Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
Nhận biết
1. C/ động và lực
(6t)
- Ch/động,
- Vận tốc
- Lực
- Quán tính
2. Áp suất (6t)
- Áp suất
- ĐL Ácsimét
- Điều kiện nổi
- Bình thông nhau
3. Công (5t)
- Khái niệm
- Định luật
Tổng

1(1đ), 2(1đ),
3(1đ), 5(1đ),
6(1đ), 7(1đ).

Cấp độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng 1

Tổng
Vận dụng 2

4(1đ)
8(1đ)
9(1đ)

10c(13đ) =
43%
21(4đ)

12(1đ),
13(1đ)

10(1đ), 11(1đ),
14(1đ), 15(1đ),

16(1đ)

22(6đ)
17(1đ)

3c(3đ) =
10%

18(1đ), 19(1đ)
KQ(11đ)
= 37%

9c(15đ) =
50%

20(1đ)
KQ(6đ) =

20%

KQ(3đ)+TL(4
đ)

= 23%

TL(6đ) =

20%

22c(30đ) =
100%

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Hãy chọn phương án đúng.
Câu1. Một ô tô chở khách chạy trên đường, người phụ lái đi soát vé của hành
khách trên xe. Nếu chọn người lái xe làm vật mốc thì trường hợp nào dưới đây
đúng?
A. Người phụ lái đứng yên
B. Ô tô đứng yên
C. Cột đèn bên đường đứng yên
D. Mặt đường đứng yên
Câu 2. Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật làm mốc là vật nào
dưới đây?
A. Mặt Trời
B. Một ngôi sao
C. Mặt Trăng
D. Trái Đất

1

Câu 3. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng sông. Người lái ca nô đứng yên
so với vật nào dưới đây?
A. Bờ sông
B. Dòng nước
C. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước
D. Ca nô
Câu 4. Tốc độ 36 km/h bằng giá trị nào dưới đây?
A. 36 m/s
B. 36 000 m/s
C. 10 m/s
B. 100 m/s
Câu 5. Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình?
A. Tốc độ của ô tô chạy từ Hà nội đến Hải phòng.
B. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga.
C. Tốc độ do tốc kế của ô tô đua chỉ khi ô tô vừa chạm đích.
D. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất.
Câu 6. Khi có các lực không cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động
thẳng đều thì chuyển động của vật sẽ như thế nào?
A. Không thay đổi
B. Chỉ có thể tăng dần
C. Chỉ có thể giảm dần
D. Có thể tăng dần, hoặc giảm dần
Câu 7. Câu nào dưới đây viết về hai lực tác
dụng lên hai vật A và B vẽ ở hình 1 là
đúng?
A. Hai lực này là hai lực cân bằng.
Hình 1
B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều, có cường độ bằng nhau.
C. Hai lực này khác phương, cùng chiều, có cường độ bằng nhau.
D. Hai lực này cùng phương, cùng chiều, có cường độ bằng nhau.
Câu 8. Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bánh xe ô tô trượt trên mặt đường khi ô tô phanh gấp.
B. Hòm đồ bị kéo lê trên mặt sàn.
C. Các bao tải hàng đặt trên băng tải nghiêng, đang cùng chuyển động với băng
tải trong dây chuyền sản xuất.
D. Quyển sách nằm yên trên mặt bà...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K I LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc Ni dung
Nhn biết Thông hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
1. C/ động và lc
(6t)
- Ch/động,
- Vn tc
- Lc
- Quán tính
1(1đ), 2(1đ),
3(1đ), 5(1đ),
6(1đ), 7(1đ).
4(1đ)
8(1đ)
9(1đ)
21(4đ)
10c(13đ) =
43%
2. Áp sut (6t)
- Áp sut
- ĐL Ácsimét
- Điu kin ni
- Bình thông nhau
12(1đ),
13(1đ)
16(1đ)
10(1đ), 11(1đ),
14(1đ), 15(1đ),
17(1đ)
22(6đ)
9c(15đ) =
50%
3. Công (5t)
- Khái nim
- Định lut
18(1đ), 19(1đ)
20(1đ)
3c(3đ) =
10%
Tng
KQ(11đ)
= 37%
KQ(6đ) =
20%
KQ(3đ)+TL(4
đ)
= 23%
TL(6đ) =
20%
22c(30đ) =
100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
Câu1. Mt ô tô ch khách chy trên đường, người ph lái đi soát vé ca hành
khách trên xe. Nếu chn người lái xe làm vt mc thì trường hp nào dưới đây
đúng?
A. Người ph lái đứng yên
B. Ô tô đứng yên
C. Ct đèn bên đường đứng yên
D. Mt đường đứng yên
Câu 2. Khi nói Mt Tri mc đằng Đông, ln đằng Tây thì vt làm mc là vt nào
dướ
i đây?
A. Mt Tri B. Mt ngôi sao
C. Mt Trăng D. Trái Đất
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Vật lý 9 10 742