Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Trắc Địa

Được đăng lên bởi phuongquyhoach54utc2
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG TRẮC ĐỊA
PHẦN 1: LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TRẮC ĐỊA
1.1. Hình dáng và kích thước quả đất:
- Khái niệm, đặc tính của mặt Geoid
- Khái niệm, nguyên tắc định vị, đặc tính mặt Ellipsoid
1.2. Ảnh hưởng độ cong trái đất đến khoảng cách ngang và độ cao.
(Vẽ hình, nêu công thức, nhận xét)
1.3. Các hệ tọa độ thường dùng trong trắc địa.
- Hệ tọa độ địa lý (khái niệm kinh độ địa lý, vĩ độ địa lý, cho ví dụ, vẽ hình minh họa).
- Hệ tọa độ trắc địa (khái niệm kinh độ trắc địa, vĩ độ trắc địa, cho ví dụ, vẽ hình minh
họa).
- Hệ tọa độ vuông góc không gian địa tâm (gốc và các trục tọa độ, vẽ hình minh họa).
- Hệ tọa độ vuông góc phẳng (Hệ tọa độ VN2000 và hệ tọa độ vuông góc phẳng giả
định)
1.4. Định hướng đường thẳng
- Góc phương vị thực, góc phương vị từ (khái niệm, mối quan hệ giữa góc phương vị
thực và góc phương vị từ, vẽ hình minh họa)
- Góc phương vị tọa độ và độ hội tụ kinh tuyến: Khái niệm, mối quan hệ giữa góc
phương vị tọa độ với góc phương vị thực và góc phương vị từ, vẽ hình minh họa).
1.5. Các bài toán cơ bản trong trắc địa (Bài toán trắc địa thuận, bài toán trắc địa
nghịch)
CHƯƠNG 2. SAI SỐ ĐO
2.1. Khái niệm (phép đo, giá trị đo và phân loại phép đo)
2.2. Sai số đo (Khái niệm, nguyên nhân, phân loại, cách hạn chế sai số đo, ph ương pháp
nghiên cứu, đồ thị, đặc tính của sai số ngẫu nhiên).
2.3. Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác kết quả đo (Sai số trung bình, sai số trung
phương, sai số giới hạn, sai số xác suất, sai số tương đối).
2.4. Sai số trung phương của hàm các đại lượng đo độc lập
+ Hàm có dạng tổng quát
+ Hàm có dạng tuyến tính

+ Hàm có dạng tổng hoặc hiệu
2.5. Giá trị đo cùng độ chính xác của một đại lượng
+ Giá trị trung bình cộng và sai số trung phương của giá trị trung bình cộng.
+ Tính sai số trung phương theo sai số xác suất nhất (Công thức Bessel).
CHƯƠNG 3. ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN TRONG TRẮC ĐỊA
3.1. Đo góc
- Khái niệm chung ( khái niệm góc bằng, góc đứng, góc thiên đỉnh, vẽ hình minh h ọa)
- Đo góc bằng
+ Phương pháp đo góc đơn.
+ Các nguồn sai số và độ chính xác khi đo góc bằng.
- Đo góc đứng
+ Phương pháp xác định giá trị MOTT.
+ Phương pháp đo góc đứng.
3.2. Đo khoảng cách
- Khái niệm
- Đo khoảng cách bằng thước thép với độ chính xác 1/1000 đến 1/2000
- Đo khoảng cách bằng máy kinh vĩ và mia đứng (trình tự đo, công thức tính, gi ải thích
các thành phần, độ chính xác)
3.3. Đo độ cao
- Khái niệm độ cao, hiệu độ cao
- Phương pháp đo cao hình học
+ Kiểm nghiệm sai số góc i của máy thủy bình.
+ Các sơ đồ, trìn...
Đ C NG TR C Đ A ƯƠ
PH N 1: LÝ THUY T
CH NG 1. NH NG KHÁI NI M C B N TRONG TR C Đ AƯƠ Ơ
1.1. Hình dáng và kích th c qu đ t:ướ
- Khái ni m, đ c tính c a m t Geoid
- Khái ni m, ngun t c đ nh v , đ c tính m t Ellipsoid
1.2. nh h ng đ cong trái đ t đ n kho ng cách ngang và đ cao. ưở ế
(Vẽ hình, nêu công th c, nh n xét)
1.3. Các h t a đ th ng dùng trong tr c đ a. ườ
- H t a đ đ a lý (khái ni m kinh đ đ a lý, vĩ đ đ a lý, cho ví d , vẽ hình minh h a).
- H t a đ tr c đ a (khái ni m kinh đ tr c đ a, vĩ đ tr c đ a, cho ví d , vẽ hình minh
h a).
- H t a đ vuông góc không gian đ a tâm (g c và các tr c t a đ , vẽ hình minh h a).
- H t a đ vuông góc ph ng (H t a đ VN2000 và h t a đ vuông góc ph ng gi
đ nh)
1.4. Đ nh h ng đ ng th ng ướ ườ
- Góc ph ng v th c, góc ph ng v t (khái ni m, m i quan h gi a góc ph ng v ươ ươ ươ
th c và góc ph ng v t , vẽ hình minh h a) ươ
- Góc ph ng v t a đ và đ h i t kinh tuy n: Khái ni m, m i quan h gi a góc ươ ế
ph ng v t a đ v i góc ph ng v th c và góc ph ng v t , vẽ hình minh h a).ươ ươ ươ
1.5. Các bài toán c b n trong tr c đ a (Bài toán tr c đ a thu n, bài toán tr c đ a ơ
ngh ch)
CH NG 2. SAI S ĐOƯƠ
2.1. Khái ni m (phép đo, giá tr đo và phân lo i phép đo)
2.2. Sai s đo (Khái ni m, nguyên nhân, phân lo i, cách h n ch sai s đo, ph ng pháp ế ươ
nghiên c u, đ th , đ c tính c a sai s ng u nhiên).
2.3. Tiêu chu n đánh giá đ chính xác k t qu đo (Sai s trung bình, sai s trung ế
ph ng, sai s gi i h n, sai s xác su t, sai s t ng đ i).ươ ươ
2.4. Sai s trung ph ng c a hàm các đ i l ng đo đ c l p ươ ượ
+ Hàm có d ng t ng quát
+ Hàm có d ng tuy n tính ế
Đề Cương Trắc Địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương Trắc Địa - Người đăng: phuongquyhoach54utc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Cương Trắc Địa 9 10 36