Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH

Được đăng lên bởi Én Swallow
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 39014 lần   |   Lượt tải: 189 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH

báo cáo tiền lương

GVHD: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
SVTH: NGUYỄN THỊ LỤA
LỚP: KT7 KHÓA: K5

HÀ NỘI, 10 - 2012

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
toán

Khoa Kế toán – Kiểm

2

Lời mở đầu
Nội dung
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập
hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các
doanh nghiệp sản xuất.
1.1

Những khái niệm cơ bản.

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất.
1.1.2 Khái niệm giá thành sản xuất.
1.2

Cơ sở lý luận về công tác kế toán tập hợp Chi phí sản

xuất và giá thành sản phẩm.
1.2.1 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm.
1.2.2 Phân loại Chi phí sản xuất trong doanh nghiêp.
1.2.2.1

Phân loại Chi phí sản xuất theo nội dung và tính

chất kinh tế.
1.2.2.2

Phân loại Chi phí sản xuất theo mục đích và công

1.2.2.3

Phân loại Chi phí sản xuất theo mối quan hệ với

dụng.
khối lượng hoạt động.
1.2.3 Tổ chức công tác kế toán tâp hợp Chi phí sản xuất trong
doanh nghiệp.
1.2.3.1

Đối tượng kế toán tập hợp.

1.2.3.2

Phương pháp tập hợp

a, Phương pháp tập hợp trực tiếp.

Nguyễn Mai Liên – Lớp KT7 – K5

Kế toán tập hợp CPSX & Tính GTSP

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
toán

Khoa Kế toán – Kiểm

3

b, Phương pháp phân bổ gián tiếp.
1.2.3.3 Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất.
a, Kế toán Chi phí Nguyên liệu vật liệu trực tiếp.
b, Kế toán Chi phí Nhân công trực tiếp.
c, Kế toán Chi phí Sản xuất chung.
d, Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp.
1.2.4 Phương pháp đánh giá Sản phẩm dở dang.
1.2.4.1 Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
tương đương.
1.2.4.2 Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.4.3 Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức.
1.2.5 Các phương pháp tính Giá thành sản phẩm.
1.2.5.1 Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy
trình công nghệ sản xuất giản đơn.
a, Phương pháp tính giá thành giản đơn.
b, Phương pháp tính giá thành theo hệ số.
c, Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.
d, Phương pháp tính giá thành loại trừ CPSX sản phẩm phụ.
1.2.5.2 Tính giá thành sản xuất đối với doanh nghiệp có quy
trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục.
a, Tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành
phẩm.
b, Tính giá thành phân bước không tính giá thành bán
thành phẩm.

Nguyễn Mai Liên – Lớp KT7 – K5

Kế toán tập hợp CPSX & Tính GTSP

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
toán

Khoa Kế toán – Kiểm

4

Chương II: Thực tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
SVTH: NGUYỄN THỊ LỤA
LỚP: KT7 KHÓA: K5
HÀ NỘI, 10 - 2012
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH - Người đăng: Én Swallow
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 9 10 816