Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi BichHuong
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội
Khoa Kinh Tế
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Phần I
Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp
I. Mục đích
Mục đích quan trọng của quá trình thực tập tốt nghiệp giúp học sinh hiểu biết thực tế công tác kế tóan tại
các doanh nghiệp (gắn liền với điều kiện SXKD thực tế của từng đơn vị về quy mô, đặc điểm SX, quy trình
công nghệ sản xuất, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý,…) và sự vận dụng chế độ tài chính, kế tóan trong thực
tế công tác kế tóan của doanh nghiệp.
Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, nhằm giúp học sinh củng cố được phần lý thuyết đã được nghiên cứu
và xử lý thành thạo các tình huống kế tóan trong thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm vững và tuân thủ
chế độ tài chính, kế tóan hiện hành.
Quá trình thực tập còn tạo điều kiện để học sinh cập nhật, bồi dưỡng thêm về các kiến thức chuyên môn,
kiến thức xã hội, rèn luyện phong cách làm việc khoa học… hiểu được công việc của người làm công tác kế
tóan.
II. Yêu cầu
- Sinh viên tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán và quá trình hoạt động SXKD, tình hình tài chính
của cơ sở
- Thực tập các công việc của một cán bộ kế toán
- Vận dụng chế độ kinh tế, tài chính hiện hành có liên quan đến công tác kế tóan và xử lý thành thạo các
nghiệp vụ kinh tế, tài chính chủ yếu trong thực tế công tác kế tóan tại doanh nghiệp.
III. Nội dung
1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản quá trình hoạt động của cơ sở (Doanh nghiệp)
2. Phản ánh thực trạng công tác kế toán tại cơ sở
3. Tìm hiểu một số nội dung công tác kế toán theo chuyên đề lựa chọn.

Phần II
Các quy định chung
I. Hình thức của báo cáo thực tập
- Sử dụng khổ giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman, khỏang cách dòng 1,2; lề trái 2,5 cm, lề phải 1,5
cm; đỉnh trên 2cm; dưới đáy 2 cm, đánh số trang bên phải ở phía dưới.
- Số trang khoảng 60 trang.
- Trình tự trình bày:
+ Bìa 1: Sử dụng giấy cứng (theo mẫu quy định).
+ Bìa 2: Sử dụng giấy mềm (theo mẫu quy định).
+ Lời nói đầu.
+ Mục lục.
+ Các phần cơ bản (Lưu ý: các biểu mẫu, sơ đồ kế tóan phải được đánh số. Nếu biểu mẫu, sơ đồ kế tóan
bố trí dọc trang giấy phải quay đầu trang giấy vào trong gáy của báo cáo thực tập, nếu sử dụng các ký hiệu,
thuật ngữ phải giải thích rõ ràng).
+ Lời kết luận.
1

+ Nhận xét quá trình thực tập của đơn vị thực tập, có chữ ký của kế tóan trưởng và dấu xác nhận của đơn
vị thực tập.
+ Bản tự kiểm điểm cá nhân có nhận xét của giáo viên hướng dẫn
II. Thời ...
Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Kinh Tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Phần I
Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp
I. Mục đích
Mục đích quan trọng của quá trình thực tập tốt nghiệp giúp học sinh hiểu biết thực tế công tác kế tóan tại
các doanh nghiệp (gắn liền với điều kiện SXKD thực tế của từng đơn vị về quy mô, đặc điểm SX, quy trình
công nghệ sản xuất, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý,…) và sự vận dụng chế độ tài chính, kế tóan trong thực
tế công tác kế tóan của doanh nghiệp.
Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, nhằm giúp học sinh củng cố được phần lý thuyết đã được nghiên cứu
và xử lý thành thạo các tình huống kế tóan trong thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nm vững và tuân thủ
chế độ tài chính, kế tóan hiện hành.
Quá trình thực tập còn tạo điều kiện để học sinh cập nhật, bồi dưỡng thêm về các kiến thức chuyên môn,
kiến thức xã hội, rèn luyện phong cách làm việc khoa học… hiểu được công việc của người làm công tác kế
tóan.
II. Yêu cầu
- Sinh viên tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán và quá trình hoạt động SXKD, tình hình tài chính
của cơ sở
- Thực tập các công việc của một cán bộ kế toán
- Vận dụng chế độ kinh tế, tài chính hiện hành có liên quan đến công tác kế tóan và xử lý thành thạo các
nghiệp vụ kinh tế, tài chính chủ yếu trong thực tế công tác kế tóan tại doanh nghiệp.
III. Nội dung
1. Tìm hiu v tình hình cơ bn quá trình hot đng ca cơ s (Doanh nghip)
2. Phản ánh thực trạng công tác kế toán tại cơ sở
3. Tìm hiểu một số nội dung công tác kế toán theo chuyên đề lựa chọn.
Phần II
Các quy định chung
I. Hình thức của báo cáo thực tập
- Sử dụng khổ giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman, khỏang cách dòng 1,2; lề trái 2,5 cm, lề phải 1,5
cm; đỉnh trên 2cm; dưới đáy 2 cm, đánh số trang bên phải ở phía dưới.
- Số trang khoảng 60 trang.
- Trình tự trình bày:
+ Bìa 1: Sử dụng giấy cứng (theo mẫu quy định).
+ Bìa 2: Sử dụng giấy mềm (theo mẫu quy định).
+ Lời nói đầu.
+ Mục lục.
+ Các phần cơ bản (Lưu ý: các biểu mẫu, sơ đồ kế tóan phải được đánh số. Nếu biểu mẫu, sơ đồ kế tóan
bố trí dọc trang giấy phải quay đầu trang giấy vào trong gáy của báo cáo thực tập, nếu sử dụng các ký hiệu,
thuật ngữ phải giải thích rõ ràng).
+ Lời kết luận.
1
đề cương thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương thực tập tốt nghiệp - Người đăng: BichHuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đề cương thực tập tốt nghiệp 9 10 111