Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết

Được đăng lên bởi Kim Cương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thì trường nước ta đã trải qua hai mươi năm ,
khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho mỗi doanh
nghiệp tự nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Nền kinh tế thị trường đã mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức
cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nghành sản xuất vật chất và
tiêu dùng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số nghành trong nền
kinh tế quốc dân , góp phần tạo ra bộ mặt cho toàn xã hội.
Để kinh doanh có hiệu quả, để có thể cạnh tranh được và
đứng vững trên thị trường, một biện pháp vô cùng cần thiết là các
doanh nghiệp phải quản lý và thực hiện tốt vốn bằng tiền và các
nghiệp vụ thanh toán của mình nhằm đảm bảo tốt các mối quan
hệ tác động qua lại giao dịch giữa các thành phần kinh tế, nó sẽ
kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Mặt khác vốn bằng
tiền và các nghiệp vụ thanh toán là cơ sở để đánh giá thực lực
của công ty trong quá trình sản xuất và kinh doanh, khả năng tài
chính khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ đó nhằm tạo
niềm tin cho các đối tác có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đối với
doanh nghiệp, ngoài ra nó còn thể hiện vòng lưu chuyển tiền tệ
của doanh nghiệp có nhanh chóng hiệu quả hay không, để từ đó
có thể đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy thực
hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp.
Vì vậy em đã chọn đề tài : ‘’ Kế toán vốn bằng tiền và các
khoản thanh toán ‘’ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HÀ

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
CỔ PHẦN TRƯỜNG HÀ
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CỔ PHẦN
TRƯỜNG HÀ.
2. Đặc điêm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CỔ PHẦN TRƯỜNG
HÀ.
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG BAN

PHÒNG

PHÒNG

PHÒNG

TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

NHÂN SỰ

KỸ THUẬT

3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản
xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy phòng kế toán của doanh nghiệp.

5. Hình thức sổ kế toán áp dụng.

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HÀ

I. Kế toán tiền mặt.
1. Nội dung , nguyên tắc , biện pháp quản lý quỹ tiền mặt
2. Quy trình hạch toán tiền mặt
3. Tìm hiểu các chứng từ , sổ sách theo dõi chi tiết
4. Phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp

II. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
1. Nội dung , nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng
2. Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp
3. Tìm hiểu các chứng từ , sổ sách theo dõi chi tiết
4. Phương pháp ghi sổ kế toán tổng h...
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thì trường nước ta đã trải qua hai mươi năm ,
khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho mỗi doanh
nghiệp tự nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Nền kinh tế thị trường đã mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức
cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nghành sản xuất vật chất và
tiêu dùng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số nghành trong nền
kinh tế quốc dân , góp phần tạo ra bộ mặt cho toàn xã hội.
Để kinh doanh có hiệu quả, để có thể cạnh tranh được và
đứng vững trên thị trường, một biện pháp vô cùng cần thiết là các
doanh nghiệp phải quản lý và thực hiện tốt vốn bằng tiền và các
nghiệp vụ thanh toán của mình nhằm đảm bảo tốt các mối quan
hệ tác động qua lại giao dịch giữa các thành phần kinh tế, nó sẽ
kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Mặt khác vốn bằng
tiền và các nghiệp vụ thanh toán là cơ sở để đánh giá thực lực
của công ty trong quá trình sản xuất và kinh doanh, khả năng tài
chính khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ đó nhằm tạo
niềm tin cho các đối tác có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đối với
doanh nghiệp, ngoài ra nó còn thể hiện vòng lưu chuyển tiền tệ
của doanh nghiệp có nhanh chóng hiệu quả hay không, để từ đó
có thể đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy thực
hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp.
Vì vậy em đã chọn đề tài : ‘’ Kế toán vốn bằng tiền và các
khoản thanh toán ‘’ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HÀ
đề cương chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chi tiết - Người đăng: Kim Cương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương chi tiết 9 10 371