Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn kế toán tài chính 1

Được đăng lên bởi Nhung Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
(SV không được sử dụng tài liệu kể cả bảng HTTK)
Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán khoản phải thu khách hàng
Chương 2: Kế toán NVL và công cụ dụng cụ
- Kế toán nguyên vật liệu
- Kế toán công cụ dụng cụ
Chương 3: Kế toán Tài sản cố định
- Kế toán tăng giảm TSCĐ
- Kế toán khấu hao
- Kế toán sửa chữa TSCĐ
Chương 4: Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương
- Kế toán tiền lương
- Kế toán khoản trích theo lương
Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
- Kế toán tập hợp chi phí
- Tính giá thành sản phẩm (PP giản đơn)
Kết cấu đề thi:
4 bài tập độc lập hoặc 1 bài tổng hợp kết hợp các nghiệp vụ của các chương
- Định khoản kế toán
- Phản ánh vào tài khoản kế toán
Bài tập gợi ý (kèm theo)

1

BÀI TẬP
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1:
Trích tài liệu về kế toán tiền mặt của DN A tháng 4 năm N như sau (Đvt: 1.000đ):
I. Số dư đầu tháng 4/200N :
TK 1111: 80.000
II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 70.000 (Phiếu thu số 01/PT ngày 2/4)
2. Khách hàng trả nợ tháng trước bằng tiền mặt : 24.400 (Phiếu thu số 02/PT ngày 3/4)
3. Bán thành phẩm thu bằng tiền mặt 27.500 (Phiếu thu số 03/PT ngày 4/4)
4. Chi lương kỳ I cho công nhân viên bằng tiền mặt: 45.000 (Phiếu chi số 01/PC ngày 5/4)
5. Mua nguyên vật liệu về nhập kho thanh toán bằng tiền mặt: 15.000 (Phiếu chi số 02/PC ngày 5/4)
6. Công ty Y ứng trước tiền mua hàng cho doanh nghiệp số tiền: 25.000 (Phiếu thu số 04/PT ngày
6/4)
7. Chi tiền mua 10 cổ phiếu ngắn hạn, giá mua mỗi cổ phiếu là 1.000 (Phiếu chi số 03/PC ngày 10/4)
8. Trả tiền mua chịu nguyên vật liệu ở tháng trước của Công ty A số tiền 40.000 (Phiếu chi số 04/PC
ngày 11/4)
9. Thu lãi cổ phiếu dài hạn khác 20.000 (Phiếu thu số 05/PT ngày 15/4)
10. Chi tiền mặt mua công cụ nhập kho, giá mua theo hoá đơn 10.000 (Phiếu chi số 05/PC ngày 16/4)
11. Trả tiền điện, nước bằng tiền mặt dùng cho phân xưởng sản xuất 4.000, dùng cho quản lý doanh
nghiệp 1.000. (Phiếu chi số 06/PC ngày 20/4)
12.Chi tiền mặt nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 8.500. (Phiếu chi số 07/PC ngày 22/4)
13.Trả nợ vay ngắn hạn 30.000. (Phiếu chi số 08/PC ngày 24/4)
14.Thu tiền nhượng bán tài sản cố định 16.000 bằng tiền mặt. (Phiếu thu số 06/PT ngày 25/4)
15.Chi tiền mặt trả nợ đơn vị phụ thuộc 2...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP
MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
(SV không được sử dụng tài liệu kể cả bảng HTTK)
Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán khoản phải thu khách hàng
Chương 2: Kế toán NVL và công cụ dụng cụ
- Kế toán nguyên vật liệu
- Kế toán công cụ dụng cụ
Chương 3: Kế toán Tài sản cố định
- Kế toán tăng giảm TSCĐ
- Kế toán khấu hao
- Kế toán sửa chữa TSCĐ
Chương 4: Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương
- Kế toán tiền lương
- Kế toán khoản trích theo lương
Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
- Kế toán tập hợp chi phí
- Tính giá thành sản phẩm (PP giản đơn)
Kết cấu đề thi:
4 bài tập độc lập hoặc 1 bài tổng hợp kết hợp các nghiệp vụ của các chương
- Định khoản kế toán
- Phản ánh vào tài khoản kế toán
Bài tập gợi ý (kèm theo)
1
Đề cương ôn tập môn kế toán tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn kế toán tài chính 1 - Người đăng: Nhung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn kế toán tài chính 1 9 10 748