Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết kế toán tiền mặt

Được đăng lên bởi diemkathy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG
TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC
KHOẢN THANH TOÁN BẰNG TIỀN
1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN:
1.1.1 Khái niệm kế toán tiền mặt và các khoản thanh toán bằnng tiền
1.1.1.1 Khái niệm kế toán tiền mặt
1.1.1.1 Khái niệm các khoản thanh toán bằng tiền
1.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán bằng tiền:
1.1.3 Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của tiền mặt và các khoản thanh toán bằng
tiền
1.2.NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN
1.2.1 Kế toán tiền mặt
1.2.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán tiền mặt
a. Chứng từ sử dụng:
b. Sổ sách kế toán:
1.2.1.3 Tài khoản sử dụng
1.2.1.4 Phương pháp hạch toán tiền mặt:
1.2.2 Kế toán các khoản thanh toán bằng tiền
1.2.2.1 Các khoản thanh toán công nợ bằng tiền

1.2.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng trong thanh toán công nợ
SVTH: Nguyễn Thị Xuân Diễm-Lớp C511KT

BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

a. Chứng từ sử dụng:
b. Sổ sách kế toán:
1.2.1.3 Tài khoản sử dụng
1.2.1.4 Phương pháp hạch toán công nợ
2. Thanh toán tạm tứng
3. Thanh toán tiền lương
4. Thanh toán tiền gốc và lãi vay
5. Các khoán thanh toán khác

Hình thức ghi sổ
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 28-QUẢNG NGÃI

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP 28-QUẢNG NGÃI
2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
2 1.2 Chức năng và nhiệm vụ :
2.1/ Loại hình kinh doanh:
2.2/ Chức năng, nhiệm vụ:
:
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP 28 Quảng Ngãi
a. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:
b. Chức năng ,nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý tại Công ty:
2.1.4 Quy trình sản xuất sản phẩm:
a. Sơ đồ tổ chức sản xuất:
b. Quy trình từng khâu sản xuất
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN
THANH TOÁN BẰNG TIỀN TẠI TẠI CÔNG TY CP 28 Quảng Ngãi
1/ Tổ chức bộ máy kế toán :
a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán :
b. Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ bộ phận kế toán :
SVTH: Nguyễn Thị Xuân Diễm-Lớp C511KT

BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu

2/ Chế độ kế toán áp dụng tại Cty
Chế đột 48-15
Niên độ kế toán
Đơn vị tiền
Phương tính thuế
Phương pháp tính giá hàng xuát kho
Phương pháp khau hao…..
Phương pháp hoạch toán ngoại tệ(nếu có)

2.3 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
1/ Chứng từ sử dụng:
2/ Tài khoản sử dụng:
a) TK 111- Tiền mặt
3/ Sổ...
BÁO CÁO THỰC TẬP
GVHD: T.S Bùi Văn Giàu


 !"#
$%&"
'(&$)$"*

'+'+,-"

'+'+'./010234567/16081396:;</<4.7=16.>1.67/1?@11A6081
'+'+'+'./010234567/16081396
'+'+'+'./01023</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
'+'+ABCD16E<.F<.67/1:G1?@1A6081:;</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
'+'+H>06IJKL1A.M>K1.023:N<O>6081396:;</<4.7=16.>1.67/1?@1A
6081
'++PQ"

'++'567/16081396
'++'+.R1A6SKTUT/<.TVWN1A6I71A4567/16081396
a. Chứng từ sử dụng:
b. Sổ sách kế toán:
'++'+H;04.7=1TVWN1A
'++'+X.YZ1A[./[.F<.67/16081396
'++567/1</<4.7=16.>1.67/1?@1A6081
1.2.2.1 Các khoản thanh toán công nợ bằng tiền
'++'+.R1A6SKTUT/<.TVWN1A6I71A6.>1.67/1<\1A1]
SVTH: Nguyễn Thị Xuân Diễm-Lớp C511KT
Đề cương chi tiết kế toán tiền mặt - Trang 2
Đề cương chi tiết kế toán tiền mặt - Người đăng: diemkathy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương chi tiết kế toán tiền mặt 9 10 658