Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Huy Đỗ Hà
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Câu 1

-

Đơn vị kế toán
k/n: là thực thể k.tế có TS riêng,chịu trách nhiệm sd,ks

-

TS đó và phải lập các báo cáo kế toán.
Chú ý: + là 1 thực thể k.tế độc lập, tách biệt vs các đơn



vị kt khác.
1 sự kiện KTTC có thể lq tới nhiều đơn vị kt nhưng kt
phải đứng ở góc độ của đv mình để phân tích ghi chép.
Vd: Dn A mua hàng của Ct B vs giá 300 tr,đã trả bằng
tm,A ghi TM giảm 300,hàng hóa tăng 300;B ghi TM tăng
300,TP giảm 300
+ là 1 chủ thể kt độc lập,tách biệt vs CSH và NLĐ của
đv



Kt chỉ ghi chép SKKTTC tác động đến đv mình,ko ghi
chép các sk riêng của cá nhân CSH/NLĐ. Gđ ctA bán nhà

-

mình thu 1 tỉ,KT ct A ko ghi nhận.
Hệ quả: + sự khác biệt giữa các ĐVKT trong việc ghi
nhận,xử lí TTKT cho những sự kiện có cùng bản chất
,hoàn cảnh tương tự.vd…….
+ nảy sinh gt đv hoạt động liên tục(đv vẫn tiếp tục hđ



-

-

trong tương lai gần.)
TS p/a theo giá gốc,ko hđ thì p/a giá thị trường.vd….
Thước đo tiền tệ
Nd : +là chủ yếu và bắt buộc
+ chỉ ghi nhận ,p/a đtg có k/ng tiền tệ hóa
+ dùng đồng tiền của mỗi quốc gia để ghi nhận.
Hệ quả : + bỏ sót tt phi tiền tệ
+ khó khăn khi so sánh giữa các qgia.
+ phát sinh các loại giá khác nhau.

+ giả thiết đvtt ổn định => độ tin cậy giảm.

-

Kỳ KT
k/n:khoảng tg xác định mà các đv phải lập BCKT
Hệ quả: nguyên tắc KTDT,n.tắc phù hợp,bút toán điều



chỉnh.
Câu 2
Tính hữu ích(kịp thời,có giá trị,đầy đủ và dễ hiểu,so



sánh được,hiệu quả)
Tính tin cậy(khách quan và trung thực,trung lập,thẩm

A1.


định được,thận trọng)
Câu 3
Nguyên tắc sd tính giá
Nguyên tắc giá gốc
Nd: ghi nhận các đối tượng KT theo giá vốn ban đầu
hình thành và ko cần điều chỉnh theo sự thay đổi của giá


2.


3.


thị trường trong suốt tg tồn tại của đtg KT đó ở đv.
Cơ sở : tính tin cậy
Nguyên tắc giá thị trường
Nd : ghi nhận sự thay đổi của đtg KT theo giá thị trường.
Cơ sở: tính hữu ích.
Nguyên tắc giá thấp hơn giữa giá tt và giá gốc
Nd : cho phép KT chọn giá thấp nhất giữa GTT và GG để




p/a đtg KT.
Cơ sở :tính thận trọng
Vd minh họa: Ngày 1/1/2013 CT A mua 1 gian hàng trị

B1.


giá 300 tr.
Ngày 1/3/2013 giá TS này tăng lên 350 tr.
Ngày 1/3/2013 KT Công ty A sẽ ghi nhận
Theo NTGG: TS 300tr.
Theo NTGTT: TS 350tr.
Theo NTGTHGGTTVGG:TS 300tr.
Nhóm nguyên tắc dùng ghi nhận TN,CF
Nguyên tắc kế toán tiền
Nd : TN,CF được ghi nhận khi đơn vị KT thu được tiền/chi

2.

ra tiền đvs các giao dịch lien quan tới TN,CF.
Nguyên tắc kế toán dồn tích



Nd : TN,CF được ghi nhận khi phát sinh và đủ đk ghi
nhận là TN/CF chứ ko căn cứ vào việ...
Chương 1
Câu 1
Đơn vị kế toán
- k/n: là thực thể k.tế có TS riêng,chịu trách nhiệm sd,ks
TS đó và phải lập các báo cáo kế toán.
- Chú ý: + là 1 thực thể k.tế độc lập, tách biệt vs các đơn
vị kt khác.
1 sự kiện KTTC có thể lq tới nhiều đơn vị kt nhưng kt
phải đứng ở góc độ của đv mình để phân tích ghi chép.
Vd: Dn A mua hàng của Ct B vs giá 300 tr,đã trả bằng
tm,A ghi TM giảm 300,hàng hóa tăng 300;B ghi TM tăng
300,TP giảm 300
+ là 1 chủ thể kt độc lập,tách biệt vs CSH và NLĐ của
đv
Kt chỉ ghi chép SKKTTC tác động đến đv mình,ko ghi
chép các sk riêng của cá nhân CSH/NLĐ. Gđ ctA bán nhà
mình thu 1 tỉ,KT ct A ko ghi nhận.
- Hệ quả: + sự khác biệt giữa các ĐVKT trong việc ghi
nhận,xử lí TTKT cho những sự kiện có cùng bản chất
,hoàn cảnh tương tự.vd…….
+ nảy sinh gt đv hoạt động liên tục(đv vẫn tiếp tục hđ
trong tương lai gần.)
TS p/a theo giá gốc,ko hđ thì p/a giá thị trường.vd….
Thước đo tiền tệ
- Nd : +là chủ yếu và bắt buộc
+ chỉ ghi nhận ,p/a đtg có k/ng tiền tệ hóa
+ dùng đồng tiền của mỗi quốc gia để ghi nhận.
- Hệ quả : + bỏ sót tt phi tiền tệ
+ khó khăn khi so sánh giữa các qgia.
+ phát sinh các loại giá khác nhau.
Đề cương nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nguyên lý kế toán - Người đăng: Huy Đỗ Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đề cương nguyên lý kế toán 9 10 446