Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Chương 1: Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán: Cần nắm được một số kiến
thức như sau:
1. Một số khái niệm và nguyên tắc chung được thừa nhận (hiểu và cho ví dụ để làm sáng tỏ
nội dung của 4 khái niệm và 8 nguyên tắc chung được thừa nhận).
2. Tài sản - nguồn hình thành tài sản - sự vận động của tài sản trong Doanh nghiệp sản xuất
(Bài tập)
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
2. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán
Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
2. Tài khoản kế toán - kết cấu chung của tài khoản
3. Kết cấu của một số tài khoản chủ yếu (vận dụng làm bài tập)
4. Các quan hệ đối ứng kế toán (Cho ví dụ để chứng minh tính cân đối của phương trình kế
toán sau mỗi loại quan hệ đối ứng kế toán)
5. Một số khái niệm trong ghi kép (Cho ví dụ để làm sáng tỏ khái niệm ghi kép, định khoản
và phân loại định khoản phức tạp, định khoản giản đơn).
6. Kiểm tra đối chiếu bằng bảng đối chiếu số phát sinh tài khoản (Bài tập).
7. Nội dung cơ bản của hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành (Bài tập)
Chương 4: Phương pháp tính giá: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá
2. Yêu cầu của việc tính giá
3. Những nguyên tắc tính giá tài sản (Bài tập)
Chương 5: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
2. Khái niệm, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán
3. Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán
4. Nguyên tắc và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (Bài tập)
Chương 6: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa, qui tắc ghi sổ kế toán
2. Các phương pháp chữa sai sót trong sổ kế toán (cho ví dụ để làm sảng tỏ từng phương
pháp).
3. Khái niệm hình thức sổ kế toán – Các hình thức sổ kế toán (Kể tên)
Ghi chú: Đề cương ôn tập kèm theo 06 bài tập

Bài 1: Có tài liệu về tình hình tài sản của Công ty Hoàn Cầu ngày 31/12/NN như sau:
(ĐVT:
1000đ)
1. Nguyên liệu, vật liệu……………………………. 750.000
2. Hàng hoá………………………………………... 500.000
3. Vay ngắn hạn…………………………………… 450.000
4. Công cụ, dụng cụ……………………………….. 375.000
5. Quỹ đầu tư phát triển…………………………… 810.000
6. Nguồn vốn xây dựng cơ bản……...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Chương 1: Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán: Cần nắm được một số kiến
thức như sau:
1. Một số khái niệm nguyên tắc chung được thừa nhận (hiểu cho dụ để m sáng tỏ
nội dung của 4 khái niệm và 8 nguyên tắc chung được thừa nhận).
2. Tài sản - nguồn hình thành i sản - sự vận động của tài sản trong Doanh nghiệp sản xuất
(Bài tập)
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
2. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán
Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
2. Tài khoản kế toán - kết cấu chung của tài khoản
3. Kết cấu của một số tài khoản chủ yếu (vận dụng làm bài tập)
4. Các quan hệ đối ứng kế toán (Cho dụ để chứng minh tính cân đối của phương trình kế
toán sau mỗi loại quan hệ đối ứng kế toán)
5. Một số khái niệm trong ghi kép (Cho dụ để làm sáng tỏ khái niệm ghi kép, định khoản
và phân loại định khoản phức tạp, định khoản giản đơn).
6. Kiểm tra đối chiếu bằng bảng đối chiếu số phát sinh tài khoản (Bài tập).
7. Nội dung cơ bản của hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành (Bài tập)
Chương 4: Phương pháp tính giá: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá
2. Yêu cầu của việc tính giá
3. Những nguyên tắc tính giá tài sản (Bài tập)
Chương 5: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
2. Khái niệm, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán
3. Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán
4. Nguyên tắc và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (Bài tập)
Chương 6: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán: Cần nắm được một số kiến thức như sau:
1. Khái niệm, ý nghĩa, qui tắc ghi sổ kế toán
2. Các phương pháp chữa sai sót trong sổ kế toán (cho dụ đ làm sảng tỏ từng phương
pháp).
3. Khái niệm hình thức sổ kế toán – Các hình thức sổ kế toán (Kể tên)
Ghi chú: Đề cương ôn tập kèm theo 06 bài tập
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 9 10 711