Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ kẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Minh Tú
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò thi
M«n: KÕ to¸n tæng hîp
T¹i DN X thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, h¹ch to¸n
hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn trong kú cã tµi liÖu sau:
I. Sè d ®Çu kú:
TK 154: 15.000.000 ®
TK 155: 360.000.000 ®
TK 157 (göi b¸n cho c«ng ty A): 22.000.000 ®, gi¸ n cha thuÕ GTGT 10%
35.000.000 ®
II. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú:
1. Mua nguyªn vËt liÖu chÝnh thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n, gi¸ mua (gåm c¶ thuÕ GTGT
10%) lµ 143.000.000 ® dïng ngay cho s¶n xuÊt s¶n phÈm.
2. XuÊt kho vËt liÖu phô 35.000.000 ® trong ®ã dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm 25.000.000 ®,
sè cßn l¹i dïng cho nhu cÇu kh¸c ë ph©n xëng.
3. Tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNV trong kú lµ:
- C«ng nh©n SX 30.000.000® - Nh©n viªn b¸n hµng 27.000.000 ®
- Nh©n viªn ph©n xëng 10.000.000 ® - C¸n bé qu¶n lý DN 15.000.000 ®
4. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN theolÖ quy ®Þnh tÝnh vµo CPSXKDtrõ vµo l-
¬ng ngêi lao ®éng.
5. TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo CPSXKD trong kú:
- TSC§ thuéc ph©n xëng SX 25.000.000 ®
- TSC§ thuéc bé phËn b¸n hµng 15.000.000 ®
- TSC§ thuéc bé phËn QLDN 8 .000.000 ®
6. XuÊt kho c«ng cô dông cô lo¹i ph©n bæ 100%:
- S¶n xuÊt s¶n phÈm 10.000.000 ® - B¸n hµng 16.000.000 ®
- Qu¶n lý ph©n xëng 9.000.000 ® - QLDN 15.000.000 ®
7. TiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i thanh to¸n b»ng tiÒn t 25.000.000®, thuÕ GTGT 10%
2.500.000® ph©n cho ph©n xëng s¶n xuÊt 12.000.000 ®, cho n hµng 8.000.000 ®,
cho qu¶n lý DN 5.000.000 ®.
8. KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
9. NhËp kho thµnh phÈm theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ, biÕt gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi
th¸ng lµ 12.500.000 ®
10. XuÊt kho 2.000 TP ®em tiªu thô trùc tiÕp cho c«ng ty B, gi¸ thµnh thùc xuÊt kho
200.000 ®/TP, gi¸ b¸n 350.000®/TP (cha cã thuÕ GTGT 10%). C«ng ty B thanh to¸n b»ng
tiÒn göi ng©n hµng.
11. hµng göi b¸n kú tríc ®îc c«ng ty A chÊp nhËn thanh to¸n, c«ng ty A ®îc hëng chiÕt
khÊu th¬ng m¹i 2% trªn gi¸ b¸n ®· thuÕ. Doanh nghiÖp t vµo tiÒn ph¶i thu cña
c«ng ty A.
12. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong kú, biÕt thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 25%.
Yªu cÇu: 1. TÝnh c c tiªu: Doanh thu thuÇn, Gi¸ vèn hµng n, Lîi nhuËn gép, Lîi
nhuËn thuÇn cña ho¹t ®éng kinh doanh ( 2 ®iÓm)
2. LËp ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh (8 ®iÓm)
ĐỀ kẾ TOÁN - Người đăng: Minh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ kẾ TOÁN 9 10 783