Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tài: “Kế toán xác định Kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ ngh cao Tuấn Minh Thực trạng và giải pháp.”

Được đăng lên bởi kieunhung86-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu chung
Đề Tài: “Kế toán xác định Kết quả kinh

doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung
cấp thiết bị công nghệ
ngh cao Tuấn Minh
Thực trạng và giải pháp.”
Sinh viên thực hiện : Kiề
Ki u Thị Phương Nhung
Lớp
: HK1D-K3
Khoa
: Kế Toán-Kiểm Toán
Giáo viên hướng dẫn : TS.Vũ Mạnh Chiến

Kết cấu đề tài
Chương I: “ Giới thiệu tổng quan về công tác kế toán xác định
kết quả kinh doanh.”
Chương II: “ Những lý luận cơ bản về công tác kế toán xác định
kết quả kinh doanh.”
Chương III: “ Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích
thực trạng công tác kế toán xác định KQKD tại công ty TNHH
TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ cao Tuấn Minh.”
Chương IV: “Đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định KQKD tại
công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiất bị công nghệ cao
Tuấn Minh.”

Tính cấp thiết về mặt thực tế
Trong năm 2008 vừa qua cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm cho
các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, có nhiều công ty đứng bên
bờ vực phá sản cho nên việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là vô
cùng cần thiết và công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ngày
càng đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán tại DN. Thực tế
là năm 2008 vừa qua tình hình lợi nhuận của công ty đã bị giảm sút
so với năm 2007.
Mặt khác công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại
công ty còn nhiều bất cập như:
- Chi phí trả lãi tiền vay được hạch toán vào chi phí khác.
- Lãi tiền gửi được hạch toán vào thu nhập khác.
- Và một số bất cập khác trong công tác kế toán xác định KQKD.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Nội dung và phương pháp kế toán xác định kết quả theo
quyết định 48/2006/QĐ-BTC
- Thực trạng tình hình công tác kế toán xác định KQKD
tại công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ cao
Tuấn Minh năm 2008.
- Kết quả kinh doanh của công ty được xác định theo
quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006 “ Chế
độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
- Kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM-QC và cung
cấp thiết bị công nghệ cao Tuấn Minh bao gồm: Kết quả hoạt
động kinh doanh và kết quả hoạt động khác.

Tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác kế toán xác
định KQKD
Qua quá trình nghiên cứu về đề tài tôi có tham khảo một số
luận văn cùng nghiên cứu về kế toán xác định KQKQ. Tuy
kết cấu luận văn có khác nhau nhưng mỗi luận văn đều đưa ra
được lý do chọn đề tài nghiên cứu là kế toán xác định kết quả
kinh doanh, lý thuyết về kế toán kết quả kinh doanh; thực trạng
tình hình công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công...
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Đề Tài:
Đề Tài:
Kế toán xác định Kết quả kinh
Kế toán xác định Kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung
doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung
cấp thiết bị công ngh
cấp thiết bị công ngh
cao Tuấn Minh
cao Tuấn Minh
Thực trạng và giải pháp
Thực trạng và giải pháp
.”
.”
Sinh viên thực hiện : Ki
Sinh viên thực hiện : Ki
u Thị Phương Nhung
u Thị Phương Nhung
Lớp : HK1D-K3
Lớp : HK1D-K3
Khoa
Khoa
: Kế Toán-Kiểm Toán
: Kế Toán-Kiểm Toán
Giáo viên hướng dẫn : TS.Vũ Mạnh Chiến
Giáo viên hướng dẫn : TS.Vũ Mạnh Chiến
Đề Tài: “Kế toán xác định Kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ ngh cao Tuấn Minh Thực trạng và giải pháp.” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Tài: “Kế toán xác định Kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ ngh cao Tuấn Minh Thực trạng và giải pháp.” - Người đăng: kieunhung86-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề Tài: “Kế toán xác định Kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-QC và cung cấp thiết bị công nghệ ngh cao Tuấn Minh Thực trạng và giải pháp.” 9 10 174