Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kế toán

Được đăng lên bởi phamhuyentrangpdu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chủ đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
GV biên soạn: Trần Minh Ngọc
Sửa chữa theo hướng dẫn viết báo cáo thực tập 2014: Trần Minh Ngọc
A. YÊU CẦU CHUNG
- Đối tượng hướng dẫn thực tập:
o SV chính quy, chuyên ngành kế toán, có kiến thức vững và tư duy tổng hợp
o Thực tập tại doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
o Được sự chấp thuận của đơn vị TT về việc hướng dẫn và cung cấp thông tin.
- Tên BCTTTN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY…
-

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên có thể:
o Hệ thống hóa kiến thức về KT tiền lương và các khoản trích theo lương.
o Mô tả thực tế công tác KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn
vị thực tập, nêu bật được những điểm đặc thù tại đơn vị;
o Đưa ra được nhận xét về những khác biệt giữa thực tế và lý thuyết (nếu có)
o Viết một báo cáo thực tập giới thiệu đơn vị thực tập và trình bày về thực tế
công tác KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại DN.

-

Quy trình thực hiện: Theo hướng dẫn chung của Khoa

-

Nội dung thực tập:
o Đánh giá quá trình: thang điểm tối đa là 6 điểm: Sinh viên gặp giáo viên
hướng dẫn để trình bày về những vấn đề đã tìm hiểu. Giáo viên hướng dẫn góp
ý những nhận thức chưa đúng và đánh giá sinh viên theo kiến thức đạt được và
nỗ lực của sinh viên. Câu hỏi và thang điểm cụ thể tham khảo phần B.
o Viết báo cáo: thang điểm tối đa là 4 điểm Sinh viên viết báo cáo thực tập theo
dàn bài, giảng viên hướng dẫn góp ý để sinh viên sửa chữa về nội dung và cách
trình bày. Dàn bài và nội dung cần viết tham khảo phần C.

B. NỘI DUNG, KẾT CẤU CHUNG CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP: Gồm 3 phần:
Thực tập và đánh giá
-

Thời gian: 12 tuần (sinh viên gặp GV ít nhất 3 lần: vấn đáp các nội dung đã tìm hiểu
tại đơn vị)

-

Thang điểm: 40% điểm trình bày và viết báo cáo thực tập; 60% vấn đáp các nội dung
tìm hiểu tại đơn vị

STT

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ MÔ TẢ

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

TRỌNG
SỐ

II

Kiến thức cốt lõi về KT tiền lương và các
khoản trích theo lương
Trình bày các hình thức tiền lương và
phương pháp tính lương theo lý thuyết.
Trình bày các khoản trích theo lương, tỷ lệ
trích nộp.
Trình bày về thuế thu nhập cá nhân, tỷ lệ
trích.
Hạch toán tiền lương: khoản mục tiền lương
– khoản trích theo lương, tài khoản sử dụng ,
trình tự và phương pháp hạch toán.
Các chứng từ - sổ sách sử dụng theo lý
thuyết.
Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập

II.1.

Đặc điểm của đơn vị và những ảnh hưởng
đến công tác kế toán

I...
XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chủ đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
GV biên soạn: Trần Minh Ngọc
Sửa chữa theo hướng dẫn viết báo cáo thực tập 2014: Trần Minh Ngọc
A. YÊU CẦU CHUNG
- Đối tượng hướng dẫn thực tập:
o SV chính quy, chuyên ngành kế toán, có kiến thức vững và tư duy tổng hợp
o Thực tập tại doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
o Được sự chấp thuận của đơn vị TT về việc hướng dẫn và cung cấp thông tin.
- Tên BCTTTN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY…
- Mục tiêu: Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên có thể:
o Hệ thống hóa kiến thức về KT tiền lương và các khoản trích theo lương.
o tả thực tế công c KT tiền lương các khoản trích theo ơng tại đơn
vị thực tập, nêu bật được những điểm đặc thù tại đơn vị;
o Đưa ra được nhận xét về những khác biệt giữa thực tế và lý thuyết (nếu có)
o Viết một báo cáo thực tập giới thiệu đơn vị thực tập trình bày về thực tế
công tác KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại DN.
- Quy trình thực hiện: Theo hướng dẫn chung của Khoa
- Nội dung thực tập:
o Đánh giá q trình: thang điểm tối đa 6 điểm: Sinh viên gặp giáo viên
hướng dẫn để trình bày về những vấn đề đã tìm hiểu. Giáo viênớng dẫn góp
ý những nhận thức chưa đúng đánh giá sinh viên theo kiến thức đạt được
nỗ lực của sinh viên. Câu hỏi và thang điểm cụ thể tham khảo phần B.
o Viết báo cáo: thang điểm tối đa là 4 điểm Sinh viên viết báo cáo thực tập theo
dàn bài, giảng viên hướng dẫn góp ý để sinh viên sửa chữa về nội dung cách
trình bày. Dàn bài và nội dung cần viết tham khảo phần C.
B. NỘI DUNG, KẾT CẤU CHUNG CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP: Gồm 3 phần:
Thực tập và đánh giá
- Thời gian: 12 tuần (sinh viên gặp GV ít nhất 3 lần: vấn đáp các nội dung đã tìm hiểu
tại đơn vị)
- Thang điểm: 40% điểm trìnhy và viết báo cáo thực tập; 60% vấn đáp các nội dung
tìm hiểu tại đơn vị
Đề cương kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kế toán - Người đăng: phamhuyentrangpdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương kế toán 9 10 17