Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp gạch Tuynel Lai Nghi

Được đăng lên bởi tholon2810
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3991 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần mở đầu:
- Vị trí tầm quan trọng của đề tài
- Lý do chọn đề tài
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
- Nội dung khái quát của báo cáo tốt nghiệp
Phần nội dung chính: Gồm 3 chương
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN NGƯỜI LAO
ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP
1.1.
Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Khái niệm của tiền lương
1.1.2. Bản chất và ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.1.
Bản chất của tiền lương
1.1.2.2.
Ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.3.
Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.2.
Hình thức trả lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.2.1. Các hình thức trả lương
1.2.1.1.
Hình thức trả lương theo thời gian
1.2.1.2.
Hình thức trả lương theo sản phẩm
1.2.1.3.
Hình thức trả lương khoán
1.2.1.4.
Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương
1.2.2. Qũy tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ
1.2.2.1.
Qũy tiền lương
1.2.2.2.
Qũy bảo hiểm xã hội
1.2.2.3.
Qũy bảo hiểm y tế
1.2.2.4.
Kinh phí công đoàn
1.2.2.5.
Qũy bảo hiểm thất nghiệp
1.3.
Phương pháp kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo
lương
1.3.1. Chứng từ kế toán
- Bảng chấm công
- Bảng chấm công làm thêm giờ
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tạm ứng
- Bảng thanh toán tiền lương
- Bảng thanh toán tiền thưởng
- Phiếu nghỉ ốm hưởng BHXH
- Danh sách người lao động hưởng BHXH
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
- Bảng tính phụ cấp, trợ cấp
- Hợp đồng giao khoán

Biên bản điều tra tai nạn lao động
1.3.2. Tài khoản sử dụng
- TK 334: Phải trả người lao động
- TK 338: Phải trả, phải nộp khác
1.3.3. Trình tự hạch toán
1.3.4. Sổ kế toán
1.3.4.1.
Sổ kế toán chi tiết
- Sổ chi tiết TK 334
- Sổ chi tiết TK 3382, 3383, 3384,3389
1.3.4.2.
Sổ kế toán tổng hợp
a. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
Sổ nhật ký sổ cái
b. Hình thức chứng từ ghi sổ
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
- Sổ cái TK 334, TK 338
c. Hình thức nhật ký chung
- Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt
- Sổ cái TK 334, TK 338
d. Hình thức Nhật ký chứng từ
- Bảng kê số 5 ; Nhật ký chứng từ số 11
- Sổ cái TK 334, TK 338
1.4.
Nhiệm vụ kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương
tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN NGƯỜI LAO ĐỘNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL
LAI NGHI
2.1. Giới thiệu khái quát về xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi.
2.1.1. Tình hình chung tại xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi.
- Quyết định thành lập – Hoàn cảnh ra đời
- Qúa trình hình thành và phát triển
- Tên doanh nghiệp : Xí...
Phần mở đầu:
- Vị trí tầm quan trọng của đề tài
- Lý do chọn đề tài
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
- Nội dung khái quát của báo cáo tốt nghiệp
Phần nội dung chính: Gồm 3 chương
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN NGƯỜI LAO
ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Khái niệm của tiền lương
1.1.2. Bản chất và ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.1. Bản chất của tiền lương
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.2. Hình thức trả lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.2.1. Các hình thức trả lương
1.2.1.1. nh thức trả lương theo thời gian
1.2.1.2. nh thức trả lương theo sản phẩm
1.2.1.3. nh thức trả lương khoán
1.2.1.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương
1.2.2. Qũy tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ
1.2.2.1. Qũy tiền lương
1.2.2.2. Qũy bảo hiểm xã hội
1.2.2.3. Qũy bảo hiểm y tế
1.2.2.4. Kinh phí công đoàn
1.2.2.5. Qũy bảo hiểm thất nghiệp
1.3. Phương pháp kế toán thanh toán người lao động các khoản trích theo
lương
1.3.1. Chứng từ kế toán
- Bảng chấm công
- Bảng chấm công làm thêm giờ
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tạm ứng
- Bảng thanh toán tiền lương
- Bảng thanh toán tiền thưởng
- Phiếu nghỉ ốm hưởng BHXH
- Danh sách người lao động hưởng BHXH
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
- Bảng tính phụ cấp, trợ cấp
- Hợp đồng giao khoán
Đề cương chi tiết kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp gạch Tuynel Lai Nghi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp gạch Tuynel Lai Nghi - Người đăng: tholon2810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương chi tiết kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp gạch Tuynel Lai Nghi 9 10 642