Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi

Được đăng lên bởi Thi Đào
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính

Đề Tài
Kế toán doanh thu và xác
định kết quả kinh doanh
công ty điện lực Củ Chi

HSTT: Phạm Kim Phụng

Trang 1
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính

Mục Lục
CHƯƠNG 1:..................................................................................................................1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY..................................................................1
ĐIỆN LỰC CỦ CHI.......................................................................................................1
1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:.................................................................1
1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:...............................................................1
1.1.2 Lịch sử hình thành.................................................................................................1
1.1.3
Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:.........................................2
1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:........................2
1.1.5
Sơ đồ tổ chức quản lý:.....................................................................................3
1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:...................................................................3
1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:...........................................................8
1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:......................................................................8
1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:....................................................8
1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty....................13
1.3.1 Thuận lợi.............................................................................................................13
1.3.2 Khó khăn.............................................................................................................14
1.3.3 Phương hướng phát triển.....................................................................................14
CHƯƠNG 2:................................................................................................................15
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH...................................................................................................15
2.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh..........15
2....
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính
Đề Tài
Kế toán doanh thu và xác
định kết quả kinh doanh
công ty điện lực Củ Chi
HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 1
1
Đề Tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi - Người đăng: Thi Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đề Tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi 9 10 717