Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kế toán tài chính 2

Được đăng lên bởi thanhthuycd11ke5
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ những nguyên tắc gì?
Cần tuân thủ những nguyên tắc:
Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam.
Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do ngân hàng nhà
nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán và được theo dõi
chi tiết từng nguyên tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại”
Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo tỷ giá thực tế.

Câu 2. kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi
- Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phàn giá trị tổn thất của các khoản phải thu quá
hạn thanh toán hoặc nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng có khả năng không đòi
được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.
cách tính các khoản dự phòng:
- doanh nghiệp phải dự kiến mức độ tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn và tiến
hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi kèm theo các chứng cứ chứng
minh các khoản nợ phải thu khó đòi nói trên, trong đó:
+ Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán mức trích lập dự phòng như sau:
30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng -> nhỏ hơn 1 năm
50% đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm -> nhỏ hơn 2 năm
70% đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm -> nhỏ hơn 3 năm
+đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng
phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích hoặc bỏ trốn đang bị cơ quan
pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án. Doanh nghiệp dự kiến mức tổn
thất không thu hồi dược để trích lập dự phòng. Trích lập vào tài khoản 642.

1

Câu 3. kế toán thuế thu nhập hoãn lại
tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh khi cách chính sách thuế mâu thuẫn với chế độ và
chuẩn mực kế toán.
gồm:
- chênh lệch tạm thời. ví dụ: chi phí trả trước tiền thuê nhà 2 năm là 200.000.000
kế toán ghi nhận:
+năm N: 100.000.000
+năm N+1: 100.000.000
-> chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.
- chênh lệch vĩnh viễn. Ví dụ: chí phí quảng cáo tính vào chi phí của doanh nghiệp nhưng
thuế chỉ chấp nhận chi phí quảng cáo không quá 10% tổng chi phí của doanh nghiệp.
tài khoản sử dụng: TK 243
công thức tính:
tài sản thuế TNDN hoãn lại = (chênh lệch tạm thời được khấu trừ+ giá trị được
khấu trừ sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khấu trừ theo quy định)x
thuế suất thuế TNDN.
Ví dụ về các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
Công ty A ghi nhận một khoản nợ phải trả là chi phí phải trả về bán hàng sản phẩm có giá
trị là 10 triệu đồng.
- th...
Câu 1. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ những nguyên tắc gì?
Cần tuân thủ những nguyên tắc:
Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam.
Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do ngân hàng nhà
nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán được theo dõi
chi tiết từng nguyên tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại”
Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo tỷ giá thực tế.
Câu 2. kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi
- Dự phòng phải thu khó đòi dự phòng phàn giá trị tổn thất của các khoản phải thu quá
hạn thanh toán hoặc nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khả năng không đòi
được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.
cách tính các khoản dự phòng:
- doanh nghiệp phải dự kiến mức độ tổn thất thể xảy ra hoặc tuổi n quá hạn tiến
hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi kèm theo các chứng cứ chứng
minh các khoản nợ phải thu khó đòi nói trên, trong đó:
+ Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán mức trích lập dự phòng như sau:
30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng -> nhỏ hơn 1 năm
50% đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm -> nhỏ hơn 2 năm
70% đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm -> nhỏ hơn 3 năm
+đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng
phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích hoặc bỏ trốn đang b quan
pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án. Doanh nghiệp dự kiến mức tổn
thất không thu hồi dược để trích lập dự phòng. Trích lập vào tài khoản 642.
1
Đề cương kế toán tài chính 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kế toán tài chính 2 - Người đăng: thanhthuycd11ke5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương kế toán tài chính 2 9 10 711