Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập kế toán quản trị có lời giải HUTECH

Được đăng lên bởi hoangdai1992hd-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 9036 lần   |   Lượt tải: 50 lần
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HÀNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - HK 2 (2013 - 2014)
Hệ : ĐẠI HỌC
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

BÀI TẬP
Bài 1
Công ty M có tài liệu về chi phí ở phạm vi năng lực sản xuất tối đa 60.000 sp Y/năm
như sau: (đơn vị tính: ngàn đồng)
- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.400.000 (thay đổi theo sản lượng)

-Chi phí nhân công trực tiếp

1.800.000 (thay đổi theo sản lượng)

-Chi phí sản xuất chung

1.780.000 (trong đó biến phí sản xuất chung là 8/sp)

-Chi phí bán hàng và quản lý DN 1.520.000 (trong đó hoa hồng là biến phí 12/sp)
Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập với nhau)
1/. Giả sử trong năm công ty tiêu thụ được 42.000 sp Y với giá bán 150 ngàn
đồng/sp, hãy lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí. Lúc này sản lượng và doanh
thu hòa vốn của công ty là bao nhiêu?
2/. Giả sử công ty bán sản phẩm Y với giá 150 ngàn đồng/sp. Nếu trên mức hòa vốn
công ty thưởng cho nhân viên bán hàng 2 ngàn đồng/sp, muốn đạt lợi nhuận trong
năm là 667.000 ngàn đồng thì công ty phải bán bao nhiêu sản phẩm?
3. Giả sử trong năm công ty chỉ tiêu thụ được 40.000 sp với giá bán 140 ngàn
đồng/sp. Ngoài ra có khách hàng đặt mua 20.000 sp với điều kiện giá phải giảm ít
nhất là 20% so với giá hiện tại (140 ngàn đồng/sp). Nếu thực hiện hợp đồng này thì
công ty có thể giảm được 40% hoa hồng bán hàng. Nếu công ty mong muốn có được
lãi thuần trong năm là 420.000 ngàn đồng thì bán sản phẩm với giá là bao nhiêu?
Hợp đồng có thực hiện được không?

Bài làm: (đvt: nghìn đồng)
Dữ liệu đề bài cho: ở sản lượng 60.000 sp, ta có:
Biến phí = Biến phí NVLTT + Biến phí NCTT + Biến phí SXC + Biến phí BH và QLDN
= 2.400.000 + 1.800.000 + 8 x 60.000 + 12 x 60.000 = 5.400.000
Suy ra: Biến phí đơn vị = 5.400.000 / 60.000 = 90
Định phí = Định phí SXC + Định phí BH và QLDN
= (1.780.000 – 8 x 60.000) + (1.520.000 – 12 x 60.000) = 2.100.000
1/. Giả sử trong năm công ty tiêu thụ được 42.000 sp Y với giá bán 150 ngàn
đồng/sp, hãy lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí. Lúc này sản lượng và doanh
thu hòa vốn của công ty là bao nhiêu?
Doanh thu = SL x GB = 42.000 x 150 = 6.300.000
Biến phí = Biến phí đơn vị

x

Sản lượng

= 90 x 42.000 = 3.780.000
Định phí = 2.100.000
EBIT = 6.300.000 – 3.780.000 – 2.100.000 = 420.000
Báo cáo thu nhập theo dạng số dư đảm phí:
Chỉ tiêu

Giá trị

Đơn vị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

6.300.000

150

100

Biế...
TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - HK 2 (2013 - 2014)
Hệ : ĐẠI HỌC
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
BÀI TẬP
Bài 1
Công ty M tài liệu về chi phí phạm vi năng lực sản xuất tối đa 60.000 sp Y/năm
như sau: (đơn vị tính: ngàn đồng)
- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.400.000 (thay đổi theo sản lượng)
-Chi phí nhân công trực tiếp 1.800.000 (thay đổi theo sản lượng)
-Chi phí sản xuất chung 1.780.000 (trong đó biến phí sản xuất chung là 8/sp)
-Chi phí bán hàng và quản lý DN 1.520.000 (trong đó hoa hồng là biến phí 12/sp)
Yêu cầu: (các yêu cầu độc lập với nhau)
1/. Giả sử trong năm công ty tiêu thụ được 42.000 sp Y với giá bán 150 ngàn
đồng/sp, hãy lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí. Lúc này sản lượng và doanh
thu hòa vốn của công ty là bao nhiêu?
2/. Giả sử công ty bán sản phẩm Y với giá 150 ngàn đồng/sp. Nếu trên mức hòa vốn
công ty thưởng cho nhân viên bán hàng 2 ngàn đồng/sp, muốn đạt lợi nhuận trong
năm là 667.000 ngàn đồng thì công ty phải bán bao nhiêu sản phẩm?
3. Giả s trong năm công ty chỉ tiêu thụ được 40.000 sp với giá bán 140 ngàn
đồng/sp. Ngoài ra khách hàng đặt mua 20.000 sp với điều kiện giá phải giảm ít
nhất 20% so với giá hiện tại (140 ngàn đồng/sp). Nếu thực hiện hợp đồng này thì
công ty có thể giảm được 40% hoa hồng bán hàng. Nếu công ty mong muốn có được
lãi thuần trong năm 420.000 ngàn đồng thì bán sản phẩm với giá bao nhiêu?
Hợp đồng có thực hiện được không?
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN
HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đề cương ôn tập kế toán quản trị có lời giải HUTECH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập kế toán quản trị có lời giải HUTECH - Người đăng: hoangdai1992hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương ôn tập kế toán quản trị có lời giải HUTECH 9 10 215