lý c a Công Ty:ơ
1.3.1 S đ c c u t ch c:ơ ơ
1.3.2 Nhi m v c a t ng phòng ban:
1.4 Đ c đi m tình hình kinh doanh c a Công Ty Cao S n: ơ
1.5 Nh ng thu n l i, khó khăn và xu h ng phát tri n trong quá trình kinh doanh c a Công Ty Cao S n: ướ ơ
• Thu n l i:
• Khó khăn:
• Xu h ng phát tri n trong quá trình kinh doanh c a Công Ty Cao S n:ướ ơ
1.6. T ch c b k toán t i Công ty: ế
1.6.1 T ch c b máy k toán: ế
1.6.1.1 S đ t ch c b máy k toánơ ế
1.6.1.2 T ch c công tác k toán: ế
Hình th c k toán: ế
H th ng ch ng t :
H th ng tài kho n
H th ng s k toán ế
H th ng báo cáo tài chính
Các chính sách và ph ng pháp k toán áp d ng t i công ty ươ ế
CH NG 2: K TOÁN TIÊU TH VÀ XÁC Đ NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH V T LI U CÔNG ƯƠ
NGHI P CAO S N. Ơ
2.1 T ch c quá trình mua hàng t i Công Ty:
2.1.1 Ph ng pháp tính giá hàng mua trong n c:ươ ướ
2.1.2 Ph ng pháp tính giá hàng nh p kh u t n c ngoài:ươ ướ
2.1.2.1 Ch ng t và s sách s d ng:
2.1.2.2 Ph ng th c thanh toán:ươ
2.1.2.3 Tài kho n s d ng và đ nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh: ế
2.2 K toán quá trình mua hàng:ế
2.2.1 Ch ng t – luân chuy n ch ng t :
2.2.2 Trình t h ch toán:
2.2.3 Tài kho n s d ng và đ nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh: ế
2.3 T ch c quá trình bán hàng:
2.3.1Ph ng th c bán hàng:ươ
2.3.2Quá trình bán hàng:
Đề cương báo cáo thực tập kế toán - Trang 2
Đề cương báo cáo thực tập kế toán - Người đăng: Dương Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương báo cáo thực tập kế toán 9 10 253