Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi hoasuongmuoi-1410
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
MÔN THI: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chương 1. Khái quát
1.1. Khái quát về kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm kinh doanh
1.1.2. Đặc diểm và vai trò của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
1.1.3. Chu trình kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Doanh nghiệp
1.2.1. Những đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường và vai trò của doanh nghiệp.
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp.
1.2.3. Các loại hình và địa vị pháp lý của doanh nghiệp.
1.2.4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2.5. Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp
1.3. Quản trị doanh nghiệp
1.3.1. Cách tiếp cận về quản trị doanh nghiệp
1.3.2. Nội dung của quản trị doanh nghiệp.
1.3.3. Các cấp quản trị doanh nghiệp.
1.3.4. Chức năng và kỹ năng quản trị
1.3.5. Các lĩnh vực quản trị
Chương 2. Các nguyên tắc và phương pháp quản trị doanh nghiệp
2.1 Các quy luật trong quản trị doanh nghiệp
2.1.1 Tổng quan về quy luật.
2.1.2 Những quy luật cần chú ý trong quản trị doanh nghiệp
2.2 Các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp .
2.2.1. Khái niệm
2.2.2 Nội dung các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
2.3 Phương pháp và nghệ thuật quản trị doanh nghiệp
1

2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Nội dung các phương pháp quản trị doanh nghiệp
Chương 3. Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp
3.1 Thông tin trong quản trị doanh nghiệp
3.1.1. Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị doanh nghiệp
3.1.2 Quá trình thông tin
3.1.3 Phân loại thông tin
3.1.4 Các yêu cầu đối với thông tin
3.2. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Các mạng thông tin
3.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp
3.3. Quyết định trong quản trị doanh nghiệp
3.3.1 Khái niệm quyết định quản trị
3.3.2. Vai trò của quyết định
3.3.3. Phân loại quyết định quản trị
3.3.4. Yêu cầu đối với quyết định quản trị
3.3.5 Những điều kiện cần thiết để ra quyết định
3.4. Quá trình ra quyết định
3.4.1. Tổ chức tập thể tham gia thảo luận quyết định.
Chương 4. cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp
4.1 Cơ chế quản trị doanh nghiệp
4.1.1.Cơ chế quản trị doanh nghiệp truyền thống
4.1.2. Đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp
4.2. Công tác tổ chức trong quản trị doanh nghiệp
4.2.1. Công tác tổ chức và lý thuyết tổ chức
4.2.2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị daonh nghiệp
4.2.3. Cơ sở của công tác tổ chức
4.3....
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
MÔN THI: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Chương 1. Khái quát
1.1. Khái quát về kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm kinh doanh
1.1.2. Đặc diểm và vai trò của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
1.1.3. Chu trình kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Doanh nghiệp
1.2.1. Những đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường và vai trò của doanh nghiệp.
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp.
1.2.3. Các loại hình và địa vị pháp lý của doanh nghiệp.
1.2.4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2.5. Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp
1.3. Quản trị doanh nghiệp
1.3.1. Cách tiếp cận về quản trị doanh nghiệp
1.3.2. Nội dung của quản trị doanh nghiệp.
1.3.3. Các cấp quản trị doanh nghiệp.
1.3.4. Chức năng và kỹ năng quản trị
1.3.5. Các lĩnh vực quản trị
Chương 2. Các nguyên tắc và phương pháp quản trị doanh nghiệp
2.1 Các quy luật trong quản trị doanh nghiệp
2.1.1 Tổng quan về quy luật.
2.1.2 Những quy luật cần chú ý trong quản trị doanh nghiệp
2.2 Các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp .
2.2.1. Khái niệm
2.2.2 Nội dung các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
2.3 Phương pháp và nghệ thuật quản trị doanh nghiệp
1
đề cương ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - Người đăng: hoasuongmuoi-1410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 9 10 372