Ktl-icon-tai-lieu

đề cương pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Hoa Mi Trong Mua
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp
luật. (lấy ví dụ minh họa)
a. Quy phạm pháp luật:
- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực
hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ
xã hội.
- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật
- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.
- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có tính chất bắt
buộc.
b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:
* Bộ phận giả định:
- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn
cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành
động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra.
- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả định xác
định tương đối, giả định trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại giả định như vậy vì
đời sống thực tế rất phong phú và phức tạp.
- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả định dù phù
hợp loại nào thì cũng phải có tính xác định tới mức có thể được phù hợp với
tính chất của loại giả định đó.
VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng ,
tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết ” ( Điều
102 – Bộ luật hình sự năm 1999) là bộ phận giả thiết của quy phạm
* Quy định:
- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự
thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều
kiện mà phần giả định đặt ra.
- Với ví dụ trên thì bộ phận quy định “ tuy có điều kiện mà không cứu giúp” có
hàm ý là phải cứu người bị nạn.
- Có nhiều các phân loại phần quy định, mỗi các phân loại cần dựa vào một tiêu
chuẩn nhất định.
- Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội chúng ta
có quy định điều chỉnh bảo vệ quy định định nghĩa, phụ thuộc vào mức độ xác

định của quy tắc hanh vi ta có quy định xác định quy định tùy nghi, tùy thuộc
vào tính phức tạp của nó mà người ta quy định đơn giản và phức tạp. phụ thuộc
vào phương thức thể hiện nội dung ra có hai hệ thống phân loại, .. Vì phần quy
định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật nên cách phân loại này có
thể áp dụng để phân loại quy phạm pháp luật nói chung.
* Chế tài:
- Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện pháp tác động
mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định của quy...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp
luật. (lấy ví dụ minh họa)
a. Quy phạm pháp luật:
- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực
hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ
xã hội.
- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật
- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.
- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có tính chất bắt
buộc.
b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:
* Bộ phận giả định:
- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn
cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành
động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra.
- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả định xác
định tương đối, giả định trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại giả định như vậy vì
đời sống thực tế rất phong phú và phức tạp.
- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả định dù phù
hợp loại nào thì cũng phải có tính xác định tới mức có thể được phù hợp với
tính chất của loại giả định đó.
VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng ,
tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết ” ( Điều
102 – Bộ luật hình sự năm 1999) là bộ phận giả thiết của quy phạm
* Quy định:
- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự
thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều
kiện mà phần giả định đặt ra.
- Với ví dụ trên thì bộ phận quy định “ tuy có điều kiện mà không cứu giúp” có
hàm ý là phải cứu người bị nạn.
- Có nhiều các phân loại phần quy định, mỗi các phân loại cần dựa vào một tiêu
chuẩn nhất định.
- Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội chúng ta
có quy định điều chỉnh bảo vệ quy định định nghĩa, phụ thuộc vào mức độ xác
đề cương pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương pháp luật đại cương - Người đăng: Hoa Mi Trong Mua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
đề cương pháp luật đại cương 9 10 962