Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Allergic Demon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
(Dïng cho sinh viªn ngµnh QTKD GTVT)

I. Thêi gian, ®Þa ®iÓm thùc tËp:
- Thêi gian: 4 tuÇn, tõ 19/08/2013 ®Õn 14/09/2013
- §Þa ®iÓm: C¨n cø quyÕt ®Þnh kÌm theo
II.Môc ®Ých yªu cÇu:
§ît thùc tËp ®îc tiÕn hµnh sau khi sinh viªn ®· ®îc häc xong ch¬ng tr×nh
(phÇn lý thuyÕt) chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh giao th«ng vËn t¶i. Môc
®Ých lµ ®Ó sinh viªn bíc ®Çu t×m hiÓu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp n¬i m×nh thùc tËp; so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng kiÕn thøc ®· häc
víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, qua ®ã cñng cè vµ tù bæ
xung nh÷ng kiÕn thøc vÒ ngµnh nghÒ; Bíc ®Çu tËp dît ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c
hiÖn tîng kinh tÕ x¶y ra trong doanh nghiÖp th«ng qua sù liªn hÖ lý thuyÕt ®·
häc víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh.
Thùc tËp xong, c¸c sinh viªn ph¶i ®¹t ®îc hai yªu cÇu sau:
 N¾m biÕt ®îc thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp
n¬i m×nh thùc tËp
 Cã thÓ nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chung còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng
cña nh÷ng bé phËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp.
 Theo ®Ò c¬ng ®· ®îc híng dÉn, ®i s©u t×m hiÓu mét lÜnh vùc cô thÓ, thu
thËp sè liÖu phôc vô cho viÖc lµm ®å ¸n tèt nghiÖp.
III. Néi dung thùc tËp
1. PhÇn thùc tËp chung
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp:
a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn DN
b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh
doanh cña DN.
c. C¬ së chÊt kü thuËt, kh¶ n¨ng vÒ vèn cña DN.
d. T×nh h×nh nh©n lùc (sè lîng, c¬ cÊu, chÊt lîng lao ®éng….)
1.2 M«i trêng ho¹t ®éng cña DN (chñ yÕu t×m hiÓu m«i trêng vi m«)
a.VÞ thÕ cña doanh nghiªp trong m«i trêng c¹nh tranh. T¬ng quan víi c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh (c¸c DN cïng ngµnh ®ang ho¹t ®éng trong cïng mét ®Þa bµn).
b.T×nh h×nh kh¸c hµng vµ yÒu cÇu thÞ trêng.
- TÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng; Ph©n lo¹i tû lÖ kh¸ch hµng m¹nh vµ
¶nh hëng cña nã ®èi víi doanh nghiÖp.
- Víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng: Sè c«ng tr×nh ®· khai th¸c ®îc (tÝnh
chÊt, tÇm quan träng cña c«ng tr×nh, tæng kinh phÝ dù to¸n, ®ang thi c«ng hay
dù tr÷ ).
- Víi c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i: Nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh
kh¸ch trªn thÞ trêng, biÕn ®éng nhu cÇu vËn t¶i theo thêi gian vµ kh«ng gian.
1

c.T×nh h×nh c¸c Nhµ cung cÊp (tµi chÝnh, nguyªn, nhiªn vËt liÖu….): TÝnh
æn ®Þnh, møc ®é phô thuéc cña DN vÒ s¶n phÈm cung cÊp; Mèi quan hÖ cña
DN víi nhµ cung cÊp.
d. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh; Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c ®èi thñ nh¶y vµo kinh
doanh cung ngµnh víi DN; BiÖn ph¸p ®èi phã cña DN...
§Ò c¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
(Dïng cho sinh viªn ngµnh QTKD GTVT)
I. Thêi gian, ®Þa ®iÓm thùc tËp:
- Thêi gian: 4 tuÇn, tõ 19/08/2013 ®Õn 14/09/2013
- §Þa ®iÓm: C¨n cø quyÕt ®Þnh kÌm theo
II.Môc ®Ých yªu cÇu:
§ît thùc tËp ®îc tiÕn hµnh sau khi sinh viªn ®· ®îc häc xong ch¬ng tr×nh
(phÇn lý thuyÕt) chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh giao th«ng vËn t¶i. Môc
®Ých ®Ó sinh viªn bíc ®Çu t×m hiÓu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp n¬i m×nh thùc tËp; so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng kiÕn thøc ®· häc
víi thùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, qua ®ã cñng
xung nh÷ng kiÕn thøc ngµnh nghÒ; Bíc ®Çu tËp dît ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c
hiÖn tîng kinh tÕ x¶y ra trong doanh nghiÖp th«ng qua sù liªn hÖ lý thuyÕt ®·
häc víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh.
Thùc tËp xong, c¸c sinh viªn ph¶i ®¹t ®îc hai yªu cÇu sau:
N¾m biÕt ®îc thùc s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp
n¬i m×nh thùc tËp
thÓ nhËn xÐt kh¸i qu¸t chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chung còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng
cña nh÷ng bé phËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp.
Theo ®Ò c¬ng ®· ®îc híng dÉn, ®i s©u t×m hiÓu mét lÜnh vùc cô thÓ, thu
thËp sè liÖu phôc vô cho viÖc lµm ®å ¸n tèt nghiÖp.
III. Néi dung thùc tËp
1. PhÇn thùc tËp chung
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp:
a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn DN
b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh
doanh cña DN.
c. C¬ së chÊt kü thuËt, kh¶ n¨ng vÒ vèn cña DN.
d. T×nh h×nh nh©n lùc (sè lîng, c¬ cÊu, chÊt lîng lao ®éng.)
1.2 M«i trêng ho¹t ®éng cña DN (chñ yÕu t×m hiÓu m«i trêng vi m«)
a.VÞ thÕ cña doanh nghiªp trong m«i trêng c¹nh tranh. T¬ng quan víi c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh (c¸c DN cïng ngµnh ®ang ho¹t ®éng trong cïng mét ®Þa bµn).
b.T×nh h×nh kh¸c hµng vµ yÒu cÇu thÞ trêng.
- TÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng; Ph©n lo¹i tû lÖ kh¸ch hµng m¹nh vµ
¶nh hëng cña nã ®èi víi doanh nghiÖp.
- Víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng: c«ng tr×nh ®· khai th¸c ®îc (tÝnh
chÊt, tÇm quan träng cña c«ng tr×nh, tæng kinh phÝ dù to¸n, ®ang thi c«ng hay
dù tr÷ ).
- Víi c¸c doanh nghiÖp n t¶i: Nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ hµnh
kh¸ch trªn thÞ trêng, biÕn ®éng nhu cÇu vËn t¶i theo thêi gian vµ kh«ng gian.
1
đề cương thực tập tốt nghiệp - Trang 2
đề cương thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Allergic Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương thực tập tốt nghiệp 9 10 508