Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài- Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm 2011 dự báo xu hướng biến động của lãi suất trong năm 2012

Được đăng lên bởi Mưa Mưa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài- Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm 2011 dự báo xu hướng biến động của
lãi suất trong năm 2012
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được rõ rằng tăng trưởng kinh
tế là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao vị thế của nước nhà trên trường
quốc tế. Trong những thập kỷ gần đây, vấn đề tăng trưởng kinh tế không chỉ đặt ra ở
những nước đang phát triển mà còn đối với cả những nước phát triển.
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cũng không đứng
ngoài xu hướng này. Năm 2011 đã trôi qua, dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính
toàn cầu đã có tác động khá rõ nét đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam, đặc biệt là khu
vực Tài chính ngân hàng. Âm thầm, lặng lẽ nhưng cuộc chạy đua lãi suất tiết kiệm tiền
đồng giữa các ngân hàng để huy động vốn trong năm 2011 diễn ra vô cùng quyết liệt, trong
đó có sự tham gia của cả các ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn, ngân hàng mới thành lập
và cả những ngân hàng đã có uy tín hoạt động nhiều năm. Lãi suất là một biến số phức
tạp không những về kỹ thuật tính toán, mà còn cả về vấn đề xác định những nhân tố ảnh
hưởng, dự báo và hoạch định chính sách lãi suất. Diễn biến của lãi suất có ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống hằng ngày của mỗi chủ thể kinh tế. Nó tác động đến những quyết định
của cá nhân như chi tiêu, để dành, mua nhà hay mua trái phiếu hay gửi tiền vào một tài
khoản nhất định. Lãi suất cũng tác động đến những quyết định kinh tế của các doanh
nghiệp như: dùng tiền để đầu tư mua trang thiết bị mới cho các nhà máy hoặc bỏ vào tài
khoản tiền gửi mở tại ngân hàng. Do những ảnh hưởng đó, lãi suất được coi là một trong
những biến số được theo dõi chặt chẽ nhất trong nền kinh tế và diễn biến của nó được đưa
tin hầu như hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và đó cũng chính là những
lí do khiến em quyết định lựa chọn đề tài: ”Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm
2011 dự báo xu hướng biến động của lãi suất trong năm 2012”.
Trong Tiểu luận này chúng em sẽ trình bày rõ những biến động của lãi suất trong năm qua,
nguyên nhân của sự biến động ấy. Trên cơ sở đó chúng em xin được đưa ra một số dự báo
về tình hình lãi suất trong năm 2012 kết hợp với ý kiến của một số chuyên gia kinh tế, từ đó
đề xuất một số giải pháp để thực hiện những mục tiêu trên.
Mặc dù có nhiều cố gắng song Tiểu luận của chúng em không thể tránh khỏi những thiếu
sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để Tiểu luận của chúng em ngày càng
hoàn thiện.
...
Đ tài- Tác đ ng c a lãi su t t i Vi t Nam trong năm 2011 d báo xu h ng bi n đ ng c a ướ ế
lãi su t trong năm 2012
L I M Đ U
Ngày nay h u h t các qu c gia trên th gi i đ u nh n th c đ c rõ r ng tăng tr ng kinh ế ế ư ưở
t là m t trong nh ng đi u ki n tiên quy t đ nâng cao v th c a n c nhà trên tr ng ế ế ế ướ ườ
qu c t . Trong nh ng th p k g n đây, v n đ tăng tr ng kinh t không ch đ t ra ế ư ế
nh ng n c đang phát tri n mà còn đ i v i c nh ng n c phát tri n. ướ ướ
Xây d ng n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa, Vi t Nam cũng không đ ng ế ườ ướ
ngoài xu h ng này. Năm 2011 đã trôi qua, d âm c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính ướ ư ế
toàn c u đã có tác đ ng khá rõ nét đ i v i n n kinh t và xã h i Vi t Nam, đ c bi t là khu ế
v c Tài chính ngân hàng. Âm th m, l ng l nh ng cu c ch y đua lãi su t ti t ki m ti n ư ế
đ ng gi a các ngân hàng đ huy đ ng v n trong năm 2011 di n ra vô cùng quy t li t, trong ế
đó có s tham gia c a c các ngân hàng nh và ngân hàng l n, ngân hàng m i thành l p
và c nh ng ngân hàng đã có uy tín ho t đ ng nhi u năm. Lãi su t là m t bi n s ph c ế
t p không nh ng v k thu t tính toán, mà còn c v v n đ xác đ nh nh ng nhân t nh
h ng, d báo và ho ch đ nh chính sách lãi su t. Di n bi n c a lãi su t có nh h ng tr cưở ế ưở
ti p đ n đ i s ng h ng ngày c a m i ch th kinh t . Nó tác đ ng đ n nh ng quy t đ nh ế ế ế ế ế
c a cá nhân nh chi tiêu, đ dành, mua nhà hay mua trái phi u hay g i ti n vào m t tài ư ế
kho n nh t đ nh. Lãi su t cũng tác đ ng đ n nh ng quy t đ nh kinh t c a các doanh ế ế ế
nghi p nh : dùng ti n đ đ u t mua trang thi t b m i cho các nhà máy ho c b vào tài ư ư ế
kho n ti n g i m t i ngân hàng. Do nh ng nh h ng đó, lãi su t đ c coi là m t trong ưở ượ
nh ng bi n s đ c theo dõi ch t ch nh t trong n n kinh t và di n bi n c a nó đ c đ a ế ượ ế ế ượ ư
tin h u nh h ng ngày trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng. Và đó cũng chính là nh ng ư ươ
lí do khi n em quy t đ nh l a ch n đ tài: ”Tác đ ng c a lãi su t t i Vi t Nam trong năm ế ế
2011 d báo xu h ng bi n đ ng c a lãi su t trong năm 2012”. ướ ế
Trong Ti u lu n này chúng em s trình bày rõ nh ng bi n đ ng c a lãi su t trong năm qua, ế
nguyên nhân c a s bi n đ ng y. Trên c s đó chúng em xin đ c đ a ra m t s d báo ế ơ ượ ư
v tình hình lãi su t trong năm 2012 k t h p v i ý ki n c a m t s chuyên gia kinh t , t đó ế ế ế
đ xu t m t s gi i pháp đ th c hi n nh ng m c tiêu trên.
M c dù có nhi u c g ng song Ti u lu n c a chúng em không th tránh kh i nh ng thi u ế
sót, r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp đ Ti u lu n c a chúng em ngày càng ượ ế
hoàn thi n.
Xin chân thành c m n! ơ
Đề tài- Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm 2011 dự báo xu hướng biến động của lãi suất trong năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài- Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm 2011 dự báo xu hướng biến động của lãi suất trong năm 2012 - Người đăng: Mưa Mưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài- Tác động của lãi suất tại Việt Nam trong năm 2011 dự báo xu hướng biến động của lãi suất trong năm 2012 9 10 693