Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết

Được đăng lên bởi diemkathy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG
TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁNTIỀN MẶT VÀ CÁC
KHOẢN THANH TOÁN BẰNG TIỀN
1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀCÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN:
1.1.1Kháiniệmkếtoántiềnmặtvàcáckhoảnthanhtoánbằnngtiền
1.1.1.1 Kháiniệmkếtoántiềnmặt
1.1.1.1 Kháiniệmcáckhoảnthanhtoánbằngtiền
1.1.2 Nguyêntắchạchtoánvốnbằngtiềnvàcáckhoảnthanhtoánbằngtiền:
1.1.3Vaitrò, ý nghĩa, nhiệmvụcủatiềnmặtvàcáckhoảnthanhtoánbằngtiền
1.2.NỘI DUNG CÔNG TÁCKẾ TOÁN TIỀNMẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN
1.2.1Kếtoántiềnmặt
1.2.1.2Chứngtừ, sổsáchsửdụngtrongkếtoántiềnmặt
a. Chứngtừsửdụng:
b. Sổsáchkếtoán:
1.2.1.3Tàikhoảnsửdụng
1.2.1.4 Phươngpháphạchtoántiềnmặt:
1.2.2Kếtoáncáckhoảnthanhtoánbằngtiền
1.2.2.1 Cáckhoảnthanhtoáncôngnợbằngtiền
1.2.1.2Chứngtừ, sổsáchsửdụngtrongthanhtoáncôngnợ
a. Chứngtừsửdụng:
SVTH: NguyễnThịXuânDiễm-Lớp C511KT

BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

b. Sổsáchkếtoán:
1.2.1.3Tàikhoảnsửdụng
1.2.1.4 Phươngpháphạchtoáncôngnợ
2. Thanhtoántạmtứng
3. Thanhtoántiềnlương
4. Thanhtoántiềngốcvàlãivay
5. Cáckhoánthanhtoánkhác
Hìnhthứcghisổ
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TIỀN MẶT VÀ CÁC
KHOẢN THANH TOÁN BẰNG TIỀN TẠICÔNG TY CỔ PHẦN 28QUẢNG NGÃI
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP 28-QUẢNG NGÃI
2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNHVÀ PHÁT TRIỂN:
2 1.2 Chứcnăngvànhiệmvụ :
2.1/ Loạihìnhkinhdoanh:
2.2/ Chứcnăng, nhiệmvụ:
:
2.1.3CơcấutổchứcbộmáyquảnlýcủaCôngtyCP 28 QuảngNgãi
a. SơđồbộmáyquảnlýcủaCôngty:
b. Chứcnăng ,nhiệmvụcủatừngbộphậnquảnlýtạiCôngty:
2.1.4Quytrìnhsảnxuấtsảnphẩm:
a. Sơđồtổchứcsảnxuất:
b. Quytrìnhtừngkhâusảnxuất
2.2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁNTIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN TẠITẠI CÔNG TY CP 28 QuảngNgãi
1/ Tổchứcbộmáykếtoán:
a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán :
SVTH: NguyễnThịXuânDiễm-Lớp C511KT

BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

b. Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ bộ phận kế toán :
2/ ChếđộkếtoánápdụngtạiCty
Chếđột 48-15
Niênđộkếtoán
Đơnvịtiền
Phươngtínhthuế
Phươngpháptínhgiáhàngxuátkho
Phươngphápkhauhao…..
Phươngpháphoạchtoánngoạitệ(nếucó)
2.3 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
1/ Chứngtừsửdụng:
2/ Tàikhoảnsửdụng:
a) TK 111- Tiềnmặt
3/ Sổsáchkếtoánsửdụngtạicôngty:
a)
b)
c)
d)
e)

Bảngkêthu,chi
Sổkếtoán chi tiết:
Sổquỹ
Sổ chi tiếttàikhoản
SổCái

2.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
2.2. KÕ to¸nc¸ckho¶nthanhto¸n
2.2.1. KÕ to¸nthanhto¸nvíingêimua
- Néi dung thanhto¸nvíingêimuacñ...
BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu


 !"#
$%&"
'(&$)$"*

'+'+,-"

'+'+'./010234567/16081396:;</<4.7=16.>1.67/1?@11A6081
'+'+'+'./010234567/16081396
'+'+'+'./01023</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
'+'+ABCD16E<.F<.67/1:G1?@1A6081:;</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
'+'+H>06IJKL1A.M>K1.023:N<O>6081396:;</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
'++PQ"

'++'567/16081396
'++'+.R1A6SKTUT/<.TVWN1A6I71A4567/16081396
a. Chứngtừsửdụng:
b. Sổsáchkếtoán:
'++'+H;04.7=1TVWN1A
'++'+X.YZ1A[./[.F<.67/16081396
'++567/1</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
1.2.2.1 Cáckhoảnthanhtoáncôngnợbằngtiền
'++'+.R1A6SKTUT/<.TVWN1A6I71A6.>1.67/1<\1A1]
a. Chứngtừsửdụng:
SVTH: NguyễnThịXuânDiễm-Lớp C511KT
đề cương chi tiết - Trang 2
đề cương chi tiết - Người đăng: diemkathy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương chi tiết 9 10 650