Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thi cao học kinh tế quốc dân môn học thuyết kế toán

Được đăng lên bởi ngothithuyhd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 19: Nội dung những khác biệt cơ bản của mô hình giá hiên hành so với mô
hình giá gốc? Hãy bảo vệ quan điểm: Mô hình giá hiện hành ưu việt hơn mô hình
giá gốc?
Trả lời:
1/ Những khác biệt cơ bản của mô hình giá hiện hành so với mô hình giá gốc:
- Về thời điểm ghi nhận:
+ Theo mô hình giá gốc: Giá trị của tài sản được ghi nhận tại thời điểm phát
sinh giao dịch thực tế; việc ghi chép giá gốc có thể kiểm tra được nên giá gốc đảm
bảo tính khách quan cao.
+ Theo mô hình giá hiện hành: Đối tượng kế toán sẽ thể hiện được giá trị
hiện tại;
- Về điều kiện áp dụng mô hình:
Trong điều kiện kinh tế thị trường, chỉ số giá chung biến động mạnh (lam
phát cao) công nghệ, phương tiện tính toán hiện đại thì mô hình giá hiện hành sẽ
phù hợp và phát huy được tác dụng hơn so với mô hình giá gốc;
- Về khả năng hữu dụng trong việc cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư:
+ Theo mô hình giá gốc: Cung cấp thông tin trong quá khứ do đó sẽ hạn chế
cho Nhà đầu tư trong việc ra các quyết định kinh tế;
+ Theo mô hình giá hiện hành: Cung cấp thông tin hiện tại, hướng đến tương
lai do đó mô hình này hữu dụng đối với các Nhà đầu tư trong việc ra các quyết
định kinh tế nhất là đối với các tài sản nhạy cảm với biến động thị trường như các
loại chứng khoán đầu tư, bất động sản, các tài sản tài chính khácĐối tượng kế toán
sẽ thể hiện được giá trị hiện tại;
2/ Mô hình giá hiện hành ưu việt hơn mô hình giá gốc:
Cơ sở giá gốc được xem là nền của đo lường kế toán trong nhiều năm qua, và
kế toán giá gốc đã thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin
cậy cho người sử dụng tại các quốc gia. Luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán
Việt Nam hiện hành đều quy định sử dụng giá gốc là cơ sở tính giá mang tính
nguyên tắc. Tuy nhiên, trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu hướng
hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, dẫn đến việc áp dụng mô hình giá gốc
thuần túy trong hệ thống kế toán có những hạn chế nhất định như:

- Thông tin kế toán trên cơ sở giá gốc không thể hiện được giá trị hiện tại, kế
toán cần hướng đến tương lai hơn là quá khứ. Mô hình giá gốc không phản ánh
toàn diện tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Hạn chế
này càng bộc lộ rõ đối với những tài sản nhạy cảm với biến động thị trường như
các loại chứng khoán đầu tư, bất động sản, các tài sản tài chính khác;
- Mô hình giá gốc không đảm bảo tính có thể so sánh được giữa các Báo cáo
của các Doanh nghiệp khác nhau do các Báo cáo được lập trên cơ sở giá gốc tại
nhiều thời điểm khác nhau;
-...
Câu 19: Nội dung những khác biệt bản của hình giá hiên hành so với
hình giá gốc? Hãy bảo vệ quan điểm: hình giá hiện hành ưu việt hơn hình
giá gốc?
Trả lời:
1/ Những khác biệt cơ bản của mô hình giá hiện hành so với mô hình giá gốc:
- Về thời điểm ghi nhận:
+ Theo mô nh giá gốc: Giá trị của tài sản được ghi nhận tại thời điểm phát
sinh giao dịch thực tế; việc ghi chép giá gốc có thể kiểm tra được nên giá gốc đảm
bảo tính khách quan cao.
+ Theo mô hình giá hiện hành: Đối tượng kế toán s thể hiện được giá trị
hiện tại;
- Về điều kiện áp dụng mô hình:
Trong điều kiện kinh tế thị trường, chỉ s giá chung biến động mạnh (lam
phát cao) công nghệ, phương tiện tính toán hiện đại t nh giá hiện hành sẽ
phù hợp và phát huy được tác dụng hơn so với mô hình giá gốc;
- Về khả năng hữu dụng trong việc cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư:
+ Theo mônh giá gốc: Cung cấp thông tin trong quá khứ do đó sẽ hạn chế
cho Nhà đầu tư trong việc ra các quyết định kinh tế;
+ Theo mô hình giá hiện hành: Cung cấp thông tin hiện tại, hướng đến tương
lai do đó hình này hữu dụng đối với các Nhà đầu trong việc ra các quyết
định kinh tế nhất là đối với các tài sản nhạy cảm với biến động thị trường như các
loại chứng khoán đầu tư, bất động sản, các tài sản tài chính khácĐối tượng kế toán
sẽ thể hiện được giá trị hiện tại;
2/ Mô hình giá hiện hành ưu việt hơn mô hình giá gốc:
s giá gốc được xem nền của đo lường kế toán trong nhiều năm qua,
kế toán giá gốc đã thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin hữu ích đáng tin
cậy cho người sử dụng tại các quốc gia. Luật Kế toán các chuẩn mực kế toán
Việt Nam hiện hành đều quy định sử dụng giá gốc cơ sở tính giá mang tính
nguyên tắc. Tuy nhiên, trong sphát triển của nền kinh tế thị trường xu hướng
hội nhập ngày càngu rộng của Việt Nam, dẫn đến việc áp dụng mô nh giá gốc
thuần túy trong hệ thống kế toán có những hạn chế nhất định như:
Đề cương thi cao học kinh tế quốc dân môn học thuyết kế toán - Trang 2
Đề cương thi cao học kinh tế quốc dân môn học thuyết kế toán - Người đăng: ngothithuyhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương thi cao học kinh tế quốc dân môn học thuyết kế toán 9 10 880